Tag archief ziekteverzuimverzekering

door100% Salarisverwerking B.V.

Bezuiniging op arbeidsongeschikten geschrapt

Het kabinet schrapt bezuinigingen op arbeidsongeschikten en verkleint de risico’s voor werkgevers met ziek personeel.

             
Werkgevers en vakbonden konden beiden een succes claimen. Het kabinet-Rutte III had allerlei regels willen veranderen voor langdurig zieke werknemers en hun baas. Maar na kritiek van de sociale partners presenteerde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) heel andere plannen, die sterk afweken van het regeerakkoord.

Het succes van de vakbonden: Koolmees ziet af van bijna 300 miljoen euro aan bezuinigingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Werkgevers vierden de 450 miljoen euro die het kabinet uittrekt als financiële tegemoetkoming voor vooral kleine werkgevers, omdat zij verplicht zijn hun zieke werknemers twee jaar lang door te betalen.

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

Kleine bedrijven – met minder dan 25 mensen in dienst – moeten een zieke werknemer toch twee jaar blijven doorbetalen. Het kabinet kiest er toch niet voor om dit terug te schroeven naar één jaar, maar komt met een andere oplossing. Het geeft honderden miljoenen aan kleine werkgevers om de lasten te verlichten.

Wat hebben deze twee onderwerpen met elkaar te maken?

Het gaat allemaal over werknemers die langdurig ziek of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. De werkgever moet diegene twee jaar lang loon doorbetalen en begeleiden bij de terugkeer naar zijn of haar oude baan – of een nieuwe baan, als het niet meer mogelijk is om terug te keren in de oude functie. Ná die twee jaar kan de werknemer de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA krijgen (Wet inkomen naar arbeid). Dan regelt uitkeringsinstituut UWV de begeleiding.

Wat was het probleem met die loondoorbetalingsplicht?

Vooral kleine werkgevers klagen al langer dat het te risicovol voor hen is om iemand in vaste dienst te nemen. Als je drie werknemers hebt en er wordt er één ziek, dan kost dat niet alleen veel geld, maar ook veel tijd. Je moet de re-integratie van de werknemer begeleiden en dat gaat gepaard met allerlei verplichtingen en administratieve lasten. Als je een fout maakt, dreigt ook nog een boete van het UWV. Volgens werkgeversorganisatie MKB-Nederland zijn kleine ondernemers hierdoor terughoudender om een vast contract te geven.

Waarom gaat het plan uit het regeerakkoord niet door?

Het kabinet wilde de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkorten van twee naar één jaar. Het tweede jaar zou het UWV het loon van zieke werknemers betalen en hen begeleiden naar een baan. Kleine werkgevers zouden dat via premies nog steeds betalen.

Het bleek geen werkbare oplossing. Koolmees ging er al vanaf het begin van uit dat de instroom in de WIA hierdoor zou toenemen. Werkgevers zouden motivatie verliezen om hun zieke werknemer aan nieuw werk te helpen, omdat het UWV toch snel de verantwoordelijkheid zou overnemen. Er waren ook twijfels of het UWV deze nieuwe taak wel aankan na recente bezuinigingen.

Hoe komt het kabinet werkgevers nu tegemoet?

Alle werkgevers die minimaal één iemand in dienst hebben, krijgen vanaf 2021 een financiële tegemoetkoming van het kabinet. Dat wordt geregeld via een korting op hun werkgeverspremies en scheelt hen zo’n 1.150 euro op jaarbasis. Doordat het een vast bedrag per werkgever is, profiteren ondernemers met weinig personeel relatief het meest.

Daarnaast hebben Koolmees en de werkgevers afspraken gemaakt met verzekeraars. Vanaf 2020 gaan ten minste acht verzekeraars een gestandaardiseerde ‘MKB – ontzorgpolis’ aanbieden. Daarmee verzekert een werkgever zich niet alleen tegen de loondoorbetaling bij ziekte, maar neemt de verzekeraar ook alle plichten en administratieve lasten over.

Zulke verzekeringen zijn niet helemaal nieuw. Ongeveer 80 procent van de kleine werkgevers heeft al een dergelijke verzekering, maar polissen kunnen onderling sterk verschillen. De verzekering dekt soms minder dan de werkgever had verwacht, zei Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars donderdag.

„De nieuwe polis is een uitgedokterd pakket waar geen verrassingen in zitten. Straks weet een mkb – ondernemer precies waar die aan toe is.”

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, verwacht dat de afspraken tot meer vaste banen zullen leiden.

„Dit speelt sterk mee in de overweging van ondernemers om een vast contract aan te bieden.”

ziektekostenverzekering, ziektekosten, verzuim oplossingen, ziekteverzuimverzekeringen,verzekeringspremies, verzuimzorg,verzuim ondersteuning,personeels- en salarisadministratie,ziekteverzuimverzekeraar,GRATIS digitale personeelsdossiers,Gratis verlofadministratie,interessante kortingen, salarisverwerking,loonadministratie,salaris,loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Verplichte ziektekostenverzekering!

Werkgeversorganisatie AWVN wil verplichting ziekte verzekering zzp’ers.

                     

Werkgeversorganisatie AWVN wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden: van de varkensboer met zijn miljoenenbedrijf tot de bijklussende student, de freelance journalist en ook de styliste met een nagelstudio aan huis, allemaal moeten ze meebetalen aan de collectieve verzekering tegen langdurige ziekte of handicap.

Het is voor het eerst dat een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland pleit voor een verzekeringsplicht voor ondernemers. Alle zzp’ers en ondernemers zouden moeten meebetalen aan de collectieve verzekering. Dat is op dit moment nog niet verplicht. Van de zelfstandigen is 80 procent niet verzekerd.

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers en zzp’ers is al lange tijd een twistpunt tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Waar vakbonden waarschuwden voor het risico dat de steeds groter wordende groep zzp’ers vormt, hielden werkgevers de boot af. Ondernemers moesten zelf kunnen bepalen waar zij hun inkomen aan uitgeven. Daar komt de AWVN nu van terug.

Nu zijn zij vanwege hun status als ondernemer daar niet toe verplicht. Tijdens haar jaarcongres pleit de AWVN, een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland, voor een verzekeringsplicht voor alle ondernemers. Nog maar een jaar geleden dachten werkgevers daar heel anders over. Waar vakbonden de grote groep onverzekerde zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) onverantwoord noemden, hielden werkgevers vast aan het idee dat álle ondernemers, ook de eenmanszaken, zelf moeten bepalen waar zij hun inkomsten aan uitgeven.

ziektekostenverzekering, ziektekosten, verzuim oplossingen, ziekteverzuimverzekeringen,verzekeringspremies, verzuimzorg,verzuim ondersteuning,personeels- en salarisadministratie,ziekteverzuimverzekeraar,GRATIS digitale personeelsdossiers,Gratis verlofadministratie,interessante kortingen, salarisverwerking,loonadministratie,salaris,loon

AWVN-directeur Harry van de Kraats zegt nu: “De groep werkenden die niet verzekerd is, wordt steeds groter. Ondertussen tikt de tijdbom verder. Willen we dat als Nederland?”

Van de zelfstandigen heeft 80 procent geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, blijkt uit gegevens van kennisinstituut TNO. Vooral vanwege de hoge premies en weigerachtige verzekeraars, zeggen ze in eerdere onderzoeken. Een deel van de zzp’ers zet daarom zelf geld opzij om in geval van ziekte of een ongeval het inkomensgat tot aan het pensioen op te kunnen vangen. Maar haast 30 procent is daar financieel helemaal niet toe in staat, rekende het wetenschappelijk instituut SEO Economisch Onderzoek uit voor AWVN.

Toch zit het gros van de zzp’ers niet op een verzekeringsplicht te wachten. Torn niet aan onze vrije ondernemerschap, riepen ze vorig jaar al over een soortgelijk voorstel van de vakbonden.

De loon­door­be­ta­ling bij ziekte is een gevoelig punt in de polder. Vorig jaar knapte het sociaal akkoord erdoor

Preventie

Betalen alle werkenden mee aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is de premie voor zelfstandigen beter te behappen, zegt Van de Kraats. “Maar het zorgt ook voor een natuurlijke selectie. Zzp’ers die eigenlijk te weinig verdienen om zich ondernemer te kunnen noemen, haken af. Voor hen is deze lagere premie nog steeds te hoog.”

De goedkope zzp’er die concurreert met de duurdere werknemer in vaste dienst – bonden klagen er al jaren over – lijkt hiermee te verdwijnen. Zzp-tarieven gaan immers omhoog als zelfstandigen in hun begroting ook de maandelijkse premie aan de verzekeraar mee moeten nemen.

Maar uit de koker van AWVN komt ook een plan waar de bonden op het eerste gezicht mogelijk minder blij mee zijn. De werkgeversorganisatie denkt dat door preventie in combinatie met data-analyse veel sneller kan worden ingeschat of zieke werknemers kunnen terugkeren op het werk of niet. Dit kan uiteindelijk leiden tot verkorting van de loondoorbetalingstermijn van twee naar een jaar. Van de Kraats: “Nieuwe technologie biedt de mogelijkheid te voorspellen hoe lang een uitgevallen werknemer ziek blijft. Binnen een jaar is voor een werkgever echt wel duidelijk of hij zijn zieke arbeidskracht nog terugziet op de werkvloer of niet.”

De loondoorbetaling bij ziekte is een gevoelig punt in de polder. Onder meer hierop strandde vorig jaar het sociaal akkoord waarin diverse arbeidsmarktproblemen moesten worden opgelost. Bonden wilden niet tornen aan de twee jaar zekerheid die langdurig zieke werknemers hebben. Werkgevers ervoeren die twee jaar juist als een financiële strop. Is dat met deze plannen anders? Van de Kraats denkt van wel. “Dit is een vernieuwende manier om mensen te helpen. Dan zijn bonden wel bereid om mee te bewegen. We nemen ze serieus. Dit is geen doekje voor het bloeden.”

Bron: NOS- Trouw

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Wat kost een zieke werknemer?

Weet u wat de kosten zijn van een zieke werknemer?

                             
De verzuimcijfers tonen aan dat het verzuim de laatste jaren stijgt. Was het gemiddelde verzuim van werknemers in het mkb in 2016 nog 3,4%, in 2017 steeg het naar 3,5% en in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. De kosten voor mkb-ondernemers stijgen daarmee ook. Wat zijn de kosten van verzuim?

Kostenposten bij verzuim

U krijgt te maken met diverse kostenposten als een werknemer uitvalt. Zo hebben werknemers de eerste twee ziektejaren recht op minstens 70% van het loon en het eerste jaar geldt dat ze recht hebben op minimaal het minimumloon.

De werkzaamheden van uw werknemer moeten nu door iemand anders worden gedaan. Ook dat kost geld. Afhankelijk van de functie van de zieke werknemer en hoe makkelijk hij te vervangen is, leidt u bovendien productie- en/of omzetverlies.

Tot slot moet u – afhankelijk van het contract dat u heeft met uw arbodienst – rekening houden met kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Kosten per dag

Eén verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. Van het langdurend verzuim (>6 weken) valt 33% uit door psychische klachten. Mensen die overspannen raken, kunnen zo’n vijf tot zes maanden uit de running zijn. Is er sprake van een burn-out of depressie, dan kan het verzuim nog een aantal maanden langer duren.

In 2017 was de gemiddelde duur van het psychisch verzuim 205 dagen. De kosten kunnen dus flink oplopen en voor (kleinere) mkb’ers kan dat een zware last zijn.

Kosten beperken

Hoe kunt u de kosten van verzuim beperken? Onder meer door tijdig in te grijpen. Een bedrijfsarts medische zaken licht toe: “Regel een afspraak met de bedrijfsarts en zorg dat de werknemer zo snel mogelijk goede hulp krijgt. Een snelle interventie kan drie tot vier weken aan verzuim besparen. Regel als werkgever zelf een psycholoog voor uw werknemer en betaal die ook, zodat de werknemer niet te maken krijgt met de wachtlijsten in de reguliere zorg. Die kosten verdien je als werkgever terug doordat de werknemer eerder weer aan de slag kan.”

ziektekosten, verzuim oplossingen, ziekteverzuimverzekeringen,verzekeringspremies, verzuimzorg,verzuim ondersteuning,personeels- en salarisadministratie,ziekteverzuimverzekeraar,GRATIS digitale personeelsdossiers,Gratis verlofadministratie,interessante kortingen, salarisverwerking,loonadministratie,salaris,loon

Verzuim verlagen!

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Maar wat als er toch onverhoopt iemand ziek wordt? En wat als hij voor langere termijn niet aan de slag kan? 100% Werkgeverscoach helpt. Met voorkomen, verlagen en oplossen van verzuim. Door een aanpak die past bij uw bedrijf. Vraag hier onze mogelijkheden en diensten op het gebied van verzuim.

Meer weten!

Proactief langdurend verzuim voorkomen

Als uw werknemer vaker dan drie keer per jaar verzuimverlof aanvraagt, kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurend verzuim. Onderzoek wijst uit dat kort frequent verzuim in ongeveer de helft van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurend verzuim. Tenzij er adequate actie wordt ondernomen.

100% Werkgeverscoach neemt bij frequent verzuim dan ook altijd contact op met uw werknemer om te kijken of er niet meer aan de hand is. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak, dan maken we direct een afspraak voor uw werknemer bij de juiste professional om de oorzaak van dit fysieke of mentale verzuim te bespreken en te bepalen hoe frequent of langdurig verzuim te voorkomen is.

Zie ook:

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, loonadministratie, loonadministrateurs, loonverwerkers, loonverwerker, salarisadministratie, salaris, loon, salarisverwerking online, salarisverwerker online,

door100% Salarisverwerking B.V.

Niet failliet door ziekteverzuimverzekering!

Wat als er 2 werknemers langdurig ziek worden en er zijn 5 werknemers.                        

Hoe gaat het dan met je onderneming?

Je moet namelijk vervanging regelen voor de zieke werknemers. Ook ben je verplicht om het loon minimaal 2 jaar lang door te betalen.

Hierdoor zullen je personeelskosten met zo’n 40% stijgen. De vraag is of je bedrijf deze marge hebben kan. Het mag duidelijk zijn dat de meeste kleine ondernemingen deze klap niet overleven. Zeker voor ondernemingen met een grootte van maximaal 25 werknemers is ziekteverzuim zeer lastig op te vangen. Dit risico is echter af te dekken met een ziekteverzuimverzekering. En die verzekering gaat verder dan enkel het doorbetalen van loon.

Loondoorbetaling bij ziekte

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

Je hebt als werkgever een aantal plichten. De meest bekende is loondoorbetaling bij ziekte. Dit is minstens 70% van het loon gedurende minimaal 2 jaar. Bij werknemers met een laag loon mag je daarbij niet onder het minimumloon komen.

In de CAO of de arbeidsovereenkomst wordt soms afgeweken van de 70% loondoorbetaling, maar alleen met een hoger percentage, bijvoorbeeld 90% of zelfs 100%.

Naast de loondoorbetaling staan in de Wet Verbetering Poortwachter nog meer verplichtingen voor de werkgever. Zo wordt er een re-integratietraject doorlopen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Als je dit niet goed oppakt, kan je als werkgever verplicht worden om langer dan 2 jaar het loon door te betalen.
Voorbeeld: Loondoorbetaling bij ziekte

Je ontvangt in de ochtend een telefoontje van je werknemer, dat hij door zijn rug is gegaan in de nacht. De werknemer heeft nu recht op een loondoorbetaling van 70% van het brutoloon.

We berekenen het bedrag van de loondoorbetaling bij ziekte.
De werknemer heeft een salaris van € 3.200 bruto per maand. Als de werknemer een volledige maand ziek is, zal hij in dit voorbeeld € 2.240 bruto per maand doorbetaald krijgen. Voor jou als werkgever geldt, dat hierboven op het vakantiegeld en de werkgeverslasten komen, zoals pensioen, werknemersverzekeringen, enzovoort.

Het blijkt om een hernia te gaan en na 2 jaar is de werknemer nog steeds niet hersteld. Het UWV bepaalt bovendien, dat je er niet genoeg aan gedaan hebt om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Hierdoor moet er nog 1 jaar langer loon doorbetaald worden. Dit gebeurt meestal als de stappen die gezet moesten worden volgens de Wet Verbetering Poortwachter niet zijn nageleefd of te laat hebben plaatsgevonden.

De kosten die je als werkgever na 3 jaar hebt gehad, zullen rond de € 110.000 zijn.

 • 36 maanden * € 2.240 bruto per maand = € 80.640
 • 8% vakantiegeld van € 80.640 = € 6.451
 • 20% werknemersverzekering van € 87.091 = € 17.418
 • 8,4% pensioenpremie over € 54.000 = € 4.536

Aan kosten zitten we nu al op € 109.045,44, echter zullen er nog wat kosten worden gemaakt voor het re-integratie traject. En dan zijn de kosten voor de vervanging van de medewerker nog niet meegerekend!

Loonbetaling bij ziekte is duur. Mijn vraag aan jou als werkgever is: kan je bedrijf deze kostenpost hebben? Of wordt het toch tijd voor het afsluiten van een goede ziekteverzuimverzekering?

Wat valt er onder de ziekteverzuimverzekering?

Een ziekteverzuimverzekering is uitsluitend bedoeld voor het verzekeren van de loondoorbetaling, denken veel werkgevers. Dit is gelukkig niet het geval. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de keuzes kun je de volgende zaken meeverzekeren:

 • loondoorbetaling bij ziekte
 • kosten van re-integratie
 • begeleiding door de arbodienst
 • werkgeverslasten van de zieke werknemer
 • pensioenpremie van de zieke werknemer.

Dat scheelt u honderden tot duizenden euro’s extra per jaar.

ziekteverzuimverzekering, werkgevers ziekteverzuimverzekering,verzuimverzekeringen,ziektekosten verzekering, werkgeversverzekeringen,ondernemersverzekering,

Hoe hoog is de premie van de ziekteverzuimverzekering?

De hoogte van de premie gaat uit van een percentage van de totale loonsom. De totale loonsom is het totaal van alle lonen, werkgeverslasten en premies binnen je bedrijf. Veel factoren zijn van invloed voor het bepalen van het percentage aan premie. Als richtlijn kun je uitgaan van rond de 6% van de totale loonsom.

Hieronder vind je een aantal van die bepalende factoren.

online salaris, salaris in de cloud, loon verwerking in de cloud, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Eigen risico

Net als bij vele andere verzekeringen heeft een ziekteverzuimverzekering een eigen risico. Meestal is dit niet in de vorm van een geldbedrag, maar een zogenoemde wachttijd, bijvoorbeeld 10 dagen. Dit betekent dat als een werknemer ziek wordt, de loondoorbetaling de eerste 10 dagen voor rekening komt van de werkgever en de verzekering tot uitkeer komt na deze wachttijd. Vanzelfsprekend geldt hoe meer wachttijd, hoe lager de premie.

Dekkingsgraad ziekteverzuimverzekering

Meestal wordt er gekozen voor een dekkingsgraad van 100%, wat betekent dat de verzekering het volledige bedrag van de loondoorbetaling uitkeert. Om het premiepercentage te verlagen kun je echter kiezen voor een lagere dekkingsgraad tot minimaal 70%. Hierdoor dekt de verzekeringsmaatschappij maar een deel van de kosten en moet de werkgever het aanvullen tot 100%. Wat ook nog weleens gebeurt, is dat de polis van de ziekteverzuimverzekering bepaalt, dat het eerste jaar van het verzuim een andere dekkingsgraad wordt aangehouden dan in het tweede jaar.

De totale loonsom en het aantal werknemers

In verhouding zal je minder premie betalen aan de ziekteverzuimverzekering naarmate je meer werknemers in dienst hebt en je totale loonsom groter is.
Verzuimcijfers uit het verleden

Voor het vaststellen van de premie wordt gekeken naar de ziekteverzuimpercentages in het verleden. Hoe hoger dat verzuimpercentage, hoe hoger de premie die je moet betalen.

De branche waarin je werkt

In bepaalde branches is de kans op ziekte groter als in andere branches. Zo kan een timmerman in de bouw niet meer werken als hij een been breekt. Iemand die echter een kantoorbaan heeft kan nog prima werken met een gebroken been. Hierdoor is de kans op ziekte in de ene branche groter of liggen de risico’s anders als in een de andere. Denk aan rugproblemen bij kantoorpersoneel of ziekte door het werken met chemische stoffen in de kapperswereld. Dit risico zie je terug in de hoogte van de premie die de verzekeringsmaatschappij vraagt.

Aanvullingen voor de ziekteverzuimverzekering

Zoals al aangegeven bestaat een ziekteverzuimverzekering vaak uit meer dan alleen de dekking van de loondoorbetaling. Hoe meer er valt onder de dekking, hoe hoger de premie uiteraard wordt. Het is dus belangrijk om te kijken hoe groot het risico is en wat de kosten zijn om dat te verzekeren.

Ziekteverzuimverzekering afsluiten, is het rendabel?

We gaan verder met het voorbeeld, waarbij de werknemer zich bij je ziekmeldde met rugklachten en vervolgens 3 jaar lang doorbetaald moest worden. We kijken wat een goedkopere oplossing geweest zou zijn, met andere woorden: wel of geen ziekteverzuimverzekering afsluiten? Je hebt gedurende de afgelopen 3 jaar, gemiddeld 10 werknemers in dienst gehad. Alle werknemers verdienen hetzelfde, namelijk € 3.200 bruto per maand. Naast de werknemer die een hernia heeft is er nog een werknemer geweest die 1,5 jaar met een burn-out heeft thuis gezeten.

Geen ziekteverzuimverzekering afsluiten

We hebben deze kosten al globaal berekent voor de werknemer. De kosten waar we op kwamen was € 110.000. De kosten voor de werknemer die 1,5 jaar heeft thuis gezet bedragen € 55.000. De twee zieke werknemers hebben in totaal € 165.000 gekost.

Wel ziekteverzuimverzekering afsluiten

Als je wel een verzekering tegen ziektekosten had afgesloten, dan werden de kosten voor de zieke werknemer betaald door de verzekering. Wel had je kosten gehad voor de premie van verzekering.

Je hebt 10 werknemers die verdienen bij elkaar € 414.720 per jaar, inclusief vakantiegeld. Hier komt nog € 98.164 bij aan werkgeverlasten en pensioen. De totale loonsom is € 512.884 per jaar. 6% van dit bedrag is € 30.773, dit ben je per jaar kwijt aan de verzekering. Dat is € 92.319 voor 3 jaar.

Het afsluiten van de ziekteverzuimverzekering heeft je dus € 165.000,- minus € 92.319 = € 72.681 bespaart.

Het grootste voordeel van het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering, is dat je weet waar je aan toe bent. Je weet van te voren wat je kwijt bent aan premie.

Ons advies voor het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering

Bedrijven die minder dan 25 werknemers in dienst hebben, doen er verstandig aan een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Het risico is nauwelijks op te vangen als er een aantal werknemers langdurig ziek worden.

Een ziekteverzuimverzekering afsluiten kan het verschil maken tussen de kop boven water houden of kopje onder gaan. Hoe regel jij anders de loondoorbetaling bij ziekte? En de begeleiding en re-integratie?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en voorkom onnodige torenhoge kosten.


salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

door100% Salarisverwerking B.V.

Verzuimverzekering

Een zieke of arbeidsongeschikte medewerker kost veel geld.                            
Daarvoor wilt u een goede dekking tegen een gunstig tarief. Wij kunnen u helpen de beste verzuimverzekering voor uw bedrijf samen te stellen. En die het beste past bij uw situatie, uw branche en uw bedrijfsgrootte.

Maar wij doen veel meer. Wij willen u graag een stukje zorg uit handen nemen wanneer er sprake is van verzuim of arbeidsongeschiktheid bij uw medewerker. Dat begint al bij de ziekmelding. Wij staan de zieke medewerker te woord en ondernemen waar nodig actie. Door bijvoorbeeld de arbodienst vroegtijdig in te schakelen of een consult aan te vragen bij een fysiotherapeut. Onnodige wachttijden kunnen zo beperkt blijven.

Daarnaast kunnen wij u ook adviseren wanneer het gaat om beperking van de verzuimkosten. Het is in uw eigen belang dat het ziekteverzuim van uw medewerkers zo kort mogelijk duurt en zo min mogelijk administratieve rompslomp oplevert. De kosten van verzuim kunnen hoog en een zware financiële last voor uw bedrijf betekenen.

Wij kennen alle wet- en regelgeving rondom verzuim en ziekte. Soms kunt u gebruik maken van een verzekering waarvan u het bestaan niet eens wist. Waardoor de kosten direct naar beneden gaan. En dat is precies wat wij nastreven voor onze klanten: kostenbesparing en verzuimvermindering.
In het verzuimproces helpen wij u graag. Want een zieke medewerker brengt al genoeg zorgen met zich mee!

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Hier wat vragen over ziekteverzuim en het verzekeren!

 

Vragen over de ziekteverzuimverzekering

Valt een medewerker langdurig uit door ziekte? Dan loopt dit voor een ondernemer vaak aardig in de papieren. Gelukkig kan een verzuimverzekering de financiële pijn verzachten. Hier vragen over ziekteverzuim verzekeren.

 

1. Ziekteverzuimverzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag! Je bent wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarbij gaat het om 70 procent van het loon, maar in een eventuele verplichte cao kan een hoger percentage zijn bepaald. Dit komt bovenop de kosten voor het inhuren van een vervanger. Ook moet je je als werkgever inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.
Een verzuimverzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte van personeel en biedt vaak dienstverlening bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan kan die in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag begeleiden.

 

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

Let op!

Volgens de wet mag je twee wachtdagen instellen. Die dagen krijgt een werknemer niet doorbetaald. Dit is om kortdurend ziekteverzuim (zogenoemde baaldagen) te voorkomen. De wachtdagen moeten dan wel in de cao of in de arbeidsovereenkomst staan.

2. Wat is de dekking van een verzuimverzekering ?

Voor de verzekering kun je een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent. Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar. Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de werkgeverspremies die doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

 

3. Hoe zit het met eigen risico?

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuimverzekering) is dit een eigen risico in de vorm van een aantal wachtdagen. Let op: dit zijn andere wachtdagen dan de wettelijke die hierboven werden genoemd.

Bij een conventionele verzuimverzekering kun je kiezen uit een bepaald aantal werkdagen per ziektegeval. Bij een kortere eigenrisicoperiode moet je rekening houden met een hogere premie, maar daarbij loop je wel minder risico. Als de duur van de loondoorbetaling het eigen risico in werkdagen overschrijdt, dan komt de verzekering tot uitkering. De hoogte van die uitkering is onder meer afhankelijk van het dekkingspercentage.

Bij sommige gevallen is er sprake van een eigen risico in geld. Dit heet een stoploss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden voor grotere bedrijven. Vraag 100% Werkgeverscoach adviseur welke dekking het beste bij je bedrijf past.

 

4. Wat zijn de kosten van een verzuimverzekering?

De premie van een ziekteverzuimverzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom. Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar de sector van je bedrijf, de samenstelling van je personeel en het ziekteverzuimverleden van je bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen naar de ziekteverzuimcijfers van de laatste jaren. Ten slotte kun je abonnementskosten verwachten voor de arbodienstverlening. Dit hangt af van het verzekeringspakket dat je samenstelt.

 

5. Is een verzuimverzekering verplicht?

Een ziekteverzuimverzekering is niet wettelijk verplicht. In de praktijk blijkt echter dat de meerderheid van de werkgevers zo’n verzekering heeft. Of het verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten en in welke vorm, hangt af van meerdere factoren. Daarbij speelt onder meer de financiële draagkracht van je bedrijf een rol. Het is belangrijk om je hierover goed te laten adviseren. Neem daarvoor contact op met 100% Werkgeverscoach.

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

Ter info:

Verzuimverzekering

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie, organisatie en kosten. Je wilt natuurlijk het liefst dat medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Maar daar komt veel bij kijken. 100% Werkgeverscoach helpt je bij de aanpak van verzuim.

Verzuimprotocol

In een verzuimprotocol leg je samen met je werknemers de spelregels vast die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.

 

 

Verzuimprotocol maken, zo doe je dat!

Je werknemer is ziek. Welke stappen moeten jij en je werknemer dan precies nemen? Het is handig om alle stappen op een rij te zetten voor beide partijen. Dat doe je in een verzuimprotocol.

Tips ziekteverzuim besparing

Hoe maak je zo’n protocol?

Verzuimprotocol, wat is het?

In een verzuimprotocol leg je vast wat er precies gebeurt zodra een werknemer ziek wordt en daardoor niet kan werken. Je zet alle stappen op een rij, van ziekmelding tot betermelding. Maar wat als een werknemer voor lange tijd uit de running is of zelfs volledig afgekeurd wordt? Ook de stappen die je dan moet nemen leg je vast in een verzuimprotocol. Aan de hand van het stappenplan weet je dan precies wat jij en je werknemer moeten doen.

 

Verzuimprotocol, hoe maak je hem?

Je kunt als werkgever zelf een verzuimprotocol maken, maar deze moet wel voldoen aan de wettelijke regels. De basisregels zijn te vinden in de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast kun je nog specifieke regels opnemen die gelden binnen jouw bedrijf. Bij het maken van een verzuimprotocol is het slim om ook de afspraken met je arbodienst of bedrijfsarts erbij te nemen. Deze staan in het contract dat je met hen hebt afgesloten en/of in hun aanvullende voorwaarden.

 

Verzuimprotocol, wat staat er precies in?

In het verzuimprotocol beschrijf je gedetailleerd wat de correcte stappen zijn rondom verzuim. Ook beschrijf je de rechten en plichten die er gelden rondom deze stappen. Denk in ieder geval aan de volgende zaken:

Regels rond ziekmelding

Op de eerste ziektedag moet je werknemer zich ziek melden. Maar hoe, hoe laat en bij wie? Dat zet je dus op een rij. Bijvoorbeeld: telefonisch, voor 9.00 uur bij je directe leidinggevende. Het is slim om ook te bepalen welke informatie je precies nodig hebt bij een ziekmelding.
Bijvoorbeeld:

 • Wat is de vermoedelijke duur van het verzuim?
 • Wat kun jij als werkgever doen om te helpen?
 • Op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer is je werknemer te bereiken?
 • Welke werkzaamheden kunnen nog wel uitgevoerd worden?
 • Is er sprake van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is?

Deze informatie geef je direct door aan je bedrijfsarts en/of arbodienst waar je mee samenwerkt.

 

Bereikbaarheid tijdens ziekte

Je beschrijft ook in hoeverre je werknemer tijdens zijn verzuim bereikbaar moet zijn voor (onaangekondigd) contact met jou of met de arbodienst. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de medewerker gebeld wordt door de arbodienst voor meer informatie of dat er een huisbezoek plaatsvindt. Verblijf op een ander adres, permanent of tijdelijk, moet altijd binnen 24 uur aan de leidinggevende en aan de arbodienst worden doorgegeven. Voor een bezoek aan de bedrijfsarts, huisarts, fysiotherapeut of een andere medisch specialist mag het opgegeven adres verlaten worden. Ook als er in andere gevallen toestemming is van de leidinggevende, mag de werknemer het adres verlaten.

 

Rechten en plichten zieke werknemer

Je werknemer is verplicht om mee te werken in het proces. Hij moet open staan voor regelmatig contact met de arbodienst of bedrijfsarts. Ook als er sprake is van langdurige ziekte en re-integratie heeft de werknemer verplichtingen, zoals het accepteren van passend vervangend werk. Ook deze regels en bijbehorende stappen leg je vast in het verzuimprotocol. Beschrijf ook de rechten die je werknemer heeft om zelf initiatief te nemen. Bijvoorbeeld het recht om zelf een spreekuur te bezoeken bij de arbodienst of bedrijfsarts.

 

Contact met je werknemer

Het is slim om ook zelf regelmatig contact op te nemen met je zieke werknemer. Beschrijf in het protocol wanneer en hoe dit contact zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld telefonisch in de eerste week na ziekmelding en vervolgens om de week. Je moet als werkgever minimaal elke zes weken contact hebben met je zieke werknemer. Je kunt tijdens dat contact zelf afspraken maken met je werknemer over de werkhervatting en eventuele maatregelen die genomen kunnen worden om dat te bespoedigen.

 
verzuimkosten,verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen, ziektekostenverzekering,bedrijfsverzekering, verzuimverzekeringen,

Probleemanalyse en plan van aanpak

Binnen zes weken na de ziekmelding maakt de arbodienst op basis van alle beschikbare informatie een probleemanalyse en geeft een advies over het werkhervattingstraject. Op basis van de probleemanalyse en het bijbehorende advies stel je samen met je werknemer een plan van aanpak op. Zodra dit plan klaar is, stuur je de arbodienst een kopie.

 

Verdere stappen bij langdurige ziekte

De vervolgstappen bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid kun je ook nog vastleggen in het verzuimprotocol. Benoem ook de geldende regels tijdens dit proces.
Voeg bijvoorbeeld de volgende thema’s toe aan je verzuimprotocol:

 • Re-integratiedossier
 • WIA-aanvraag
 • Herstel en betermelding
 • Vakantie
 • Ziekmelding vanuit het buitenland
 • Second opinion bedrijfsarts
 • Klachtenprocedure arbodienst
 • Sancties bij niet nakomen afspraken
 • Privacy

 

Voorbeeld verzuimprotocol

Het is een flinke taak om zelf een verzuimprotocol op te stellen die voldoet aan alle wettelijke eisen en je eigen wensen. Het is daarom slim om een model of sjabloon te gebruiken van een betrouwbare partij. Dit model kun je vervolgens ombouwen tot je eigen verzuimprotocol.

Wilt u weten welke vormen van ziekteverzuimverzekeringen er o.a. zijn kijk hier! (verzuimverzekeringen)
 
100 % Werkgeverscoach staat u en uw bedrijf graag te woord en adviseren u daar waar nodig en zorgen voor de juiste en beste oplossing voor uw bedrijf/onderneming.

Zie ook:
Zieke werknemers!
Wat mag en wat niet?
Soorten verzuimverzekeringen
loon, salaris, salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

close

Veel lees plezier? Delen mag.