Tag archief verlofuren

door100% Salarisverwerking B.V.

Vakantiedagen verhalen, mag dat?

Geschil werkgever – werknemer

                                   

In geschil bij de rechtbank is de uitbetaling van opgebouwde, niet-genoten verlofuren bij het einde van het dienstverband. De werkgever heeft geen deugdelijke verlofadministratie bijgehouden.

Werkgever en werknemer zijn verdeeld over de vraag hoeveel verlofuren gedurende zijn dienstverband heeft opgenomen. Daarnaast verschillen zij van mening over de vraag of de werknemer recht heeft op uitbetaling van salaris voor door hem verrichte werkzaamheden op een aantal zaterdagen.

Partijen zijn het erover eens dat de werknemer gedurende het dienstverband in totaal 1496 verlofuren heeft opgebouwd.

De werknemer stelt zich op het standpunt dat hij hiervan slechts 1026 verlofuren heeft opgenomen. Hij heeft zijn eigen agenda en de notities in zijn werkschriftjes vergeleken met de door de werkgever opgegeven verlofdagen.

Rekening houdend met de 144 uren die al zijn uitgekeerd na de beëindiging van het dienstverband, had de werknemer nog een verlofsaldo van 326 uur. Hij maakt verder aanspraak op uitbetaling van 26,75 uren die hij op zaterdag heeft gewerkt.

De werkgever is van mening dat de werknemer geen verlofrechten meer van te vorderen heeft. Volgens zijn berekeningen heeft de werknemer ten onrechte 144 verlofuren bij de eindafrekening uitbetaald gekregen. Hij heeft zelfs meer verlof gehad dan waar hij recht op heeft. Het betreft in totaal 71,55 uur.
loon,salaris,salarisadministratie,loonadministratie,loon en salaris verwerking,wet en regelgeving personeel,personeelsdossier,hr ondersteuning,lease auto,lease concepten,payrolling,payroll,hrm scan,nmbrs salaris en loon registratie, verzuim oplossingen,ziekte registratie,verzekeringen personeel - ondernemers,personeelsverzekeringen,wet en regelgeving personeel,ess,verzuimregistratie,digitaal personeelsdossier,werk en zekerheid personeel,

Verplicht administratie bijhouden

In verband met het bepaalde in art. 7:641 lid 2 BW, waarin is vastgelegd dat de werkgever bij het einde van het dienstverband aan de werknemer een overzicht verstrekt van de resterende vakantiedagen, wordt ervan uitgegaan dat de werkgever verplicht is een administratie bij te houden van de door de werknemer genoten vakantiedagen.

Indien de werknemer stelt dat het door de werkgever genoemde verlofsaldo niet klopt zal de werkgever aan de hand van de uit dienst administratie blijkende gegevens gemotiveerd moeten aangeven hoe het verlofsaldo tot stand gekomen is.

Leidt dat niet tot overeenstemming tussen de werknemer en de werkgever over het verlofsaldo, dan ligt de bewijslast van de stelling dat hij recht heeft op de afrekening van meer uren bij de werknemer.

Indien de door de werkgever verplichte verlofadministratie niet deugdelijk bijgehouden blijkt te zijn is dat een omstandigheid die in beginsel voor risico van de werkgever komt.

Fouten in eerste berekening werkgever

De kantonrechter stelt vast dat de werkgever aanvankelijk, in het kader van de eindafrekening, het verlof van de werknemer heeft berekend op basis van de bij het bedrijf aanwezige verlofkaarten en agenda, waarin de vrije dagen van de werknemer staan genoteerd. Deze becijfering heeft geleid tot het verlofsaldo van 144 uren.

De werknemer heeft tegen deze eerste berekening geprotesteerd.

De werkgever geeft aan dat hij inmiddels de (ingeleverde) werkschriftjes van de werknemer in zijn berekening heeft betrokken en dat de werknemer zelfs teveel geld van het bedrijf heeft ontvangen. De werknemer protesteert opnieuw en voegt zijn eigen berekening c.q. onderbouwing bij.

De werkgever erkent vervolgens dat fouten in de eerste berekening zijn gemaakt.

Vakantiedagen verhalen, mag dat, niet-genoten verlofuren bij het einde van het dienstverband, deugdelijke verlofadministratie

Werkschriftjes

Partijen zijn het erover eens dat het doel van de werkschriftjes is om te noteren hoeveel uur een monteur aan een auto heeft gewerkt en welke onderdelen/materialen hij heeft gebruikt, zodat deze gegevens vervolgens kunnen worden verwerkt in werkorders en facturen.

De schriftjes tonen dus alleen aan hoeveel uren de werknemer op een dag aan een auto heeft gewerkt. Daarmee is echter nog niet gezegd hoe lang hij die betreffende dag in totaal voor de werkgever heeft gewerkt.

De stelling van de werkgever dat indien er op een dag geen – of te weinig – uren zijn genoteerd in het schriftje, dit automatisch betekent dat de werknemer die dag (deels) verlof heeft genoten, is volgens de kantonrechter te kort door de bocht. De werkschriftjes kunnen dan ook niet als een deugdelijke verlofadministratie worden aangemerkt.

Indien de werkgever inderdaad op de dagen waarop hij geen of onvoldoende uren in zijn werkschrift heeft genoteerd vrij zou hebben genomen, en daarmee zijn verlofsaldo (ver) zou hebben overschreven, dan had de werkgever behoren in te grijpen en de werknemer tijdig met dit feit moeten confronteren. Dat heeft de werkgever echter niet gedaan.

Teveel genoten vakantiedagen niet verhaalbaar op werknemer

Ook heeft de werkgever geen afspraken met de werknemer gemaakt over een eventuele verrekening van teveel opgenomen vakantiedagen. Dat maakt dat zij het teveel aan genoten vakantiedagen niet kan verhalen op de werknemer bij het einde van het dienstverband. Overigens voorziet de wet ook niet in de mogelijkheid om teveel genoten vakantiedagen op de werknemer te verhalen.

Uitspraak Rechtbank Limburg, 27 september 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:927 Klik hier
hrm,hr, loonbelastingen,belastingtarieven, loonbelasting, netto loon,loon,salaris,salarisverwerking,loonadministratie

door100% Salarisverwerking B.V.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Hebt u in 2017 werknemers in dienst met een laag loon? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten: het Lage-inkomensvoordeel (LIV).
Deze regeling lijkt op de vroegere afdrachtsvermindering Lage lonen die per 1 januari 2006 is afgeschaft.

De LIV gaat uit van de gegevens in de loonaangifte. Het LIV over 2017 betaalt de Belastingdienst in
2018 aan u uit.

Hoe werkt de regeling?

Het LIV geldt voor een werknemer die op basis van de gegevens uit de loonaangiften in een kalenderjaar:
 1. een gemiddeld uurloon verdient van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon* (WML)
 2. ten minste 1248 verloonde uren heeft
 3. de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt

* Onder het wettelijk minimumloon wordt verstaan het wettelijk minimumloon zoals geldt voor een werknemer van 23 jaar of ouder.
Het gemiddeld uurloon van een werknemer wordt berekent door het fiscale jaarloon te delen door het aantal verloonde uren.

Werkt een werknemer slechts een deel van het kalenderjaar? Ook dan geldt de voorwaarde van ten minste 1248 verloonde uren. Een medewerker die het gemiddelde uurloon verdient maar bijvoorbeeld maar 6 maanden voor u heeft gewerkt komt dus niet in aanmerking voor het LIV.

Heeft een werknemer bij u meerdere dienstbetrekkingen? Alle verloonde uren worden dan bij elkaar geteld waarna de eis van ten minste 1248 verloonde uren wordt getoetst.

Er is geen maximum aan de duur van het LIV. Zolang de werknemer per kalenderjaar aan de voorwaarden voldoet, hebt u recht op de tegemoetkoming voor die werknemer.

Ook voor een werknemer jonger dan 23 jaar, met een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor een 23-jarige of ouder, komt u in aanmerking voor het LIV.

Loonkostensubsidie, Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, loonkostensubsidie calculator, Regelhulp loonkostenvoordelen, Aanvragen lage-inkomensvoordeel, Loonkostenvoordelen & LIV,

Wat zijn verloonde uren?

Verloonde uren zijn uren waarover u loon betaalt.
Hieronder vallen:

 1. de contracturen, dat wil zeggen de uren die u met de werknemer bent overeengekomen daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld bij verlof of ziekte
 2. de uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren
 3. niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren

Welke uren zijn geen verloonde uren?

De volgende uren vallen niet onder verloonde uren:

 1. niet-gewerkte onbetaalde uren, bijvoorbeeld onbetaald verlof
 2. wel gewerkte, maar onbetaalde uren bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting) of onbetaalde overwerkuren

Hoogte van het LIV

Voor 2017 gelden de volgende bedragen:

 # Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 9,54 en niet meer dan € 10,49 ontvangt u € 1,01 per uur. Met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar.
 # Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 10,50 en niet meer dan € 11,92 ontvangt u € 0,51 per uur. Met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar.

Hoe komt u in aanmerking voor het LIV?

U hoeft zelf geen verzoek te doen. UWV haalt de benodigde gegevens uit uw ingediende loonaangiften over 2017 en uit de polisadministratie.
Voor 15 maart 2018 ontvangt u van UWV een voorlopig overzicht van het LIV waarop u recht hebt.
Eventuele fouten kunt u tot en met 1 mei 2018 herstellen door het insturen van correcties. De hoogte van het LIV berekent UWV aan de hand van de gegevens zoals deze op 1 mei 2018 in de polisadministratie staan.
De belastingdienst stuurt u voor 1 augustus 2018 een beschikking met het definitieve bedrag aan LIV.
In de maand september 2018 wordt de eerste LIV uitbetaald.

Lage Inkomens Voordeel,liv SV-loon, Sociale Verzekeringsloon, lage-inkomensvoordeel (LIV),belasting,belastingzaken,afdrachtsvermindering, Lage lonen. lage salaris, lage-inkomensvoordeel, Minimumloon, werknemersverzekeringen, wettelijk minimumloon,