30% regeling

door100% Salarisverwerking B.V.

30% regeling

Looptijd van 30%-regeling verkort naar vijf jaar per 2019

                           
De looptijd van de 30%-regeling wordt per 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. Het kabinet volgt hiermee een aanbeveling op uit de evaluatie van de 30%-regeling. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

De wijzigingen komen te staan in het pakket Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag openbaar wordt.

Ook de periode waarin de keuzeregeling voor partiële buitenlandse belastingplicht van artikel 2.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van toepassing is, zal met drie jaar worden verkort. Na een verblijf in Nederland van vijf jaar is geen sprake meer van tijdelijk verblijf.

Voor werkgevers bestaat de mogelijkheid om de werkelijke extraterritoriale kosten (ETK) belastingvrij te vergoeden. Dit is meestal aan de orde als niet aan de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling wordt voldaan. Voor de mogelijkheid om de werkelijke ETK onbelast te vergoeden wordt ook uitgegaan van een maximumperiode van vijf jaar.

30 regeling 2018,regeling eu 30% overheid,looncriteria kennismigranten 2018,

30%-regeling

De 30%- regeling is een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland. De regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon, maximaal 30 procent, belastingvrij te vergoeden aan werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werken. Het gaat om een vergoeding voor de extra kosten die deze werknemers maken om in Nederland te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld reiskosten, kosten voor huisvesting en levensonderhoud.

De regeling is onder meer bedoeld om werknemers uit het buitenland aan te trekken met een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of schaars aanwezig is. De voorwaarden van de regeling wijzigen verder niet.

Evaluatie 30%-regeling

De evaluatie van de 30%-regeling is in 2017 uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic. Uit de evaluatie blijkt dat circa 80% van de werknemers de regeling niet langer dan vijf jaar gebruikt.

In 90 tot 95% van de gevallen is door het toepassen van de regeling sprake van een gedeeld voordeel voor de werknemer en de werkgever.

Dialogic heeft geen indicaties dat de 30%-regeling leidt tot verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Volgens het onderzoeksbureau is de 30%-regeling een regeling die relatief eenvoudig uitvoerbaar is door de Belastingdienst en voorkomt deze regeling in hoge mate controles, discussies en procedures over welke kosten
daadwerkelijk extraterritoriaal zijn.

30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar, 30%-regeling,belastingdienst,buitenlandse werknemers, 100 salaris,salarisverwerking,loon administratie,loon,salaris,

Drie aanbevelingen

Dialogic heeft drie belangrijke aanbevelingen gedaan:

  • Verkorten van de looptijd van acht jaar naar vijf of zes jaar
  • Verhogen van de 150-kilometergrens
  • Verlaging van het forfait bij inkomens boven de € 100.000

1 Verkorten looptijd

Van de circa 20% van de gebruikers die de 30%-regeling langer dan vijf jaar gebruikt, vestigt een aanzienlijk aandeel zich niet tijdelijk maar langdurig in Nederland. Daarnaast geldt in omringende landen met vergelijkbare regelingen vrijwel overal een looptijd van vijf jaar. Daarom beveelt Dialogic aan de looptijd van de 30%-regeling terug te brengen van acht jaar tot vijf of zes jaar.

Het kabinet onderschrijft deze aanbeveling. In overeenstemming met deze aanbeveling is in het regeerakkoord opgenomen dat de looptijd van de 30%- regeling wordt verkort tot vijf jaar.

2 Verhogen 150-kilometergrens

Op dit moment komen alleen werknemers die, voordat zij in Nederland kwamen werken, verder dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonachtig waren in aanmerking voor de 30%-regeling. Dialogic geeft het kabinet in overweging de 150 kilometergrens te verhogen of te vervangen door een set aan landen of alle lidstaten van de Europese Unie (EU-landen).

Het kabinet kiest er daarom voor deze aanbeveling niet over te nemen en handhaaft de 150-kilometergrens.

Vanuit het oogpunt van eenvoud, gezien het feit dat de gebruikelijke werkplek in Nederland niet altijd gemakkelijk is vast te stellen en ook relatief eenvoudig is te beïnvloeden en in verband met mogelijk onwenselijke grenseffecten, kiest het kabinet er niet voor om de afstand te bepalen op basis van de werkelijke reisafstand tot de plaats waar gebruikelijk wordt gewerkt.

3 Verlaging forfait bij inkomens boven € 100.000

Dialogic constateert dat er bij de hogere inkomens een groot verschil bestaat tussen de werkelijke extraterritoriale kosten (ETK) en het 30%-forfait. Een verlaging van het forfait voor de hoge inkomens zorgt volgens Dialogic voor een meer passende vergoeding, bijvoorbeeld de 30%-regeling beperken tot het vaste loon.

Het kabinet kiest er voor deze aanbeveling niet over te nemen. Iedere vorm van verbijzondering leidt tot complexiteit of andere ongewenste effecten.

salarisverwerking uitbesteden , salarisverwerking online, online salarisverwerker, verwerkers salaris, loonadministratie,

Schriftelijke commentaren

De Tweede Kamer heeft twintig organisaties en personen verzocht een schriftelijke reactie op de evaluatie te geven.

Samengevat geeft twee derde van de organisaties en personen in zijn reactie aan de voorkeur te geven aan het continueren van de 30%-regeling in haar huidige vorm of aan een uitbreiding van de huidige regeling.

Uit de schriftelijke commentaren komt ook een aantal kritische geluiden naar voren. Er worden ook aanbevelingen voor nader onderzoek gedaan.

Conclusie kabinet

Het kabinet meent dat de evaluatie voldoende informatie geeft om te stellen dat de 30%-regeling goed gericht is op de geformuleerde beleidsdoelen. Het kabinet komt in het pakket Belastingplan 2019 met het voorstel de maximale looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 voor zowel nieuwe als bestaande gevallen met drie jaar te verkorten.

“De 30%-regeling is een regeling met heldere voorwaarden. Werkgevers en werknemers weten vooraf waaraan zij toe zijn en de 30%-regeling leidt in de praktijk tot weinig discussie met de Belastingdienst. De 30%-regeling is voor de Belastingdienst relatief gemakkelijk uit te voeren.”

Zie ook: 30%-regeling nieuwe regels.
Zie ook: Regeerakkoord – looptijd 30%-regeling verkort naar 5 jaar

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator