Tag archief WTL

door100% Salarisverwerking B.V.

Lage-inkomensvoordeel 2019

De uurloongrenzen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn aangepast aan de nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon.        
Deze wijziging is in de Staatscourant gepubliceerd.

Een uitgangspunt van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) terecht komt bij de werkgevers die werknemers in dienst hebben of nemen die een minimumloon van 100 tot en met 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Het doel is om het arbeidsmarktperspectief van laaggeschoolde werknemers te vergroten en daarmee de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

1 januari 2019 wijzigingen,Geboorteverlof, minimumloon, pensioen, affectieschade, Personeelsvertegenwoordigingen, zwangerschapsverklaring, arbeidsongeval,fiscalebijtelling, lonend werk, AOW-leeftijd ,Het wettelijk minimumloon, transitievergoeding,Verzamelwet SZW 2019,30%-regeling ,

Voor het hele jaar

De uurloongrenzen in de Wtl worden jaarlijks bij regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het begin van het kalenderjaar geïndexeerd ingevolge de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari van het betreffende jaar. Dit betekent dat de aan het begin van het jaar vastgestelde uurloongrenzen voor het gehele betreffende jaar van toepassing zijn.

Per 1 januari 2019 bedraagt het wettelijk minimummaandloon € 1.615,80. Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 was € 1.578,00. De indexeringsfactor is dan 1,02395. Deze rekenregel leidt tot de volgende uurloongrenzen:

Koppeling aan het wml Uurloongrens
100% wml € 10,05
110% wml € 11,07
125% wml € 12,58

Staatscourant nr. 72607 van 27 december 2018

minimumloon, minimumlonen, minimumuurloon, minimumjeugdloon,minimum(jeugd)lonen, minimum wettelijk loon, wml 2018, het wettelijk minimumloon 2018

door100% Salarisverwerking B.V.

LIV, jeugd-LIV en LKV’s nieuws

Veranderingen over LIV, jeugd-LIV en LKV’s op een rijtje

                           
Onlangs is de derde versie van het kennisdocument Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) gepubliceerd. In deze nieuwe editie staat de meest recente informatie over de drie tegemoetkomingen uit de WTL: het LIV, het jeugd-LIV en het LKV.

In het kennisdocument (pdf) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan veelgestelde vragen over het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV’s) uit de WTL. In de nieuwste versie van het document staan niet alleen tekstuele wijzigingen, maar zijn er ook vragen en antwoorden aangepast en nieuwe toegevoegd. Het gaat daarbij niet om informatie die nog niet bekend was, maar wel om informatie die nog niet (correct) in het kennisdocument 2.0 stond.

Wijzigingen op een rij

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het kennisdocument, zijn:

  • De uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2018 zijn toegevoegd.
  • Er is verduidelijkt dat het LIV wel geldt voor werknemers met loonkostensubsidie, maar niet voor werknemers met loondispensatie.
  • Het jaarloon van de werknemer voor het LIV en jeugd-LIV is verduidelijkt. Dit is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat u in een kalenderjaar betaalt zolang hij bij u in dienst is en is verzekerd voor minstens één werknemersverzekering.
  • De voorwaarden voor het ontvangen van een LKV (tool) zijn uitgebreider omschreven.
  • Er is verhelderd welke doelgroepverklaringen bij de gemeente en welke bij UWV aangevraagd moeten worden.
  • De regels voor stagiairs en LKV’s zijn verduidelijkt, zodat werkgevers niet langer een LKV mislopen als zij een stagiair na de stageperiode een arbeidscontract aanbieden

LIV 2017 nu uitbetaald

Werkgevers die zitten te wachten op de uitbetaling van het LIV over 2017, moeten nog maximaal 16 dagen geduld hebben. Zij krijgen het voordeel uiterlijk op 12 september 2018 – of binnen zes weken na de dagtekening van de definitieve beschikking – uitgekeerd. Bezwaar aantekenen moet binnen diezelfde zes weken!

Kijk ook eens bij:
Lage inkomensvoordeel nu
Doelgroepverklaring (LKV) aanvragen!
LKV – LIV 2018

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, loonadministratie, loonadministrateurs, loonverwerkers, loonverwerker, salarisadministratie, salaris, loon, salarisverwerking online, salarisverwerker online,

door100% Salarisverwerking B.V.

Uitstel loonkostenvoordeel

Uitstel loonkostenvoordeel (LKV), met een jaar is géén optie.
                         
Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten naar aanleiding van het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de implementatie van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het kunnen uitstellen van de voorlopige berekening en de beschikking van het LIV met maximaal twee maanden, vindt de minister een adequaat alternatief voor het uitstellen van het LKV.

Het BIT constateert in het advies dat de voorbereiding van de Wtl door diverse oorzaken vertraging heeft ondervonden. Het BIT maakt zich daarom zorgen of er voldoende tijd resteert om alle onderdelen tijdig te kunnen uitvoeren. Het BIT wil daarom het LKV een jaar uitstellen. Dit geeft volgens het BIT meer tijd om het LIV zorgvuldig in te voeren en om een aantal elementen opnieuw te bezien.

Wtl-applicatie

De Wtl-applicatie (‘de rekenmachine’), het cruciale onderdeel van de Wtl, is afgerond en werkt. Er zijn vier koppelingen gerealiseerd tussen UWV en de Belastingdienst om het berichtenverkeer tussen deze instanties te faciliteren. De gezamenlijke database waarin de berekeningsresultaten worden opgeslagen is afgerond en werkt. De realisatie van de afgesproken producten loopt daarmee op schema.

Op 17 januari 2018 is de vrijgave voor productie van de Wtl-rekenapplicatie gepland.

Mocht het om uitvoeringstechnische redenen nodig zijn dan is er de mogelijkheid tot het uitstellen van de voorlopige berekening en de beschikking van het LIV met maximaal twee maanden.

Eerste uitbetaling pas medio september 2019

Voor de overige onderdelen van de Wtl, de loonkostenvoordelen (LKV) en het jeugd-LIV bedraagt de resterende invoeringstijd nog meer dan een jaar. Deze onderdelen zijn weliswaar ingevoerd per 1 januari 2018, maar de eerste uitbetaling is pas uiterlijk medio september 2019 (over 2018).

Daarnaast kunnen deze onderdelen gebruik maken van de al ontwikkelde infrastructuur van het LIV, zoals de rekenmachine, de koppelingen voor het berichtenverkeer en de gezamenlijke database. De implementatie van de gehele Wtl is dus nog niet afgerond en loopt nog door tot het najaar van 2019.

Goed werkgeverschap is, goede werkgevers zijn,werkgever zijn is,ondernemer en personeel,personeel zoals het hoort,goed geregeld op de zaak,

Waarom geen uitstel?

Uitstel van het LKV, vanwege de door het BIT geconstateerde vertraging, biedt in deze situatie geen verlichting en wel om drie redenen.

1 Invoering LIV al per 1 januari 2017

In de eerste plaats is het onderdeel LIV al als eerste van de drie onderdelen ingegaan. Namelijk per 1 januari 2017, met een eerste uitbetaling medio september 2018.

De LKV en Jeugd-LIV zijn met ingang van 1 januari 2018 ingevoerd, met een eerste uitbetaling medio september 2019.

Uitstel van de LKV biedt daarom geen verlichting voor de invoering van het LIV.

2 Uitstel niet nodig

In de tweede plaats is het niet nodig het LKV uit te stellen, want de uitvoeringsinstanties kunnen nog geheel 2018 benutten voor de invoering van de LKV en Jeugd-LIV, omdat de uitbetaling pas na afloop van het kalenderjaar, uiterlijk medio september 2019, hoeft plaats te vinden.

3 Uitstel kan niet meer

In de derde plaats kan het LKV niet meer uitgesteld worden. Het zou betekenen dat de huidige premiekortingen een jaar langer moeten doorlopen.

Het LKV is immers de opvolger van de huidige premiekortingen. De premiekortingen zijn echter medio 2017 al afgeschaft met ingang van 1 januari 2018.

Uitstel van LKV zou voor werkgevers betekenen dat ze over 2018 geen LKV kunnen aanvragen, maar ook geen premiekortingen kunnen krijgen.

Terugvaloptie

De minister heeft gekozen voor een alternatieve beheersmaatregel, namelijk, de terugvaloptie om de voorlopige berekening en de beschikking van het LIV met maximaal twee maanden uit te kunnen stellen, mocht dit om uitvoeringstechnische redenen nodig zijn.

Kamerbrief advies Bureau ICT-toetsing (BIT) over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Kijk ook eens: