Tag archief medewerkersbetrokkenheid

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanpassing arbowetgeving

De Arbowet is sinds 1 juli 2017 veranderd.   Het doel van deze wijziging is werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het Arbobeleid. 

Invoering van het basiscontract

Het basiscontract stelt minimum eisen aan het contract met de arbodienstverlener. In dit contract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

 # Introductie open spreekuur:

Een werknemer kan de bedrijfsarts bezoeken op eigen initiatief, ook als de werknemer (nog) niet verzuimt of klachten heeft.

 # Second opinion:

Een werknemer kan een second opinion aanvragen als hij twijfelt over het advies en oordeel van de bedrijfsarts. Deze second opinion mag niet worden geweigerd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. De werkgever betaalt de second opinion.

 # Vrije toegang tot de werkvloer:

De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om inzicht te krijgen in het werk en de arbeidsomstandigheden.

 # Adviesrol bedrijfsarts:

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken. Ook zal de bedrijfsarts adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding. De verantwoordelijkheid van de werkgever wordt hierbij benadrukt.

 # Melden beroepsziekten:

In het basiscontract is nu vermeld dat de bedrijfsarts een beroepsziekte moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

 # Vergroten van medewerkersbetrokkenheid:

Elke werkgever moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker, maar in de nieuwe Arbowet is opgenomen dat de benoeming van deze persoon met instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging moet plaatsvinden.
Daarnaast krijgt de bedrijfsarts voortaan de mogelijkheid om te overleggen met de OR of personeelsvertegenwoordiging.

 # Toezicht en handhaving:

De inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

Werkgevers krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om contracten aan te passen. Dit kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of een nieuw contract. Contracten vanaf 1 juli 2017 moeten direct aan de nieuwe eisen voldoen. In de gewijzigde Arbowet is expliciet afgesproken dat de inspectie SZW de handhaving en sancties aanscherpt. Indien er door de inspectie één of meer overtredingen zijn waargenomen, kan er een boete of sanctie worden opgelegd.

Werkgevers worden dus verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts waarin het volgende is vastgelegd: deskundige begeleiding bij ziekte, toetsing en advisering over de RI&E, aanbieding van een Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen, toegang tot de bedrijfsarts, overleg tussen preventiemedewerker en OR, bezoek van de bedrijfsarts op de werkplek, second opinion, klachtenprocedure over de
dienstverlening van de bedrijfsarts, melden van beroepsziekten en advisering over preventie.
100 Salarisverwerking/loonadministatie, salarisverwerkers/loonverwerker