Tag archief SZW

door100% Salarisverwerking B.V.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) verzonden

Beschikkingen tweede voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers vrijdag 17 april verzonden .
      
Vrijdag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een tweede voorschot voor gemeenten voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

Het tweede voorschot bedraagt in totaal € 1,2 miljard en komt bovenop het eerdere voorschot van in totaal € 250 miljoen. In de bijlage bij dit bericht is de hoogte van de voorschotten per gemeente opgenomen.

SZW beziet elke drie weken of additionele bevoorschotting noodzakelijk is. Dit vindt plaats op basis van een monitoring van het aantal aanvragen Tozo.

 

PDF downloadDownload ‘Bevoorschotting Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020 (Tozo)’
 
 
 
Bron:Belastingdienst
 
 

Gerelateerd

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Kabinet breidt noodpakket uit met 100 miljoen euro voor startups

Uitleg over periode verleend uitstel van betaling belasting

Ondersteuning ondernemers uitgebreid door het kabinet

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 
 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW, Overheid, financiën Overheid,

door100% Salarisverwerking B.V.

LKV, kalendermaand wordt gewijzigd in maand

Na 1 jan 2019 zal UWV de nieuwe wetgeving toepassen.

                            

Bij aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV die zien op dienstbetrekkingen en herplaatsingen die zijn aangevangen op of na die datum.
Voor dienstbetrekkingen en herplaatsingen die voor 1 januari 2019 zijn gestart zal UWV ook bij aanvragen die na 1 januari 2019 binnenkomen nog de regels van 2018 toepassen. SZW heeft UWV gevraagd coulant met deze aanvragen om te gaan door – indien dat voor de aanvraag gunstiger is – alvast te anticiperen op de nieuwe wetgeving.

Voor de loonkostenvoordelen (LKV) wijzigt de voorwaarde ‘kalendermaand’ in ‘maand’. Voor LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden hoeft de werknemer pas op de 1e dag van de dienstbetrekking aan de voorwaarden te voldoen.

Bovenstaande wetswijziging gaat in op 1 januari 2019. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt UWV alle aanvragen vanaf 1 oktober 2018 aan de hand van deze gewijzigde voorwaarde.

Reden wetswijziging

Veel aanvragen voldoen niet aan de voorwaarde dat de werknemer in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking recht had op een uitkering of arbeidsondersteuning. Als ‘kalendermaand’ wordt gewijzigd in ‘maand’ voldoen deze aanvragen wel aan de voorwaarde.

Voorbeeld LKV oudere werknemer

Een werkzoekende van 56 jaar krijgt op 1 februari 2018 een WW-uitkering. Een werkgever wil de werkzoekende in dienst nemen op 12 februari 2018 en vraagt een doelgroepverklaring aan voor loonkostenvoordeel oudere werknemer. Omdat de werkzoekende de kalendermaand voorafgaand aan indiensttreding (lees: januari) geen uitkering had, wordt de aanvraag afgewezen.

In de nieuwe situatie voldoet deze aanvraag wel aan de voorwaarde. De werkzoekende had in de maand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking recht op een uitkering.

Voorbeeld LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Deze situatie komt veel voor bij de Praktijkroute. De beschikking voor de loonwaardebepaling wordt soms pas op de eerste dag van het dienstverband geregistreerd terwijl de loonwaardebepaling zelf al eerder is gedaan. Om deze gevallen niet buiten de doelgroep van het loonkostenvoordeel banenafspraak en scholingsbelemmerden te laten vallen, geldt voor dit loonkostenvoordeel dat pas op de 1e dag van de dienstbetrekking aan de voorwaarden hoeft te zijn voldaan.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het bericht Wijzigingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) op rijksoverheid.nl.

Korte samenvatting

Samengevat handelt UWV de aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV als volgt af:
Samengevat handelt UWV de aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV als volgt afUWV en Belastingdienst moeten beslagvrije voet garanderen, bestaansminimum garanderen, gegarandeerd bestaans inkomen, laagste beslagvrije voet

door100% Salarisverwerking B.V.

Bezwaren plan loondispensatie

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken gaat op zoek naar een beter draagvlak voor haar plan om meer arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen.  

Dit na felle kritiek uit de Tweede Kamer. Het voorstel stuit op veel weerstand bij gehandicapten, omdat zij minder kunnen gaan verdienen dan het minimumloon. De staatssecretaris wil zorgen wegnemen.
De staatssecretaris wil de Participatiewet zodanig aanpassen dat werkgevers alleen salaris gaan betalen over het deel dat iemand productiviteit is (loondispensatie). De huidige subsidies op de loonkosten voor bedrijven verdwijnen. Gemeenten gaan het salaris aanvullen.

Van Ark wil vasthouden aan loondispensatie, omdat volgens haar mensen met een arbeidsbeperking meteen “vanaf het eerste uur dat ze gaan werken ook merken in hun portemonnee dat ze werken.” Ze zegt dat niet te zien bij andere middelen.

Meer draagvlak nodig voor plan loondispensatie, Bezwaren plan loondispensatie, arbeidsgehandicapten subsidie, loondispensatie

Tegemoet komen aan bezwaren

Wel wil ze bij de verdere uitwerking van haar plan tegemoet komen aan enkele bezwaren. Zo dreigen sommige gehandicapten met een aanvullende uitkering op hun loon erop achteruit te gaan, bijvoorbeeld door partner of vermogen. Ook gaat ze kijken of een aanvullend pensioen mogelijk is.

Staatssecretaris Van Ark zei hierover het volgende in het debat op 26 april 2018:

“Het is begonnen met de constatering dat meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking geen werk heeft en dat het niet altijd loont om meer uren te gaan werken als je niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, ondanks dat we in Nederland ontzettend veel regelingen hebben voor mensen die niet zo makkelijk zonder ondersteuning aan werk komen.
Er zijn ook mensen die, ook al zouden ze een voorziening hebben, niet in staat zijn om het minimumloon per uur te verdienen, die hun uiterste best doen, mooi werk leveren, maar daar heel wat meer tijd voor nodig hebben dan anderen of die waardevol werk doen wat niet te ingewikkeld mag zijn. Zij willen ook werk en waardigheid. Dat was de achtergrond toen in het regeerakkoord werd opgeschreven dat we met loondispensatie zouden gaan werken in de Participatiewet.
Hoe je het ook wendt of keert, het zijn uiteindelijk werkgevers die mensen aannemen. Dus als we willen dat meer mensen met een arbeidsbeperking kans maken op werk, dan helpt het als we werkgevers daarbij helpen. Er is in de discussie veel aandacht geweest voor de verschillende regelingen die er zijn. Dat moet eenvoudiger.
Ik heb niet gelijk een wet naar de Kamer gestuurd, maar een hoofdlijnenbrief. Er is nog veel uit te werken, want ik wil dat er meer mensen worden aangenomen. Dit moet het voor de mensen om wie het gaat niet ingewikkelder maken. Die vrees bestaat. Daar zijn we zelf bij. We moeten zelf met alle partijen werken om het een goede wet te maken. Daar ga ik met iedereen die het aangaat verder mee aan de slag.”

De motie om het voorstel loondispensatie in te trekken is verworpen.

De volgende moties zijn aangenomen:

 • motie over praktijktafels met betrokkenen is aangenomen.
 • motie over extra’s boven het maandinkomen niet verrekenen met de uitkering.
 • motie over een werkwijze voor mensen die werken met loondispensatie.
 • motie over betrekken van mensen met een medische urenbeperking en fulltimers met een beperkte loonwaarde.

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Verslag debat over plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon

Zie ook:
loondispenstie – participatiewet
Regels loon arbeidsgehandicapten eenvoudiger
Loondispenstie waarom?
salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris loon, administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, uitbesteden loonadministratie,salaris uitbesteden,, loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,

door100% Salarisverwerking B.V.

Lage inkomensvoordeel nu

Belastingdienst en LIV

                                     
Vanaf deze maand stuurt de belastingdienst overzichten van personen die in aanmerking komen voor het Lage inkomensvoordeel (LIV). In dit overzicht worden de personen niet gemeld die wel in de buurt van dit voordeel komen. Hierin zit uw voordeel verstopt.
Op de loonstroken treft u bij de medewerker het totale SV-loon (Sociaal verzekeringsloon) aan van de medewerker en het totaal aantal verloonde uren. Deel het SV-loon door het aantal uren (min 1248 uur) en u weet of deze medewerker in de range van het uurloon valt. Als de medewerker niet aan de 1248 uur komt, kan dit verhoogt worden door bv afkoop (bovenwettelijk) verlof, wachturen inhouding ongedaan maken of reisuren toekennen. Komt de medewerker wel maar het aantal uren, maar zit te laag met het gemiddeld uurloon? Dan zou een gratificatie of bruto vergoeding dit op kunnen lossen. Dit kan ook van toepassing zijn om de medewerkers over te brengen naar het hoge voordeel.

info lage inkomensvoordeel, informatie liv, lage inkomensvoordeel, liv, lage-inkomensvoordeel belastingdienst, lage inkomensvoordeel 2017, jeugd liv, liv 2017, lage inkomensvoordeel berekenen, lage inkomensvoordeel 2018, jeugd lage inkomensvoordeel, waarom lage inkomensvoordeel, sorteren liv, voorsorteren liv,

Wat is LIV ook alweer?

Vanaf 1 januari 2017 kennen we het LIV (Lage inkomens Voordeel), zeg maar de opvolger van de afdrachtsvermindering Lage lonen. Alleen zit aan deze vermindering een urennorm vast en die kan het juist interessant maken.

Eisen voor LIV:

 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het
  wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder. Het gemiddelde uurloon is
  het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar (Sociaal Verzekeringsloon) gedeeld
  door het aantal verloonde uren in dat jaar.
 • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

De jaarnorm van 1.248 uur komt neer op een contract van 24 uur per week. Bij de gewerkte uren
moeten de meer-uren en overuren worden opgeteld. Ook de uitbetaalde VAKANTIE-uren moeten
erbij worden geteld, maar de gekochte vakantie-uren moeten weer verminderd worden, net als de
uren onbetaald verlof en de wachturen. Betaalde reisuren verhogen weer het totaal aantal uren.
 
Bereken hier uw LIV

De in de calculator getoonde bedragen dienen ter indicatie. U kunt aan deze berekeningen geen rechten ontlenen.
belastingdienst liv, lage inkomensvoordeel, liv, lage-inkomensvoordeel belastingdienst, lage inkomensvoordeel 2017, jeugd liv, liv 2017, lage inkomensvoordeel berekenen, lage inkomensvoordeel 2018, jeugd lage inkomensvoordeel, waarom lage inkomensvoordeel, sorteren liv, voorsorteren liv,

door100% Salarisverwerking B.V.

Premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen

Deze percentages zijn opgenomen in de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018.                       
Zie hier de definitief vastgestelde premies: Premies werknemers- en volksverzekeringen 2018

Wat zijn de premiepercentages en bedragen?

De premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen worden ieder jaar vastgesteld. De premiepercentages per 1 januari 2018 vindt u op Overheid.nl. De bedragen van de sociale verzekeringen worden ieder half jaar opnieuw vastgesteld. De bedragen per 1 januari 2018 staan op Rijksoverheid.nl. Neemt u een arbeidsgehandicapte, scholingsbelemmerden, doelgroep banenafspraak indienst of herplaats u een arbeidsgehandicapte, dan heeft u recht op loonkostenvoordeel (Lkv).
Het premiepercentage voor het Algemeen Werkloosheidsfonds is vastgesteld op Het premiepercentage is voor het jaar 2018 uiteindelijk vastgesteld op 2,85%. (zie bijlage loonheffingen deel 2 2018

Korte weergave:
loontijdvakbedragen Maximum premieloon en maximum bijdrageloon

AOW

Het premiepercentage voor de AOW wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017. De AOW-premie is op dit niveau gemaximeerd (17,90 procent).
De AOW-premie wordt gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting in de eerste en tweede schijf.

Anw

Het premiepercentage voor de Anw wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017 (0,10 procent).

Sectorfondsen

Uit de sectorfondsen wordt het eerste halfjaar van een WW-uitkering gefinancierd. De sectorfondspremies voor 2018 worden in oktober 2017 door het UWV vastgesteld, op advies van de verschillende sectoren.
De in de onderstaande tabel weergegeven premie van 1,23 procent is een gemiddelde. In werkelijkheid verschilt de premie per sector.
Zie het bericht Besluit vaststelling sectorpremies 2018 gepubliceerd (bijlage)

AWf

Het Algemeen Werkloosheidsfonds financiert de WW-uitkeringen met een duur langer dan 6 maanden. De Awf-werkgeverspremie wordt voorlopig vastgesteld op 2,95 procent.
De hoogte van de AWf-premie is nog onder voorbehoud van vaststelling van de sectorfondspremies. Als het UWV voor 2018 een andere (gemiddelde) sectorfondspremie vaststelt dan nu wordt verwacht, dan kan de AWf-werkgeverspremie worden aangepast, zodat het effect op de lasten neutraal is.

Ufo

Alleen overheidswerkgevers betalen de Ufo-premie. De Ufo-premie wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017 (0,78 procent).

Uniforme opslag kinderopvang
De premieopslag kinderopvang voor 2018 blijft met 0,50 procent gelijk aan die in 2017. De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector betaald door middel van en opslag op de Aof-premie.

Aof

De Aof-premie is vastgesteld op 6,27 procent.

Whk

De premie voor de Werkhervattingskas, waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) worden betaald, wordt vastgesteld door het UWV. Een eerste inschatting duidt op een rekenpremie van 1,16 procent in 2018.

De premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn door de minister van Sociale Zaken vastgesteld.
De Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018 is in de Staatscourant van 23 november 2017 gepubliceerd.

Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering is voor het jaar 2018 17,90%.

Premiepercentage nabestaandenverzekering

Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering is voor het jaar 2018 0,10%.

Maximum premieloon

Het bedrag bedraagt voor het jaar 2018, voor een loontijdvak van:

 • een jaar: € 54.614;
 • een kwartaal: 13.653,50;
 • een maand: € 4.551,16;
 • vier weken: € 4.201,07;
 • een week: € 1.050,26;
 • een dag: € 210,05.

Maximum premieloon bij afwijkend loontijdvak i.v.m. vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken.

  Als loontijdvak aangemerkt:

ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 20 of meer vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/229 verlengd loontijdvak;

Het bedrag bedraagt in 2018 voor een verlengd loontijdvak van:

 • een kwartaal: € 15.436,40;
 • een maand: € 5.144,98;
 • vier weken: € 4.749,04;
 • een week: € 1.187,26;
 • een dag: € 237,45.
  Als loontijdvak aangemerkt:

ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 19 of minder vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/245 verlengd loontijdvak.
Het bedrag bedraagt in 2018 voor een verlengd loontijdvak van:

 • een kwartaal: € 14.490,31;
 • een maand: € 4.830,10;
 • vier weken: € 4.458,28;
 • een week: € 1.114,57;
 • een dag: € 222,91.

Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds

Het premiepercentage is voor het jaar 2018 2,85%.

Vervangende premie voor de sectorfondsen

Het gemiddelde premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2018 1,37%.

Premie Uitvoeringsfonds voor de overheid

Het premiepercentage is voor het jaar 2018 0,78%.

Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Het premiepercentage is voor het jaar 2018 6,27%.

Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag

De premieopslag is voor het jaar 2018 0,50%.

Minimumloonsomgrens WW sector Grootwinkelbedrijf

In bijlage 1, onderdeel 19, Grootwinkelbedrijf, van de Regeling Wfsv wordt ‘€ 6.062.424’ vervangen door: € 6.156.392.

U kunt de 2e uitgave van de ‘loonheffingen deel 2 2018. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen, LKV, toeslagen,inkomensvoordelen, loonkostenvoordeel, arbeidsgehandicapte, scholingsbelemmerden, doelgroep banenafspraak indienst