Tag archief fictief werknemerschap

door100% Salarisverwerking B.V.

Inhoudingsplicht voor stagiair !

Een bedrijf met stagiaires kan inhoudingsplichtig zijn voor zijn stage mensen.
Gevolg hiervan is dat hij loonheffingen verschuldigd is.
   
Dit is het geval als de arbeidsverhouding van de stagiair wordt gezien als een echte of fictieve dienstbetrekking.
2018 jeugd liv, jeugd Lage Inkomens Voordeel,liv SV-loon, Sociale Verzekeringsloon, lage-inkomensvoordeel (LIV),belasting,belastingzaken,lage salaris,loonverwerkers,salarisverwerker,salaris,
Maar wanneer is dit het geval?

Van een stagiair is van origine uitsluitend sprake als iemand bij een stageverlener werkzaam is in het kader van een opleiding in de praktijk. De voornaamste reden voor de werknemer om te komen werken is omdat hij hiermee zijn kennis en ervaring kan uitbreiden. Het gaat hierbij niet om de gewone werkervaring maar om een specifiek programma gericht op het vergroten van zijn kennis.

In de praktijk is de laatste jaren regelmatig te zien dat werkgevers jonge mensen aannemen met als titel “stagiair”. Het idee daarbij lijkt te zijn dat jonge mensen nog veel moeten leren en dus altijd een soort van opleidingstraject genieten.
Bovendien is dit natuurlijk goedkoop voor de werkgever.

Arbeidsrechtelijk is deze handelwijze discutabel, vooral wanneer de betreffende “stagiair” in de praktijk productie blijkt te draaien. Is er echt geen sprake van een werknemer, die in aanmerking komt voor bescherming op grond van het arbeidsrecht (onder meer minimumloon)?

Is stagiair werknemer voor de loonheffingen?

In dit artikel ga ik voorbij aan de arbeidsrechtelijke regels en beperk me tot de fiscale en sociale verzekeringsregelgeving.
De eerste vraag hierbij is: is de stagiair een werknemer voor de loonheffingen? Dat beoordelen we aan de hand van de volgende criteria.

Echte dienstbetrekking

Van een echte dienstbetrekking is sprake wanneer de stagiair loon geniet, een persoonlijke arbeidsverplichting heeft en onder gezag staat. De werknemer die binnen zijn dienstverband stageopdrachten uitvoert bij de werkgever waar hij in dienst is, valt daarom onder de deze groep. Maar ook personen die tegen een vergoeding stage komen lopen (en dus niet vrijblijvend mee kunnen lopen) vallen onder deze groep wanneer zij een arbeidsverplichting hebben en onder gezag staan.

Wat moet werkgever doen?

Voor deze stagiairs gelden de gewone regels van de loonheffingen; zij zijn verzekerd voor alle werknemersverzekeringen.
Concreet moet de inhoudingsplichtige (hier: de werkgever) de stagiair identificeren, een loonbelastingverklaring laten invullen en loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden op het loon en afdragen.

De inhoudingsplichtige is over het brutoloon tot het maximumpremieloon premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet verschuldigd.

Fictieve dienstbetrekking

Is geen sprake van een echte dienstbetrekking, dan kan sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking op grond van artikel 3 lid 1 letter e Wet op de loonbelasting 1964.

Er is een fictieve dienstbetrekking voor diegene die wordt opgeleid. Deze wordt meestal de fictieve dienstbetrekking voor stagiaires genoemd, zodat ik dit begrip hier ook verder zal hanteren. Uiteraard kunnen mogelijk ook andere fictieve dienstbetrekkingen van toepassing zijn. In dit kader laat ik deze echter buiten beschouwing.

Voor fictief werknemerschap van diegene, die wordt opgeleid is het volgende naast elkaar nodig:

1 De stagiair is werkzaam om vakbewaamheid te verwerven

Hij komt dus om iets te leren en niet om taken op zich te nemen ten behoeve van de werkgever. De titel van zijn functie is daarbij minder van belang dan de inhoud van zijn werkzaamheden. Dus ook als iemand niet “stagiair” genoemd wordt maar een andere functie krijgt, zal hij al snel aan deze eis voldoen wanneer afgesproken is dat hij aanwezig is om iets te leren.

Let op! Wanneer een werkgever een stageovereenkomst/leerwerkovereenkomst of iets dergelijks sluit met de stagiair is dat veelal voldoende bewijs voor de fiscus dat het de bedoeling was om iets te leren. Een eventueel betoog van de werkgever dat er eigenlijk geen vakbekwaamheid werd verworven door de stagiair zal dan ook zeer weinig kans van slagen hebben.

2 De stagiair ontvangt enige vorm van geldelijke vergoeding naast het onderricht

Indien uitsluitend sprake is van kostenvergoedingen dan is er geen “geldelijke vergoeding”. Dit gaat echter alleen op indien de kostenvergoeding onderbouwd is. Indien een stagiair uitsluitend een vergoeding ontvangt voor daadwerkelijk gemaakte kosten (denk aan de reële reiskosten of zakelijke maaltijden) en deze vergoedingen zijn onderbouwd is er dus geen sprake van een geldelijke vergoeding.

In de praktijk ziet men echter geregeld dat aan stagiairs vergoedingen worden gegeven van €250 tot € 500 per maand onder de noemer “kostenvergoeding” zonder dat hier een nadere onderbouwing onder ligt. Fiscaal is er dan geen sprake van een kostenvergoeding maar van een “geldelijke vergoeding” zodat het fictief werknemerschap voor de stagiair aan de orde is.
stagiair – dienstbetrekking ,loonbelasting,belastingdienst,loonheffing,inhoudingsplichtig stageverlener,stagiairs en loonbelastingen, salarisverwerking,salarisverwerkers,loonadministratie,salaris,loon,

Buitenlandse stagiairs

Voor buitenlandse stagiairs die niet langer dan zes maanden in Nederland verblijven en meer dan 50 procent van de voor werkzaamheden beschikbare tijd gebruiken voor de opleiding en stages geldt een versoepelde regeling.

Indien de stagebeloning de vorm heeft van een vergoeding voor kosten van levensonderhoud of zakgeld en de stageverlener een verklaring in zijn administratie heeft van zijn school dan wel een tewerkstellingsvergunning is het niet nodig loonheffingen in te houden. Wel moet de stageverlener IB47-kaarten invullen.

Ook moet de stagiair zelf op verzoek de kosten kunnen onderbouwen.

U vindt deze regeling terug in paragraaf 3.1. van het besluit van 14 december 2010, DGB 2010/2202M.

Gevolg fictieve inhoudingsplicht

Gevolg van de fictieve inhoudingsplicht is dat de inhoudingsplichtige (hier: de werkgever) de stagiair moet identificeren, een loonbelastingverklaring moet laten invullen en loonbelasting en premies volksverzekeringen moet inhouden en afdragen op het loon.

Voor de werknemersverklaringen geldt dat de werkgever geen premies werknemersverzekeringen hoeft te berekenen en af te dragen, maar de stagiairs wel verzekerd zijn voor de Wet Wajong en de Ziektewet. Voor de Zorgverzekeringswet is de werkgeversheffing van toepassing.

Voor alle duidelijkheid

Is bijvoorbeeld door een bovenmatige kostenvergoeding sprake van fictief werknemerschap, dan geldt voor reiskosten het belastingvrije maximum van € 0,19 per zakelijke kilometer.

“Belastingdienst gaat van de daadwerkelijk verstrekte vergoeding uit en kijkt dus naar genoten loon”

Verstrekte vergoeding

Overigens gaat de Belastingdienst voor de heffing uit van de daadwerkelijk verstrekte vergoeding. Met andere woorden: de Belastingdienst beoordeelt niet of er, juridisch gezien, misschien wel een arbeidsovereenkomst is en dus het wettelijk minimumloon of cao-loon betaald had moeten worden en sluit gewoon aan bij het genoten loon. Bepaalt een rechter echter dat alsnog een hoger loon betaald moet worden door de stageverlener/werkgever, dan is dit hogere loon ook het bedrag waarover de loonheffingen deels ingehouden en afgedragen moeten worden.

Let op! In het besluit van 14 december 2010, DGB 2010/2202M is aangegeven dat een vergoeding die rechtstreeks wordt betaald aan de school of het stagefonds van de school (en dus niet aan de stagiair) niet wordt aangemerkt als loon.

Welke voorwaarden gelden nog meer?

Andere voorwaarden hiervoor zijn:

 
 – De school sluist het stagebedrag niet door naar de stagiair maar gebruikt het bedrag voor algemene schoolse activiteiten.
 – De stageverlener administreert binnen twee maanden na afloop van ieder jaar onder verwijzing naar datum en nummer van het besluit:
  1 de naam, het adres en burgerservicenummer (bsn) van de stagiair;
  2 de naam en het adres van de school of het stagefonds waarnaar het bedrag is overgemaakt.
 – De school of het stagefonds administreert de ontvangen vergoedingen en de besteding daarvan.

 
 
Meer weten!