Tag archief Ziektewet-uitkering

door100% Salarisverwerking B.V.

Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019

De bouwstenen van de UWV

                                    
De nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019 presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2018 berekent. De Belastingdienst stuurt eind 2018 aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies. ( Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019, pdf )

salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, salaris, ,loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,

Premies jaarlijks

Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Een van deze premies is de premie werkhervattingskas.

Werkhervattingskas

De premie werkhervattingskas is een premie die voor elke werkgever apart wordt vastgesteld.De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de Werkhervattingskas. De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2019 ten grondslag liggen, zijn op 3 september 2018 door UWV gepubliceerd in de Staatscourant. De ze nota geeft een toelichting op de totstandkoming van deze premies en parameters.

Belastingdienst

De premie werkhervattingskas is een premie die voor elke werkgever apart wordt vastgesteld. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de Werkhervattingskas. De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2019 ten grondslag liggen, zijn op 3 september 2018 door UWV gepubliceerd in de Staatscourant. De ze nota geeft een toelichting op de totstandkoming van deze premies en parameters.

De premies en parameters zijn tot stand gekomen met behulp van verschillende bronnen:

  1. Een overzicht van alle loonsommen uit de periode 2013 – 2017 en alle toe te rekenen uitkeringen uit 2017 van alle werkgevers in Nederland.
  2. Actuele mutaties in het eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA opgegeven door de Belastingdienst verwerkt .
  3. Ramingen van lasten en loonsommen uit de Juni nota 2018 geactualiseerd en toegepast .

Bij deze laatste ramingen is gebruik gemaakt van de macro – economische prognoses uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

Functie van de nota

De voorliggende nota geeft een uitgebreide toelichting op de parameters die aan de vaststelling van de gedifferentieerde WGA – en Ziektewet – premie voor publiek verzekerde werkgevers ten grondslag liggen. De parameters, waaronder het gemiddelde premiepercentage, worden vastgesteld in het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 dat op 3 september 2018 wordt gepubliceerd. De premie voor grote werkgevers is gebaseerd op een gemiddeld premie niveau met een opslag of korting per werkgever, afhankelijk van de hoogte van het individuele werkgeversrisico ten opzichte van die van het gemiddelde werkgeversrisico. Voor kleine werkgevers wordt op sectoraal niveau gedifferentieerd. Werkgevers kunnen naast de publieke verzekering bij UWV ook kiezen voor het eigenrisicodragerschap. Dit kan zowel voor de WGA als voor de Ziektewet. Het aanvragen van of het verzoek tot beëindigen van het eigenrisicodragerschap voor het overstapmoment 1 januari of 1 juli moeten uiterlijk 3 maanden voor de gewenste datum ingediend worden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt voor aanvang van het nieuwe premiejaar een beschikking of mededeling aan elke werkgever met de voor de werkgever geldende premiepercentages WGA en Ziektewet.

Premieontwikkeling WGA

Het gemiddelde premiepercentage WGA 2019 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2018 op 0,75%. Het premieniveau stijgt niet, ondanks dat de WGA in opbouw is, doordat de publiek verzekerde loonsom, voornamelijk als gevolg van de economische groei, evenredig mee stijgt met de publieke WGA – lasten. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 71% te maken met een daling van de WGA – premie, 16% met een stijging en voor 13% blijft de premie gelijk. Ondanks dat het aantal premiedalingen groter is dan het aantal premiestijgingen, blijft het gemiddelde percentage gelijk . Dit komt doordat de premie voor al voor kleine werkgevers daalt. In aantal gaat het om veel werkgevers, maar vanwege de beperkte loonsom is het effect op de gemiddelde premie klein.

Premieontwikkeling

Ziektewet voor flexibele dienstverbanden Het gemiddelde percentage ZW stijgt van 0,41% in 2018 naar 0,43% in 2019. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s zich bij UWV verzekeren terwijl de werkgevers met lagere risico’s kiezen voor het eigenrisicodragerschap. De eerste groep werkgevers bestaat voornamelijk uit Uitzendwerkgevers met relatief hoge Ziektewetlasten. De tweede groep bestaat juist uit werkgevers met voornamelijk vaste dienstverbanden waardoor ze geen of zeer geringe ziektewetlasten hebben. Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal 74% met een daling en 14% met een stijging van de premie Ziektewet te maken krijgen. Voor 12% blijft de premie Ziektewet gelijk. Ondanks dat het aantal premiedalingen groter is dan het aantal premiestijgingen, stijgt het gemiddelde percentage. Dit komt doordat de premie voor al voor kleine werkgevers daalt. In aantal gaat het om veel werkgevers, maar vanwege de beperkte loonsom is het effect op de gemiddelde premie klein.

Marktontwikkelingen WGA

In 2017 waren 26.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van € 79 miljard (38% van de totale loonsom). In 2018 zijn 24.000 werkgevers eigenrisicodragers met een loonsom van € 81 miljard (38% van de totale loonsom). We verwachten dat het marktaandeel in 2019 constant zal blijven op 38% van de totale loonsom.

Marktontwikkelingen Ziektewet

Voor de Ziektewet is er een toename van het eigenrisicodragerschap. In 2017 waren 15.100 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van € 89 miljard. In 2018 zijn dit er 15.700 met een loonsom van € 94 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers steeg daardoor van 41% naar 43% van de loonsom. In 2019 verwachten we een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers naar 44% van de totale loonsom.

Zie nota geheel Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019 in pdf

Waar moet een loonstrook aan voldoen, uitleg loonstrook, hoe wat loonstrook, loonstrook waar moet ik opletten, loon, salaris, salarisbriefje, loonbriefje, loonstrookje, loonstrookjes,

door100% Salarisverwerking B.V.

Werkgevers betalen teveel ziektegeld

Werkgevers betalen zieke werknemer meer als dan wettelijk moet.

                         
In veel cao’s is afgesproken dat een zieke werknemer een aanvulling op de wettelijke loondoorbetaling krijgt. Werknemers ontvangen dan meer dan het wettelijk minimum van 70% van het loon. Dat blijkt uit een cao-onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

Werkgevers moeten een zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar van ziekte ten minste 70% van zijn loon doorbetalen. Zij kunnen vrijwillig besluiten om een bovenwettelijke aanvulling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid te betalen. Dat kan ook bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden geregeld. Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW, de Rapportage cao-afspraken 2017 (pdf), blijkt dat in bijna onderzochte cao’s een hoger percentage is afgesproken dan wettelijk verplicht is. Slecht in twee cao’s ontvangt een zieke werknemer minder dan 170% van zijn loon in de eerste twee jaar van ziekte. Voor het onderzoek zijn 99 steekproefcao’s bekeken, die in totaal 4,5 miljoen werknemers betreffen. Dat is zo’n 80% van alle werknemers die vallen onder een cao.

Voorwaarden voor bovenwettelijke betaling

In de meeste cao’s is de loondoorbetaling bij ziekte gedurende de eerste twee jaar meer dan 170%. In 54 cao’s is de loondoorbetaling in het eerste jaar 100%. Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn werkgever en werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie in de eerste twee ziektejaren. Aan de betaling van een bovenwettelijke aanvulling zijn dan ook vaak wel voorwaarden verbonden. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de re-integratie van de werknemer. Dat kan zijn door gedeeltelijke werkhervatting in de eigen functie, maar ook door het verrichten van andere (passende) arbeid, het werken op arbeidstherapeutische basis of het volgen van scholing.

Risico gewoonterecht bij vrijwillige bovenwettelijke betaling

Werkgevers die niet onder een cao vallen, kunnen vrijwillig eigen afspraken maken met werknemers over bovenwettelijke aanvullingen op het minimum van 70% van het loon. Zij moeten daarbij echter wel zorgvuldig te werk gaan en afspraken schriftelijk vastleggen. Als een werkgever bij ziekte altijd 100% loon heeft doorbetaald, en hij wil dit ten nadele van de werknemer veranderen, kan het gewoonterecht spelen. Uit jurisprudentie blijkt dat als 100% gedurende langere tijd een gebruikelijk percentage was, de werkgever dit niet zomaar naar beneden kan bijstellen. Werknemers mogen er dan op vertrouwen 100% doorbetaald te krijgen.

Zie ook: 70% loon bij ziekte niet zomaar toepassen

langdurig ziek, langdurig zieken, na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag bij UWV, langdurig ziekteverzuim

door100% Salarisverwerking B.V.

Compensatieregeling oudere werkzoekenden

Bij mensen van 56 jaar of ouder met ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering!
                   
Kan een nieuwe werkgever gebruik maken van de compensatieregeling oudere werkzoekenden. Wat inhoudt dat in de eerste 5 jaar van hun dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgen, als de werknemer ziek wordt. Werkgever betaalt dan alleen de eerste 13 weken het loon door. Daarna ontvangt de werkgever een Ziektewet-uitkering van UWV.
Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.

aow leeftijd, doorwerken na pensioen,pensioen en werken, leeftijd aow, ouderen aan het werk, gepensioeneerd en werk, werk naast aow,
De Compensatieregeling oudere werkzoekenden betekent dat de werkgever dus in de eerste 5 jaar van het dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgt, als de werknemer ziek wordt. De werkgever betaalt dan alleen de eerste 13 weken het loon door. Na 13 weken ontvangt de werkgever voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV.

Voorwaarden Compensatieregeling

De voorwaarden voor de Compensatieregeling oudere werkzoekenden zijn sinds 1 januari 2018:

  • De werknemer is 56 jaar of ouder als de werkgever hem in dienst neemt;
  • De werknemer komt vanuit een WW-uitkering bij de werkgever in dienst tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019;
  • De werknemer ontving ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering. Periodes waarin hij minder dan 4 weken heeft gewerkt, telt UWV niet mee.

Hoe werkt het?

Als de werknemer ziek wordt, vraagt de werkgever een Ziektewet-uitkering voor hem aan. Dit moet binnen 6 weken nadat de werknemer zich heeft ziek gemeld. Dan bekijkt UWV of de zieke werknemer aan de voorwaarden voldoet.

Ga naar de Compensatieregeling oudere werkzoekenden op UWV.nl

Wijziging in Verzamelwet SZW 2018

Het kabinet heeft de regeling uitgebreid die werkgevers compenseert als ze een oudere werkloze in dienst nemen die dan vervolgens langdurig ziek wordt. De leeftijd voor deze compensatieregeling wordt verlaagd van 63 naar 56 jaar. Dat staat in Verzamelwet SZW 2018. De Verzamelwet is op 28 november 2017 aangenomen door de Eerste Kamer.

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

In de memorie van toelichting van de Verzamelwet SZW 2018 staat het volgende:

  • De huidige compensatieregeling ziet op werknemers die zijn geboren voor 8 juli 1954 en nu 63 jaar of ouder zijn. Het voorstel is de compensatieregeling te verlengen zodat deze ook komt te gelden voor personen die op 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn.

  • De compensatieregeling wordt, in lijn met de mobiliteitbonus, tijdelijk, in 2018 en 2019, verlaagd naar 56 jaar.

  • De tijdelijke verlaging van de leeftijd betekent dat personen die in 2018 en 2019 onder de compensatieregeling vallen, er daarna niet meer onder vallen. Vanaf 1 januari 2020 komen immers weer alleen personen die voor 8 juli 1954 geboren zijn in aanmerking voor de compensatieregeling.

 

UWV neemt loondoorbetaling bij ziekte over

Vijftigplussers melden zich niet vaker ziek dan jongere collega’s, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer afwezig. Sommige werkgevers zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. De compensatieregeling neemt deze zorg weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Het verlagen van de no-riskpolis is een van de maatregelen van het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. Dit heeft als doel de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te verbeteren.

Lees meer over de no-riskpolis en no-riskverklaring op UWV.nl


salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,