Verzuimverzekering

door100% Salarisverwerking B.V.

Verzuimverzekering

Een zieke of arbeidsongeschikte medewerker kost veel geld.                            
Daarvoor wilt u een goede dekking tegen een gunstig tarief. Wij kunnen u helpen de beste verzuimverzekering voor uw bedrijf samen te stellen. En die het beste past bij uw situatie, uw branche en uw bedrijfsgrootte.

Maar wij doen veel meer. Wij willen u graag een stukje zorg uit handen nemen wanneer er sprake is van verzuim of arbeidsongeschiktheid bij uw medewerker. Dat begint al bij de ziekmelding. Wij staan de zieke medewerker te woord en ondernemen waar nodig actie. Door bijvoorbeeld de arbodienst vroegtijdig in te schakelen of een consult aan te vragen bij een fysiotherapeut. Onnodige wachttijden kunnen zo beperkt blijven.

Daarnaast kunnen wij u ook adviseren wanneer het gaat om beperking van de verzuimkosten. Het is in uw eigen belang dat het ziekteverzuim van uw medewerkers zo kort mogelijk duurt en zo min mogelijk administratieve rompslomp oplevert. De kosten van verzuim kunnen hoog en een zware financiële last voor uw bedrijf betekenen.

Wij kennen alle wet- en regelgeving rondom verzuim en ziekte. Soms kunt u gebruik maken van een verzekering waarvan u het bestaan niet eens wist. Waardoor de kosten direct naar beneden gaan. En dat is precies wat wij nastreven voor onze klanten: kostenbesparing en verzuimvermindering.
In het verzuimproces helpen wij u graag. Want een zieke medewerker brengt al genoeg zorgen met zich mee!

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Hier wat vragen over ziekteverzuim en het verzekeren!

 

Vragen over de ziekteverzuimverzekering

Valt een medewerker langdurig uit door ziekte? Dan loopt dit voor een ondernemer vaak aardig in de papieren. Gelukkig kan een verzuimverzekering de financiële pijn verzachten. Hier vragen over ziekteverzuim verzekeren.

 

1. Ziekteverzuimverzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag! Je bent wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarbij gaat het om 70 procent van het loon, maar in een eventuele verplichte cao kan een hoger percentage zijn bepaald. Dit komt bovenop de kosten voor het inhuren van een vervanger. Ook moet je je als werkgever inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.
Een verzuimverzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte van personeel en biedt vaak dienstverlening bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan kan die in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag begeleiden.

 

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

Let op!

Volgens de wet mag je twee wachtdagen instellen. Die dagen krijgt een werknemer niet doorbetaald. Dit is om kortdurend ziekteverzuim (zogenoemde baaldagen) te voorkomen. De wachtdagen moeten dan wel in de cao of in de arbeidsovereenkomst staan.

2. Wat is de dekking van een verzuimverzekering ?

Voor de verzekering kun je een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent. Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar. Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de werkgeverspremies die doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

 

3. Hoe zit het met eigen risico?

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuimverzekering) is dit een eigen risico in de vorm van een aantal wachtdagen. Let op: dit zijn andere wachtdagen dan de wettelijke die hierboven werden genoemd.

Bij een conventionele verzuimverzekering kun je kiezen uit een bepaald aantal werkdagen per ziektegeval. Bij een kortere eigenrisicoperiode moet je rekening houden met een hogere premie, maar daarbij loop je wel minder risico. Als de duur van de loondoorbetaling het eigen risico in werkdagen overschrijdt, dan komt de verzekering tot uitkering. De hoogte van die uitkering is onder meer afhankelijk van het dekkingspercentage.

Bij sommige gevallen is er sprake van een eigen risico in geld. Dit heet een stoploss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden voor grotere bedrijven. Vraag 100% Werkgeverscoach adviseur welke dekking het beste bij je bedrijf past.

 

4. Wat zijn de kosten van een verzuimverzekering?

De premie van een ziekteverzuimverzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom. Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar de sector van je bedrijf, de samenstelling van je personeel en het ziekteverzuimverleden van je bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen naar de ziekteverzuimcijfers van de laatste jaren. Ten slotte kun je abonnementskosten verwachten voor de arbodienstverlening. Dit hangt af van het verzekeringspakket dat je samenstelt.

 

5. Is een verzuimverzekering verplicht?

Een ziekteverzuimverzekering is niet wettelijk verplicht. In de praktijk blijkt echter dat de meerderheid van de werkgevers zo’n verzekering heeft. Of het verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten en in welke vorm, hangt af van meerdere factoren. Daarbij speelt onder meer de financiële draagkracht van je bedrijf een rol. Het is belangrijk om je hierover goed te laten adviseren. Neem daarvoor contact op met 100% Werkgeverscoach.

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

Ter info:

Verzuimverzekering

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie, organisatie en kosten. Je wilt natuurlijk het liefst dat medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Maar daar komt veel bij kijken. 100% Werkgeverscoach helpt je bij de aanpak van verzuim.

Verzuimprotocol

In een verzuimprotocol leg je samen met je werknemers de spelregels vast die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.

 

 

Verzuimprotocol maken, zo doe je dat!

Je werknemer is ziek. Welke stappen moeten jij en je werknemer dan precies nemen? Het is handig om alle stappen op een rij te zetten voor beide partijen. Dat doe je in een verzuimprotocol.

Tips ziekteverzuim besparing

Hoe maak je zo’n protocol?

Verzuimprotocol, wat is het?

In een verzuimprotocol leg je vast wat er precies gebeurt zodra een werknemer ziek wordt en daardoor niet kan werken. Je zet alle stappen op een rij, van ziekmelding tot betermelding. Maar wat als een werknemer voor lange tijd uit de running is of zelfs volledig afgekeurd wordt? Ook de stappen die je dan moet nemen leg je vast in een verzuimprotocol. Aan de hand van het stappenplan weet je dan precies wat jij en je werknemer moeten doen.

 

Verzuimprotocol, hoe maak je hem?

Je kunt als werkgever zelf een verzuimprotocol maken, maar deze moet wel voldoen aan de wettelijke regels. De basisregels zijn te vinden in de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast kun je nog specifieke regels opnemen die gelden binnen jouw bedrijf. Bij het maken van een verzuimprotocol is het slim om ook de afspraken met je arbodienst of bedrijfsarts erbij te nemen. Deze staan in het contract dat je met hen hebt afgesloten en/of in hun aanvullende voorwaarden.

 

Verzuimprotocol, wat staat er precies in?

In het verzuimprotocol beschrijf je gedetailleerd wat de correcte stappen zijn rondom verzuim. Ook beschrijf je de rechten en plichten die er gelden rondom deze stappen. Denk in ieder geval aan de volgende zaken:

Regels rond ziekmelding

Op de eerste ziektedag moet je werknemer zich ziek melden. Maar hoe, hoe laat en bij wie? Dat zet je dus op een rij. Bijvoorbeeld: telefonisch, voor 9.00 uur bij je directe leidinggevende. Het is slim om ook te bepalen welke informatie je precies nodig hebt bij een ziekmelding.
Bijvoorbeeld:

 • Wat is de vermoedelijke duur van het verzuim?
 • Wat kun jij als werkgever doen om te helpen?
 • Op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer is je werknemer te bereiken?
 • Welke werkzaamheden kunnen nog wel uitgevoerd worden?
 • Is er sprake van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is?

Deze informatie geef je direct door aan je bedrijfsarts en/of arbodienst waar je mee samenwerkt.

 

Bereikbaarheid tijdens ziekte

Je beschrijft ook in hoeverre je werknemer tijdens zijn verzuim bereikbaar moet zijn voor (onaangekondigd) contact met jou of met de arbodienst. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de medewerker gebeld wordt door de arbodienst voor meer informatie of dat er een huisbezoek plaatsvindt. Verblijf op een ander adres, permanent of tijdelijk, moet altijd binnen 24 uur aan de leidinggevende en aan de arbodienst worden doorgegeven. Voor een bezoek aan de bedrijfsarts, huisarts, fysiotherapeut of een andere medisch specialist mag het opgegeven adres verlaten worden. Ook als er in andere gevallen toestemming is van de leidinggevende, mag de werknemer het adres verlaten.

 

Rechten en plichten zieke werknemer

Je werknemer is verplicht om mee te werken in het proces. Hij moet open staan voor regelmatig contact met de arbodienst of bedrijfsarts. Ook als er sprake is van langdurige ziekte en re-integratie heeft de werknemer verplichtingen, zoals het accepteren van passend vervangend werk. Ook deze regels en bijbehorende stappen leg je vast in het verzuimprotocol. Beschrijf ook de rechten die je werknemer heeft om zelf initiatief te nemen. Bijvoorbeeld het recht om zelf een spreekuur te bezoeken bij de arbodienst of bedrijfsarts.

 

Contact met je werknemer

Het is slim om ook zelf regelmatig contact op te nemen met je zieke werknemer. Beschrijf in het protocol wanneer en hoe dit contact zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld telefonisch in de eerste week na ziekmelding en vervolgens om de week. Je moet als werkgever minimaal elke zes weken contact hebben met je zieke werknemer. Je kunt tijdens dat contact zelf afspraken maken met je werknemer over de werkhervatting en eventuele maatregelen die genomen kunnen worden om dat te bespoedigen.

 
verzuimkosten,verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen, ziektekostenverzekering,bedrijfsverzekering, verzuimverzekeringen,

Probleemanalyse en plan van aanpak

Binnen zes weken na de ziekmelding maakt de arbodienst op basis van alle beschikbare informatie een probleemanalyse en geeft een advies over het werkhervattingstraject. Op basis van de probleemanalyse en het bijbehorende advies stel je samen met je werknemer een plan van aanpak op. Zodra dit plan klaar is, stuur je de arbodienst een kopie.

 

Verdere stappen bij langdurige ziekte

De vervolgstappen bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid kun je ook nog vastleggen in het verzuimprotocol. Benoem ook de geldende regels tijdens dit proces.
Voeg bijvoorbeeld de volgende thema’s toe aan je verzuimprotocol:

 • Re-integratiedossier
 • WIA-aanvraag
 • Herstel en betermelding
 • Vakantie
 • Ziekmelding vanuit het buitenland
 • Second opinion bedrijfsarts
 • Klachtenprocedure arbodienst
 • Sancties bij niet nakomen afspraken
 • Privacy

 

Voorbeeld verzuimprotocol

Het is een flinke taak om zelf een verzuimprotocol op te stellen die voldoet aan alle wettelijke eisen en je eigen wensen. Het is daarom slim om een model of sjabloon te gebruiken van een betrouwbare partij. Dit model kun je vervolgens ombouwen tot je eigen verzuimprotocol.

Wilt u weten welke vormen van ziekteverzuimverzekeringen er o.a. zijn kijk hier! (verzuimverzekeringen)
 
100 % Werkgeverscoach staat u en uw bedrijf graag te woord en adviseren u daar waar nodig en zorgen voor de juiste en beste oplossing voor uw bedrijf/onderneming.

Zie ook:
Zieke werknemers!
Wat mag en wat niet?
Soorten verzuimverzekeringen
loon, salaris, salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator