Tag archief werkgever-werknemer

door100% Salarisverwerking B.V.

Introverte / extraverte werknemer?

Waarom bedrijven zowel introverte als extraverte werknemers moet hebben?

                       
Op de werkvloer hebben introverte mensen het soms moeilijk, terwijl zij ook veel te bieden hebben. De clichés zijn daarnaast hardnekkig. Maar als je weet waar je kracht ligt, kan je dat inzetten om jezelf te profileren, aldus twee experts.

online salaris, salaris in de cloud, loon verwerking in de cloud, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Een werkgever is gebaat bij een team van zowel introverten als extraverten. Beiden bezitten kwaliteiten die van waarde zijn. Zo hebben introverten een lange concentratieboog en denken zij vaak goed over beslissingen na. Extraverten verliezen sneller hun interesse en laten taken daardoor soms versloffen, maar kunnen ook sneller schakelen en beter met prikkels omgaan. Toch zijn er veel misverstanden over introverten.
“We moeten af van het idee dat iemand die introvert is iets mankeert”, aldus Liesbeth Smit, zelf introvert en schrijfster van de bestseller Ik moet nog even kijken of ik kan. Ze schreef het boek omdat er nog weinig informatie was over het onderwerp en Amerikaanse bestsellers niet beschreven hoe het er in ons land aan toegaat.

“Mensen denken dat introversie een probleem is. Dat die persoon iets moet veranderen of zich anders moet opstellen. Maar dat werkt juist niet. Het draait om een andere benadering.” Het heeft vaak geen zin om aan een introvert te vragen om zich meer te profileren, of meer te netwerken, aldus Smit. “Daarmee haal je iemand uit zijn natuurlijke gedrag.”

Meer laten zien

Dat beaamt ook Marloes Bouwmeester van trainingsbureau De Succesvolle Introvert. “Ik merkte in mijn vorige baan bij vergaderingen dat ik pas wist wat ik wilde zeggen als iedereen al buiten stond. In functioneringsgesprekken kreeg ik te horen dat ik me meer moest laten zien en horen.”
Bouwmeester moest voor haar werk als onderwijskundige docenten begeleiden en vergaderingen leiden, maar merkte dat ze daar problemen mee had. “Een introvert heeft een andere manier van communiceren. Ze zijn gevoelig voor prikkels en houden zich op de achtergrond in groepen of nieuwe situaties. Dat is bijna een natuurlijke, lichamelijke reactie.”

Waar een extravert tegelijk kan praten en nadenken, zet een introvert eerst de gedachten op een rij, wordt er geput uit eigen ervaringen en luisteren ze naar wat anderen zeggen, voordat ze tot een oordeel komen. “Vaak worden ze gedwongen om al eerder iets te zeggen, terwijl ze hun mening nog aan het vormen zijn”, aldus Bouwmeester.

Goede voorbereiding

Smit heeft daarom geleerd om toch nog ergens op terug te komen, ook al is het een halfuur eerder in de vergadering besproken. “Je moet vooral niet je mond houden. En op die manier doe je toch mee.”
Om goed mee te kunnen draaien op de werkvloer is een goede voorbereiding dan ook cruciaal, aldus de schrijfster. “Zo houd je de controle over de situatie. Je weet waarom je daar zit, wat er moet gebeuren en wat er van je verwacht wordt. Het is iets meer werk, maar zo komt er minder snel iets onverwachts op je pad.”
Ook Bouwmeester benadrukt het belang van een goede voorbereiding. “Zo weet je wat je kan verwachten en kan je met de verschillende scenario’s rekening houden.”

Eén op de drie mensen is introvert, aldus Smit. Dat kan voor botsingen zorgen op de werkvloer. “Het gaat erom dat je de ander in zijn waarde laat en ziet waar je elkaar over en weer kunt versterken.” Er wordt nu vaak een waarde-oordeel gegeven, ook aan extraverten, zegt Smit. “Er zijn zoveel clichés. Maar het kan ook heel goed werken, een combinatie van de twee.”
Ook Bouwmeester denkt dat het helpt om elkaars sterke punten te zoeken. “Als je van elkaar weet hoe je het liefste te werk gaat, dan word je niet snel verrast. Ga op zoek naar waar jij in uitblinkt.”

Hardnekkige clichés

De misverstanden rondom introversie moeten de wereld uit, vinden de twee. Er is nog veel verwarring over en de clichés zijn hardnekkig.
“Introverten zijn niet assertief, niet sociaal, tonen een gebrek aan initiatief”, aldus Bouwmeester, “maar aan de andere kant zijn die meningen er ook over extraverten, die haantje de voorste willen zijn en geen rekening houden met anderen. Het gebeurt dus in beide kampen.”
Smit herinnert zich een bijeenkomst bij een gemeente, waar ze een lezing gaf over het onderwerp. “Ik sprak daar over de valkuilen en de voordelen van introvert zijn. Het kan een emotioneel onderwerp zijn, en iemand liep dan ook huilend weg. Als je er rustig over kan spreken en het onderwerp kan ontdoen van oordelen over goed en slecht, dan ligt er een wereld vol mogelijkheden.”

Verschillende kwaliteiten

Volgens Bouwmeester helpt het ook niet dat er in personeelsadvertenties vaak gevraagd wordt om extraverte kwaliteiten. “Werknemers moeten spontaan zijn, enthousiast, snel kunnen werken. Maar er wordt nooit gevraagd om loyaliteit of iemand die goed werk aflevert of altijd op tijd klaar is.”
Als een derde van de mensen dingen op een andere manier aanpakt, kan je niet van iedereen verwachten om op dezelfde manier te werken. “Extraverte kwaliteiten moeten niet de norm zijn.”
Blijf vooral jezelf, benadrukken beiden. “Probeer je niet anders voor te doen, want dat kost erg veel energie en kan op het werk soms in een burn-out resulteren”, aldus Smit. “Trek dus aan de bel als je merkt dat je niet mee kan komen of problemen hebt op de werkvloer. Ik had achteraf gewild dat ik dat eerder had gedaan.”

Niet te veel rumoer

Rond haar veertigste ontdekte Smit pas dat ze introvert was. “Er was opeens een woord voor en ik herkende me in boeken die ik erover las. Ik weet nu dat ik behoefte heb aan bepaalde dingen, zoals een werkplek waar niet te veel rumoer is. Dat helpt me.”
De kantoortuin, nu een populaire plek op menig kantoor, werkt daarom niet goed voor veel introverten. “Het is veel te onrustig daar, een stille plek is wel echt een vereiste.”
Voorheen werd Smit gek op een drukke werkplek en dacht ze dat het aan haar lag. “Doe ik iets fout, vroeg ik me af. Maar als je zoiets bespreekbaar maakt en vraagt om een rustige werkplek, al is het maar een deel van de dag, dan wordt het echt beter.”

Bron: Nu.nl

loon,salaris,loonadministratie,salarisverwerking,werkkostenregeling,100 salaris,salarisverwerker,loonadministratie,loonkosten,loonbelasting,belastingdienst,fiscale loonsom.loonheffing, hrm,hr

door100% Salarisverwerking B.V.

Concept pensioenakkoord

Een lagere AOW-leeftijd!

                              
kleine pensioenen, minipensioentjes, samenvoeging pensioenen, mini-pensioentjes samen, cbs onderzoek en uitvoering,
Werkgevers en werknemers zijn het eens over een nieuw pensioenstelsel. Op basis van een gelekt concept van het pensioenakkoord. Er komt geen persoonlijk pensioen en wel een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd als het aan onderhandelaars VNO-NCW en FNV ligt.

Binnen de Sociaal Economische Raad (SER) onderhandelen werkgevers, werknemers en kroonleden al jaren over vernieuwing van het pensioenstelsel. Tot nog toe zonder resultaat. Als het nu gelekte plan van VNO NCW en FNV niet omarmd wordt door het kabinet, zouden de onderhandelingen definitief mislukt zijn.

De kans op mislukking lijkt groot.

Persoonlijk pensioen sneuvelt

In de stukken zou staan dat het tempo van de verhoging van de AOW-leeftijd omlaag moet, er meer vroegpensioenregelingen komen en dat er geen persoonlijk pensioenpotje komt. In eerdere versies was een persoonlijk pensioenpotje de belangrijkste verandering van het stelsel. In plaats daarvan blijft het pensioen collectief belegd, maar verdwijnt de belofte dat dit een bepaald pensioen oplevert. Er zou een ‘beschikbare premieregeling’ komen; de pensioenpremie wordt belegd en de hoogte van het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten. Eerder noemde de bonden dit nog een “casinopensioen”.

Daarnaast worden volgens De Telegraaf zzp’ers verplicht om te gaan sparen voor pensioen. Tot nog toe was dit onacceptabel voor werkgevers en zzp-organisaties. Ook zouden de onderhandelaars de doorsneepremie willen afschaffen. De uitgangspunten stroken met de onderhandelingsinzet van de bonden in de afgelopen maanden. Winst voor werkgevers zou zijn dat de premie gemaximeerd kan worden, een grote wens bij veel bedrijven. Het risico van tegenvallende beleggingsresultaten ligt dan nog meer bij werknemers.

Ingewijden bevestigen aan het FD dat er langs deze lijnen wordt onderhandeld tussen FNV en VNO-NCW. De onderhandelingen zijn ‘ver’, maar de partijen zijn er nog niet uit.

In strijd met regeerakkoord

De afspraken in dit concept zijn in strijd met de uitgangspunten van het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Daarin staat dat het pensioenstelsel hervormd moet worden, langs de lijnen van de eerdere SER-voorstellen. Bovendien leggen werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV – de belangrijkste onderhandelaars – in deze versie een stevige rekening bij het kabinet, voor de minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd.

Of deze afspraken genoeg politieke steun gaan krijgen, is dan ook zeer de vraag. VVD en D66 willen woensdagmorgen nog niet reageren. Zij willen eerst een definitief akkoord zien. Ook voor Sociale Zaken is het te vroeg voor een reactie.

Vorig concept totaal anders

Vorig jaar lekte er een ander ‘concept pensioenakkoord’ uit, waarvan de lijn totaal anders was. Tot zomer vorig jaar werd onderhandeld in de SER over dit concept, met een persoonlijk pensioen, waarbij iedereen een eigen potje opbouwt. Daarbij zaten niet alleen VNO-NCW en FNV aan tafel, maar ook CNV en onafhankelijke kroonleden van de SER. Die gesprekken liepen vast, nadat de eerste doorrekeningen van de plannen volgens sommige pensioenfondsen heel nadelig uitpakten voor hun deelnemers.

De afgelopen maanden zijn de gesprekken hervat, maar zaten alleen nog VNO-NCW en FNV aan tafel. Niet alleen steun van het kabinet voor dit concept is onzeker, maar ook van bijvoorbeeld toezichthouder DNB, ook kroonlid van de SER.

Een woordvoerder van de FNV zegt woensdagmorgen dat er pas een pensioenakkoord is, als het ledenparlement van de vakbond daar mee akkoord gaat. Dat betekent dat wanneer het ledenparlement stukken over het pensioenakkoord ontvangt, de afrondende fase echt is aangebroken. En zover is het nog niet.

Bron:Telegraaf

Meer info, Tekst concept, akkoord pensioenen
Zie ook:
AOW-leeftijd 69 jaar!
DGA & Pensioen!
Premie stijgt 2018 pensioen gelijk!

AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, verhoging aow 69 jaar,aow 2040, 69 jr aow, 69 jaar aow 2040

door100% Salarisverwerking B.V.

De privacy van zieke werknemers is te sterk!

Dat vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zo kunnen bedrijven deze werknemers niet goed begeleiden.                

Werkgevers zijn een lobby gestart waarin ze ‘een knellend probleem’ aankaarten: de strenge regels rond privacy van zieke werknemers. En ze doen hun beklag over de verplichte inzet van dure bedrijfsartsen. Die moeten na zes weken ziekte ingeschakeld worden. Veel te snel, vinden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP),wet en regelgeving privacy, AVG veiligheid,protocol ap, afpraken persoonsgegevens, werkgevers wet Autoriteit Persoonsgegevens,

De regels waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert, zijn zo streng, zeggen zij, dat het werkgevers niet lukt zieke werknemers goed te begeleiden. Ook kunnen ze zo onmogelijk mensen met een arbeidsbeperking een juiste werkplek bieden, stellen zij in een pamflet dat ze naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Werkgevers en ondersteunende partijen moeten relevante informatie mogen uitwisselen om mensen weer aan het werk te krijgen

Ondernemers schrijven,“Om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, om goede re-integratietrajecten te bieden voor ziek personeel en om uitval door ziekte te voorkomen, hebben we persoonlijke gegevens nodig”. “Werkgevers en ondersteunende partijen zoals het UWV, arbodiensten en bemiddelaars moeten relevante informatie mogen uitwisselen en verwerken om mensen weer aan het werk te krijgen of te houden.” Dat kan vaak niet door privacywetgeving.

VNO-NCW en MKB Nederland geven daarbij een paar voorbeelden. “Zo mogen werkgevers niet vragen naar ‘functionele mogelijkheden en beperkingen’ van een zieke werknemer. Oftewel je mag niet vragen of iemand nog kan zitten of staan of zich langere tijd kan concentreren. Dat is toch onhandig?”

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

Medicalisering

In het pamflet beschrijven de ondernemers hoe lastig het is om een nieuwe werknemer met een beperking aan een juiste baan te helpen als je niet weet wat iemand mankeert. “Zo kan voor iemand met een autistische stoornis een rustige plek belangrijk zijn. Een uitzendbureau moet diegene dan niet op een druk callcenter plaatsen.”

Dat na zes weken ziekte een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld is volgens VNO-NCW ‘volstrekt onnodig’. “Werkgever en werknemer zijn over het algemeen prima in staat zelf onderling afspraken te maken zonder te spreken over diagnose of behandeling.” Door het snelle inschakelen van de bedrijfsarts is er sprake van “onnodige medicalisering” en “daarmee hogere kosten voor de werkgever”. Een bedrijfsarts vraagt immers een hoger uurtarief dan een zogenoemde ‘medewerker verzuim’.

Wat de ondernemers ook onwerkbaar vinden is dat deze bedrijfsarts een plan van aanpak maakt. De werknemer moet bijvoorbeeld een bepaalde training krijgen of een andere interventie. Als de werknemer dat niet doet, kan de werkgever na twee jaar een boete krijgen van het UWV omdat de re-integratie niet goed gegaan is. Maar de werkgever weet niet exact wat er in het plan van aanpak staat, want dat is privé. Dus hoe kan hij dat dan controleren?

De werkgever hoeft niet het medisch dossier in te zien maar voor iemands functioneren is het wel goed om te weten wat iemand aankan

verzuimkosten,verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen, ziektekostenverzekering,bedrijfsverzekering, verzuimverzekeringen,

Codetaal

“De Autoriteit Persoonsgegevens kijkt uitsluitend naar de privacy van de werknemer en houdt geen rekening met de rechten en plichten van de werkgever”, klaagt Petra van de Goorbergh, directeur van Oval, de branchevereniging van arbodiensten en reïntegratiebedrijven. “De AP is niet gevoelig voor argumenten dat haar opstelling een negatief effect op een goede verzuimbegeleiding heeft of dat het tot enorme administratieve lasten leidt.” De bedrijfsartsen moeten in omfloerste taal beschrijven wat iemands mogelijkheden nog zijn en in een soort codetaal duidelijk maken aan de leiding van het bedrijf in hoeverre iemand ingeschakeld kan worden of dat de werknemer nog lang uit de roulatie is, zonder te verklappen wat er aan de hand is.

Van de Goorbergh: “De werkgever hoeft niet het medisch dossier in te zien maar voor iemands functioneren is het wel goed om te weten wat iemand aankan. En het zou fijn zijn als hij dat mag vastleggen. Dat mag nu niet. Dat is bizar. Zo’n medisch dossier moet natuurlijk niet het hele bedrijf door, maar je moet de begeleiding wel aan iemand kunnen overdragen zonder dat de persoon om wie het gaat telkens opnieuw moet vertellen wat er aan de hand is.”

De ondernemers vragen de Tweede Kamer of die de regelgeving wil aanpassen en nader beschrijven. Ook omdat de meeste ziekmeldingen in hun ogen helemaal geen medische oorzaak hebben. Met het pamflet kaarten de werkgevers een gevoelige discussie aan. Niemand wil immers dat (chronisch) zieke mensen minder kans maken op de arbeidsmarkt doordat iedereen weet dat zij wat mankeren.

loonadministratie, loonverwerking, loonverwerker, salarisadministratie, salarisverwerker,salarisverwerking, loon, salaris

door100% Salarisverwerking B.V.

Schulden op werk

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.                          
Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.

Dit blijkt uit het Nibud-rapport “Personeel met schulden” (2017) (bijlage). Werkgevers krijgen pas laat zicht op de geldproblemen van hun personeel.

Schulden op de werkvloer: hoe pakt u het aan?

Geldzorgen leiden tot extra kosten en bedrijfsrisico’s

Bedrijven worden geconfronteerd met extra kosten, bedrijfsrisico’s en motivatieproblemen door medewerkers met financiële problemen:

  • Productiviteitsverlies van 20% door frequenter en/of langer ziekteverzuim
  • Extra kosten door loonbeslagen en begeleiding medewerkers
  • Extra risico’s op bedrijfsongevallen door gebrek aan concentratie
  • Motivatieproblemen, die de werksfeer aantasten en/of de klantgerichtheid
  • Een verhoogde kans op diefstal, fraude en omkoping, met daaraan gerelateerde reputatieschade.

Medewerkers melden uit schaamte of angst voor ontslag veelal in een laat stadium dat zij financiële problemen hebben en werkgevers willen zich vanuit privacyoverwegingen niet met geldzaken van medewerkers inlaten.

Wat kunt u doen?

Het is daarom belangrijk te bedenken wat u als werkgever kunt doen om schulden op de werkvloer te signaleren, aan te pakken en te voorkomen.
Er is een manier om dat op een effectieve manier te doen: een combinatie van:

  • budgetcoaching
  • online geldplannen
  • opleidingen

Coaching op maat

Het werkgeverscoach heeft speciale budgetcoaches opgeleid. Zij weten om te gaan met de werkgever-werknemer relatie, de angst voor ontslag bij de werknemer en de angst voor hoge kosten bij de werkgever. Zo kunt u werknemers met financiële problemen intensiever helpen.

De budgetcoach begeleidt medewerkers bij het stabiliseren van hun financiële situatie. Daarnaast zijn zij in staat de aard van de financiële problemen te doorgronden en snel een passende oplossing te vinden. Zo kennen deze coaches bijvoorbeeld de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.

De budgetcoach voor uw werknemers

Drie op de vijf bedrijven heeft personeel met geldproblemen, zo blijkt uit Nibud-onderzoek. De kosten daarvan lopen zo hoog op dat steeds meer bedrijven besluiten zelf hun personeel te helpen. De budgetcoach voor werkgevers ondersteunt daarbij.

Het Nibud doet regelmatig onderzoek naar schulden op de werkvloer. Hierdoor weet het Nibud dat dit voor bedrijven een zware belasting is die een specialistische aanpak vereist. Daarnaast is het voor bedrijven lastig om goede financiële hulp te vinden voor het personeel. Er is geen keurmerk voor financiële coaching en het is lastig in te schatten of de gevonden coach de vereiste kwaliteiten heeft.

Coaching op maat

De werkgeverscoach heeft speciale coaches voor werkgevers opgeleid. Zij weten om te gaan met de werkgever-werknemer relatie, de angst voor ontslag bij de werknemer en de angst voor hoge kosten bij de werkgever. Daarnaast zijn zij in staat de aard van de financiële problemen te doorgronden en snel een passende oplossing te vinden. Zo kennen deze coaches bijvoorbeeld de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening en beschikken ze over ruime ervaring in budgetcoaching 20 % is de geschatte afname van productiviteit bij werknemers met geldproblemen.
kosten opbouw schulden werknemers , financiële problemen personeel,

Wat levert een budgetcoach de werkgever op?

Het inzetten van een budgetcoach voor uw personeel met geldproblemen heeft veel voordelen. Zowel als het gaat om verbeterde productiviteit als om dalende kosten.

Werk uit handen genomen

Het verwerken van een loonbeslag kost een bedrijf gemiddeld drie uur. Ook lijden bedrijven schade door schulden van medewerkers. Zo neemt de productiviteit af (naar schatting met 20%), nemen ziekteverzuim (gemiddeld met zeven dagen) en diefstal toe en gaan de administratieve lasten omhoog. De speciaal opgeleide budgetcoach houdt met al dit soort zaken rekening en neemt het bedrijf veel werk uit handen. Zo kan het bedrijf zijn productiviteit weer verhogen.

Dalend ziekteverzuim

Het Nibud ziet dat bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geldproblemen daarvoor veel terugkrijgen. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel vergroot. Ook gaan de inzet en loyaliteit omhoog en dalen de administratieve kosten.

Heeft u een vraag? Bel ons +31 (0)79 33 15 444

Bron: Nibud

Schulden,loonadministratie,loonverwerker,schuldsanering jongeren,problematische schuld,jongeren met hoge schulden,programma's voor schuldsanering

close

Veel lees plezier? Delen mag.