Tag archief stageovereenkomst

door100% Salarisverwerking B.V.

Heb ik recht op het minimumloon als ik stage loop?

Als u stage loopt, heeft u géén recht op het wettelijk minimumloon (WML) .
             
Bij een stage ligt de nadruk op het leren. Doet u gewoon werk, dan is er geen sprake van een stage. In dat geval zou u een arbeidsovereenkomst moeten hebben. En dan heeft u recht op het wettelijk minimumloon.

 
stagiair – dienstbetrekking ,loonbelasting,belastingdienst,loonheffing,inhoudingsplichtig stageverlener,stagiairs en loonbelastingen, salarisverwerking,salarisverwerkers,loonadministratie,salaris,loon,
 

Stage: leren staat centraal

Tijdens een stage leert u in een werkomgeving. Vaak is stage onderdeel van een opleiding. Bij elke stage wordt in een leerplan afgesproken wat de stagiair moet leren (leerdoelen). De stagiair krijgt begeleiding van het stagebedrijf.

Het werk van een ‘gewone’ werknemer is gericht op productie draaien en omzet maken. De stagiair mag niet een gewone werknemer vervangen. Is het doel van de stage niet leren maar werken? Dan heeft u recht op het wettelijk minimumloon. Anders is salaris niet verplicht.
 

Stage of werkervaringsplek

Vaak worden stage, werkervaringsplek of andere termen door elkaar gebruikt. Voor de wet gelden hiervoor dezelfde regels. De activiteiten moeten gaan om het leren. Wat voor werk u daarbij doet is minder belangrijk.

Voert u gewoon werk uit? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en heeft u ten minste recht op het wettelijk minimumloon. Voor zowel een stage als een werkervaringsplek geldt dat u geen opleiding hoeft te volgen.
 

Beloning stage: controle Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of een stagiair gewoon werk of stagewerk doet. Is het werk niet vooral gericht op leren maar op werken? Dan doet de stagiair werk volgens een gewone arbeidsovereenkomst. En dan heeft de stagiair recht op het wettelijk minimumloon.
De Inspectie SZW kan de werkgever een boete geven als sprake is van stagemisbruik. Meld onderbetaling bij de Inspectie SZW.
 

Stageovereenkomst

Tijdens een stage leren studenten, leerlingen en starters op de arbeidsmarkt in de praktijk. Ook doen zij op de werkvloer ervaring op. Meestal sluiten de werkgever en de stagiair een stageovereenkomst af. Hierin staat bijvoorbeeld:

  • hoelang de overeenkomst duurt;
  • wat de stagiair moet hebben geleerd aan het eind van de stage;
  • welke vergoeding de stagiair krijgt;
  • wanneer de werkgever de stagiair beoordeelt.

 

Stagevergoeding niet verplicht

Tijdens uw stage is de werkgever wettelijk niet verplicht om u een stagevergoeding te geven. Het mag wel, maar uw werkgever bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is. Er is geen minimumbedrag of maximumbedrag voor een stagevergoeding.
 
 

Meer informatie:

Nieuwe Nieuwsbrief Loonheffingen 2020
2022 ‘STAP-budget’ voor iedere werknemer
Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb
Bedragen minimumloon 2020
 
100 salarisverwerking 2020, loonadministratie,

door100% Salarisverwerking B.V.

Werkervaringsplek of ?

Let op, bij het aanbieden van werkervaringsplek

                  
Werkervaringsplekken of werkervaringsplaatsen zijn tijdelijke arbeidsplaatsen die voornamelijk bedoeld zijn om een arbeidskracht werkervaring op te laten doen. Werkervaring is van groot belang voor de kans op betaald werk. Als een student van school af komt of iemand langdurig werkloos is dan is het opdoen van werkervaring belangrijk. Door werkervaring heb je namelijk kennis en vaardigheden in een bepaald vakgebied opgedaan. Dat zorgt er voor dat je in dat vakgebied of in een bepaalde functie meerwaarde hebt op de arbeidsmarkt. Een werkervaringsplek of werkervaringsplaats kan een effectief middel zijn om werkervaring op te doen of werkervaring te onderhouden.
 

Wat is een werkervaringsplek?

Werkgeversvergoeding

Sommige werkgevers bieden werkervaringsplekken aan. Als hierbij het leeraspect niet centraal staat, kan er juridisch gezien sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Een werknemer kan dan, afhankelijk van de omstandigheden, aanspraak maken op het wettelijk minimumloon.

Het onderscheid tussen ‘echt‘ werk en een stage wordt bepaald door het leeraspect. Van een stage is sprake als een werknemer activiteiten verricht die hij nog niet helemaal onder de knie heeft en waarbij het leren centraal staat. Iemand kan ook stage lopen zonder dat hij een opleiding volgt bij een onderwijsinstelling.

 

Stagiair is toevoeging aan het team

De werkzaamheden van een stagiair zijn wezenlijk anders dan die van een ‘gewone ’ werknemer. De activiteiten van een gewone werknemer zijn productief: ze zijn gericht op het behalen van omzet, het maken van winst, het bereiken van doelen enzovoorts. Een stage richt zich bij uitstek op leren en niet op werken. Een stagiair is ook een toevoeging aan het team en neemt normaal gesproken niet de plek van een gewone werknemer in.

 

Recht op minimumloon als leeraspect niet centraal staat

Gaat het om werk zonder dat daarbij het leeraspect centraal staat, dan is er juridisch gezien sprake van een arbeidsovereenkomst. De werknemer kan dan aanspraak maken op het wettelijk minimumloon. Als een werknemer vindt dat hij onderbetaald wordt voor een werkervaringsplek, kan hij zelf een klacht indienen bij Inspectie SZW. Inspectie SZW start dan een onderzoek. Betaalt een werkgever geen minimumloon terwijl er juridisch sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan kan Inspectie SZW een boete opleggen aan de werkgever.

 

Opleidingsplan maken bij een werkervaringsplek

Biedt een werkgever een werkervaringsplek aan, dan doet hij dus verstandig aan om daarin het leeraspect te benadrukken. Dat begint bij de tekst van de personeelsadvertentie. Hij kan bijvoorbeeld ook een opleidingsplan maken en een mentor aanwijzen die de werknemer begeleidt. In het opleidingsplan legt de werkgever vast wat de werknemer bij aanvang kan, wat hij over een halfjaar moet kunnen, hoe hij de benodigde kennis en competenties kan verwerven en hoe dit na afloop wordt beoordeeld. Overigens bepalen uiteindelijk de feitelijke omstandigheden of er sprake is van een stage, werkervaringsplek of werk.
 
 

Gerelateerd:

Wat is een werkervaringsplek?
Verandering oproepers flexwerkers met WAB regels
Wat is Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

 
preventie ziekteverzuim, verzuimkosten verlagen, verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen,ziekteverzuim, verzuim, ziekteverzuimkosten,verzuimkosten,langdurig ziek, langdurig zieken, langdurig ziekteverzuim, terugdringen ziekteverzuim,

door100% Salarisverwerking B.V.

Wat is een werkervaringsplek?

Een werkervaringsplek is een tijdelijke arbeidsplaats. Dit houdt in dat het de bedoeling is dat de arbeidskracht die deze plek vervult op een gegeven moment gaat doorstromen of uitstromen. Men kan daardoor niet een arbeidsleven lang op een werkervaringsplek werkzaam zijn. Er zijn verschillende bedrijven die werkervaringsplekken aanbieden.
 
personeelszaken, personeelsdiensten,financiën, geldzaken, personeelszaken, personeelsdiensten, kosten medewerkers, vergoedingen medewerkers,
 
Daardoor is een grote diversiteit ontstaan aan de werkervaring die werkzoekenden kunnen opdoen op werkervaringsplekken. Een werkervaringsplek is niet alleen een effectief middel om vaardigheden aan te leren in een bepaald beroep of vakgebied. Men leert ook sociale vaardigheden aan die in elke arbeidsrelatie van pas kunnen komen. Verder komt men ook in een zogenoemd werkritme. Dit houdt in dat men leert om binnen een bepaald werkrooster te functioneren. Dat zorgt voor werkervaring en leert de persoon bovendien al om zich aan te passen aan een werksituatie.

Het is in de praktijk mogelijk dat iemand vanuit een werkervaringsplek doorstroomt naar een contract bij hetzelfde bedrijf. Dit komt echter niet heel vaak voor maar is wel dikwijls de hoop van degene die op de werkervaringsplek werkervaring aan het opdoen is.
 

Wie bieden werkervaringsplekken aan?

Werkervaringsplekken worden aangeboden door reguliere bedrijven maar ook overheidsinstellingen kunnen deze plekken aanbieden. Verder zijn er door re-integratiebedrijven in een bepaalde setting ook werkplaatsen gebouwd die als werkervaringsplek kunnen dienen.
 

Onder welke voorwaarden kun je werken op een werkervaringsplek?

De kern van het werken op een werkervaringsplek is gericht op het opdoen van werkervaring. Een werkgever die een werkervaringsplek ter beschikking stelt moet dat voor ogen houden. Dit houdt in dat je op een werkervaringsplek vaardigheden aanleert en competenties moet ontwikkelen die voor de toekomst en loopbaan van belang zijn. Hierbij kan men denken aan het omgaan met machines en gereedschappen of het werken met bepaalde computerprogramma’s.

Mensen die op een werkervaringsplek werkzaam zijn krijgen daarvoor meestal geen financiële compensatie. Dit houdt in dat je geen loon of salaris krijgt. Als men in een uitkeringspositie zit kan men wel met de uitkeringsinstantie afstemmen of men de uitkering kan behouden en tijdens het werken op een werkervaringsplek de uitkering doorbetaald krijgt. Dit noemt men ook wel werken met behoud van uitkering.

De periode dat men kan werken op een werkervaringsplek is meestal maximaal zes maanden. Over het algemeen is men minimaal drie maanden werkzaam op een werkervaringsplek omdat men een kortere periode meestal onvoldoende vaardigheden aanleert.
 

Voor wie is een werkervaringsplek bedoeld?

Niet iedereen kan en hoeft te werken op een werkervaringsplek. De naam “werkervaringsplek” maakt voor een deel al duidelijk voor wie deze tijdelijke arbeidsplaatsen bedoeld zijn: namelijk voor mensen die geen of nauwelijks werkervaring hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld werklozen zijn of mensen die om bepaalde redenen een compleet ander vak moeten leren terwijl ze in een uitkeringspositie zitten. Ook schoolverlaters of afgestudeerden kunnen onder bepaalde voorwaarden voor een werkervaringsplek in aanmerking komen.

Een werkervaringsplek zorgt er voor dat deze personen geen spreekwoordelijk ‘gat ‘krijgen in hun cv. Een ‘gat ‘ in het cv is een periode dat men geen opleiding, werk of werk gerelateerde activiteiten heeft ondernomen. Als een ‘gat ‘ in het cv dreigt te ontstaan door langdurige werkloosheid kan men met lokale overheidsinstellingen zoals de gemeente of het UWV overleggen of het mogelijk is om een werkervaringsplek te krijgen. Deze instanties weten vaak of die mogelijkheden er zijn en onder welke voorwaarden je daarvoor in aanmerking kunt komen.

 

Werkervaringsplekken noodzakelijk?

Een werkervaringsplek is voor de meeste werkzoekenden niet noodzakelijk. Men kan vaak zelf werk vinden via vacature-banken of social media. Soms heeft men ondersteuning nodig bij het zoeken naar werk. Dat is echter iets anders dan een werkervaringsplek. Een dergelijke tijdelijke werkplek is alleen een effectief middel als er in het geheel geen werkervaring aanwezig is of slechts beperkt aanwezig is.
 
 

verzuimverzekering,ziekteverzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen,ziekteverzuim, verzuim, ziekteverzuimkosten,verzuimkosten,langdurig ziek, langdurig zieken, langdurig ziekteverzuim

door100% Salarisverwerking B.V.

Inhoudingsplicht voor stagiair !

Een bedrijf met stagiaires kan inhoudingsplichtig zijn voor zijn stage mensen.
Gevolg hiervan is dat hij loonheffingen verschuldigd is.
   
Dit is het geval als de arbeidsverhouding van de stagiair wordt gezien als een echte of fictieve dienstbetrekking.
2018 jeugd liv, jeugd Lage Inkomens Voordeel,liv SV-loon, Sociale Verzekeringsloon, lage-inkomensvoordeel (LIV),belasting,belastingzaken,lage salaris,loonverwerkers,salarisverwerker,salaris,
Maar wanneer is dit het geval?

Van een stagiair is van origine uitsluitend sprake als iemand bij een stageverlener werkzaam is in het kader van een opleiding in de praktijk. De voornaamste reden voor de werknemer om te komen werken is omdat hij hiermee zijn kennis en ervaring kan uitbreiden. Het gaat hierbij niet om de gewone werkervaring maar om een specifiek programma gericht op het vergroten van zijn kennis.

In de praktijk is de laatste jaren regelmatig te zien dat werkgevers jonge mensen aannemen met als titel “stagiair”. Het idee daarbij lijkt te zijn dat jonge mensen nog veel moeten leren en dus altijd een soort van opleidingstraject genieten.
Bovendien is dit natuurlijk goedkoop voor de werkgever.

Arbeidsrechtelijk is deze handelwijze discutabel, vooral wanneer de betreffende “stagiair” in de praktijk productie blijkt te draaien. Is er echt geen sprake van een werknemer, die in aanmerking komt voor bescherming op grond van het arbeidsrecht (onder meer minimumloon)?

Is stagiair werknemer voor de loonheffingen?

In dit artikel ga ik voorbij aan de arbeidsrechtelijke regels en beperk me tot de fiscale en sociale verzekeringsregelgeving.
De eerste vraag hierbij is: is de stagiair een werknemer voor de loonheffingen? Dat beoordelen we aan de hand van de volgende criteria.

Echte dienstbetrekking

Van een echte dienstbetrekking is sprake wanneer de stagiair loon geniet, een persoonlijke arbeidsverplichting heeft en onder gezag staat. De werknemer die binnen zijn dienstverband stageopdrachten uitvoert bij de werkgever waar hij in dienst is, valt daarom onder de deze groep. Maar ook personen die tegen een vergoeding stage komen lopen (en dus niet vrijblijvend mee kunnen lopen) vallen onder deze groep wanneer zij een arbeidsverplichting hebben en onder gezag staan.

Wat moet werkgever doen?

Voor deze stagiairs gelden de gewone regels van de loonheffingen; zij zijn verzekerd voor alle werknemersverzekeringen.
Concreet moet de inhoudingsplichtige (hier: de werkgever) de stagiair identificeren, een loonbelastingverklaring laten invullen en loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden op het loon en afdragen.

De inhoudingsplichtige is over het brutoloon tot het maximumpremieloon premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet verschuldigd.

Fictieve dienstbetrekking

Is geen sprake van een echte dienstbetrekking, dan kan sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking op grond van artikel 3 lid 1 letter e Wet op de loonbelasting 1964.

Er is een fictieve dienstbetrekking voor diegene die wordt opgeleid. Deze wordt meestal de fictieve dienstbetrekking voor stagiaires genoemd, zodat ik dit begrip hier ook verder zal hanteren. Uiteraard kunnen mogelijk ook andere fictieve dienstbetrekkingen van toepassing zijn. In dit kader laat ik deze echter buiten beschouwing.

Voor fictief werknemerschap van diegene, die wordt opgeleid is het volgende naast elkaar nodig:

1 De stagiair is werkzaam om vakbewaamheid te verwerven

Hij komt dus om iets te leren en niet om taken op zich te nemen ten behoeve van de werkgever. De titel van zijn functie is daarbij minder van belang dan de inhoud van zijn werkzaamheden. Dus ook als iemand niet “stagiair” genoemd wordt maar een andere functie krijgt, zal hij al snel aan deze eis voldoen wanneer afgesproken is dat hij aanwezig is om iets te leren.

Let op! Wanneer een werkgever een stageovereenkomst/leerwerkovereenkomst of iets dergelijks sluit met de stagiair is dat veelal voldoende bewijs voor de fiscus dat het de bedoeling was om iets te leren. Een eventueel betoog van de werkgever dat er eigenlijk geen vakbekwaamheid werd verworven door de stagiair zal dan ook zeer weinig kans van slagen hebben.

2 De stagiair ontvangt enige vorm van geldelijke vergoeding naast het onderricht

Indien uitsluitend sprake is van kostenvergoedingen dan is er geen “geldelijke vergoeding”. Dit gaat echter alleen op indien de kostenvergoeding onderbouwd is. Indien een stagiair uitsluitend een vergoeding ontvangt voor daadwerkelijk gemaakte kosten (denk aan de reële reiskosten of zakelijke maaltijden) en deze vergoedingen zijn onderbouwd is er dus geen sprake van een geldelijke vergoeding.

In de praktijk ziet men echter geregeld dat aan stagiairs vergoedingen worden gegeven van €250 tot € 500 per maand onder de noemer “kostenvergoeding” zonder dat hier een nadere onderbouwing onder ligt. Fiscaal is er dan geen sprake van een kostenvergoeding maar van een “geldelijke vergoeding” zodat het fictief werknemerschap voor de stagiair aan de orde is.
stagiair – dienstbetrekking ,loonbelasting,belastingdienst,loonheffing,inhoudingsplichtig stageverlener,stagiairs en loonbelastingen, salarisverwerking,salarisverwerkers,loonadministratie,salaris,loon,

Buitenlandse stagiairs

Voor buitenlandse stagiairs die niet langer dan zes maanden in Nederland verblijven en meer dan 50 procent van de voor werkzaamheden beschikbare tijd gebruiken voor de opleiding en stages geldt een versoepelde regeling.

Indien de stagebeloning de vorm heeft van een vergoeding voor kosten van levensonderhoud of zakgeld en de stageverlener een verklaring in zijn administratie heeft van zijn school dan wel een tewerkstellingsvergunning is het niet nodig loonheffingen in te houden. Wel moet de stageverlener IB47-kaarten invullen.

Ook moet de stagiair zelf op verzoek de kosten kunnen onderbouwen.

U vindt deze regeling terug in paragraaf 3.1. van het besluit van 14 december 2010, DGB 2010/2202M.

Gevolg fictieve inhoudingsplicht

Gevolg van de fictieve inhoudingsplicht is dat de inhoudingsplichtige (hier: de werkgever) de stagiair moet identificeren, een loonbelastingverklaring moet laten invullen en loonbelasting en premies volksverzekeringen moet inhouden en afdragen op het loon.

Voor de werknemersverklaringen geldt dat de werkgever geen premies werknemersverzekeringen hoeft te berekenen en af te dragen, maar de stagiairs wel verzekerd zijn voor de Wet Wajong en de Ziektewet. Voor de Zorgverzekeringswet is de werkgeversheffing van toepassing.

Voor alle duidelijkheid

Is bijvoorbeeld door een bovenmatige kostenvergoeding sprake van fictief werknemerschap, dan geldt voor reiskosten het belastingvrije maximum van € 0,19 per zakelijke kilometer.

“Belastingdienst gaat van de daadwerkelijk verstrekte vergoeding uit en kijkt dus naar genoten loon”

Verstrekte vergoeding

Overigens gaat de Belastingdienst voor de heffing uit van de daadwerkelijk verstrekte vergoeding. Met andere woorden: de Belastingdienst beoordeelt niet of er, juridisch gezien, misschien wel een arbeidsovereenkomst is en dus het wettelijk minimumloon of cao-loon betaald had moeten worden en sluit gewoon aan bij het genoten loon. Bepaalt een rechter echter dat alsnog een hoger loon betaald moet worden door de stageverlener/werkgever, dan is dit hogere loon ook het bedrag waarover de loonheffingen deels ingehouden en afgedragen moeten worden.

Let op! In het besluit van 14 december 2010, DGB 2010/2202M is aangegeven dat een vergoeding die rechtstreeks wordt betaald aan de school of het stagefonds van de school (en dus niet aan de stagiair) niet wordt aangemerkt als loon.

Welke voorwaarden gelden nog meer?

Andere voorwaarden hiervoor zijn:

 
 – De school sluist het stagebedrag niet door naar de stagiair maar gebruikt het bedrag voor algemene schoolse activiteiten.
 – De stageverlener administreert binnen twee maanden na afloop van ieder jaar onder verwijzing naar datum en nummer van het besluit:
  1 de naam, het adres en burgerservicenummer (bsn) van de stagiair;
  2 de naam en het adres van de school of het stagefonds waarnaar het bedrag is overgemaakt.
 – De school of het stagefonds administreert de ontvangen vergoedingen en de besteding daarvan.

 
 
Meer weten!