Tag archief beslagvrije voet

door100% Salarisverwerking B.V.

Beslagvrije voet 2021 voor loonbeslag ouder dan 12 maanden nog niet opnieuw berekend!

Heeft uw werkgever of uitkeringsinstantie in 2020 én 2021 loon of uitkering ingehouden voor de Belastingdienst?
        
Sinds 1 januari 2021 berekend de Belastingdienst de beslagvrije voet van beslag op loon of uitkering opnieuw. De nieuwe berekening geldt alleen voor beslagen die dan al 12 maanden lopen.

Om technische redenen heeft de Belastingdienst de nieuwe berekening nog niet kunnen maken. Het is daarom mogelijk dat er te veel, of juist te weinig loon of uitkering is ingehouden in de maanden januari, februari of maart 2021. Hiervoor excuses van de Belastingdienst.

Vanaf april 2021 worden de beslagen gestopt op loon en uitkering door de Belastingdienst waarvan op loon en uitkering de beslagvrije voet niet op tijd opnieuw berekend hebben. Dit doet de Belastingdienst ondanks dat uw belastingschuld nog niet is afbetaald. Als dit voor u het geval is, stuurt de Belastingdienst een brief naar u en de werkgever of uitkeringsinstantie met verdere uitleg.
 
Beslagvrije voet 2021 voor loonbeslag ouder dan 12 maanden nog niet opnieuw berekend
Meer informatie beslagvrije voet
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

Beslag leggen en de beslagvrije voet

Hebt u een schuld bij de Belastingdienst? En legt de Belastingdienst beslag op uw inkomen en eigendommen of schrijft de Belastingdienst daarvoor geld af van uw rekening? Of gebruikt de Belastingdienst een belastingteruggaaf of een toeslag om met uw belastingschuld te verrekenen? Dan moet de Belastingdienst rekening houden met uw beslagvrije voet.

 

Wat is de beslagvrije voet?

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op.

Een deel van uw inkomen zal boven deze beslagvrije voet liggen. Het bedrag dat boven uw beslagvrije voet ligt, wordt ingehouden op uw inkomen. Zo betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie uw schuld af. Is er sprake van meerdere beslagleggers? Dan wordt met het ingehouden bedrag eerst de belastingschuld betaald. Daarna wordt het ingehouden bedrag over de andere partijen verdeeld. Alle beslagleggers gebruiken dezelfde methode om uw beslagvrije voet te berekenen.
 

In welke situaties houden wij rekening met de beslagvrije voet?

  • als de Belastingdienst beslag leggen op uw loon of uitkering (loonvordering)
  • als de Belastingdienst geld afschrijven van uw rekening (overheidsvordering)
  • als de Belastingdienst uw schuld verrekenen met uw maandelijkse voorlopige teruggaaf, met uw zorg- of huurtoeslag of met uw kindgebonden budget van het lopende jaar

 

Hoe kan ik mijn beslagvrije voet controleren?

Op uwbeslagvrijevoet.nl vindt u meer informatie over de beslagvrije voet. U kunt de berekening van uw beslagvrije voet ook zelf controleren.

Blijkt uit de controle dat er iets niet klopt? Kijk dan op Mijn beslagvrije voet klopt niet wat u kunt doen.
 

In welke situatie houdt de Belastingdienst rekening met het beslagvrij bedrag?

De Belastingdienst houdt rekening met het beslagvrij bedrag als de Belastingdienst beslag leggen op uw bankrekeningen en spaarrekeningen (betalingsvordering).
 
 
 Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

Wat verandert er aan de Sociale zekerheid in 2020?

Wijzigingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een rij .
                
Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in 2020.

 
minimumloon 2020, minimumjeugdloon 2020, wettelijk minimumloon 2020, loon 2020 minimaal, wml 2020, het minimum loon 2020, salaris 2020, minimaal loon 2020, jeugdloon, minimaal jeugd loon 2020, wettelijk jeugdloon 2020,

Arbeidstoeleiding vanuit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Er komt in 2020 een vervolg op de regeling om jongeren die van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) komen te begeleiden naar hun eerste baan. In 2020 wordt hier 8,5 miljoen euro voor vrijgemaakt op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. Op het vso zitten leerlingen met een leerprobleem of een beperking. Het gaat in totaal om zo’n 67.000 leerlingen.
 

Beslagvrije voet

Bij de vaststelling van de beslagvrije voet voor jongvolwassenen (18-20 jaar) zal worden aangesloten bij de bijstandsnorm voor 21-jarigen en ouder. Hiermee komt de specifieke (lagere) beslagvrije voet voor jongvolwassenen te vervallen.
 

Bijstandsverlening ondernemers

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast. De regeling wordt eenvoudiger, zowel voor mensen die een beroep doen op het Bbz als ook voor gemeenten die deze uitvoeren.

Het Bbz biedt perspectief aan startende ondernemers met een bijstandsuitkering en vormt een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem. Het doel achter de regeling is dat de ondernemer het bedrijf kan voortzetten en dat na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig is. Meer informatie vindt u hier.
 

Geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Zij hebben dan recht op een uitkering van maximaal 70% van het dagloon, betaald door UWV.
 

Kindgebonden budget

Gezinnen met kinderen krijgen in 2020 een extra steun in de rug. Niet alleen wordt het kindgebonden budget in 2020 geïndexeerd. Het kabinet trekt bovendien structureel bijna 500 miljoen euro meer uit voor het kindgebonden budget. Zo’n 320.000 gezinnen krijgen er hierdoor gemiddeld bijna 1000 euro per jaar meer bij. Daarnaast krijgen bijna 300.000 meer gezinnen recht op kindgebonden budget. Gemiddeld gaan zij zo’n 600 euro per jaar ontvangen.
 

Leven lang ontwikkelen

Vanaf maart 2020 gaat de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) van start. MKB-bedrijven kunnen dan subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Met deze regeling stelt het kabinet structureel €48 miljoen per jaar beschikbaar.
 

Minimumloon Caribisch Nederland

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogt per 1 januari 2020 het minimumloon op Bonaire met 6,2%, op Saba met 5,3% en op Sint Eustatius met 2,7%. Hierdoor stijgen ook de uitkeringen mee. Ouders en verzorgers ontvangen meer kinderbijslag. Zij krijgen er vanaf volgend jaar maandelijks circa 20 dollar bij per kind. Vanaf 2020 gaat ook de uitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten omhoog en komt er een inkomensaanvulling voor alleenstaande ouderen met een basispensioen (AOV). Meer informatie vindt u hier.
 

Regeling ‘onwerkbaar weer’ voor werkgevers

Op 1 januari 2020 treedt de Regeling onwerkbaar weer in werking. De regeling geldt bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (bijvoorbeeld vorst, sneeuw en overvloedige regenval) en als aan de overige voorwaarden van deze regeling is voldaan. Een werkgever kan dan na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. Meer informatie vindt u hier.
 

Verlenging van ondersteuning voor ouderen die werkloos worden

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt per 1 januari 2020 verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. Meer informatie leest u hier.
 

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. Door de invoering van de Wab kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Zo krijgen mensen die werken op oproep- of payrollbasis te maken met veranderingen, net als mensen die in tijdelijke contracten werken. Voor werkgevers is er een zogenaamde ‘Wab-checklist‘. Die bevat actiepunten waarvan het verstandig is om die vóór 1 januari al langs te lopen. Meer informatie leest u hier.

 
 

Gerelateerd:

Overzichtsartikel WAB
2022 ‘STAP-budget’ voor iedere werknemer
De SLIM-regeling: Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb
WAB-checklist werkgevers voor 2020
Wijzigingen werkkostenregeling 2020
Rekenregels 1 januari 2020 zijn beschikbaar
Loonbelastingtabellen 2020 voor inwoners België, Aruba en Suriname
Vanaf 2020 WW-premie naar type contract
Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd
 
minimumloon 2020, wettelijk minimumloon 2020, loon 2020 minimaal, wml 2020, het minimum loon 2020, salaris 2020, minimumjeugdloon 2020

door100% Salarisverwerking B.V.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet krijgt extra steun

Door ict-problemen kon de wet 1 jan 2019 niet worden ingevoerd, deurwaarders willen duidelijkheid .
         
Omdat er nu opnieuw uitstel dreigt, is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een petitie op https://beslagvrijevoet.nu gestart. De huidige berekening van de beslagvrije voet is te ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar. Hiermee wil ze bereiken dat de wet, die in 2017 al is aangenomen, per 1 januari 2021 eindelijk door alle betrokkenen uitgevoerd wordt.

 

Inkomsten of uitkering

De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten of uitkering waarop een gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen. Dit bedrag wordt nu in 75% van de loonbeslagen (265.000 in 2018) te laag vastgesteld. Bijna 200.000 burgers met schulden kunnen hierdoor dieper in de schulden raken, en lopen het risico te weinig geld over te houden om van te leven. Wilbert van de Donk, voorzitter KBvG: “Er moet nu vaart gemaakt worden. Elke dag dat de beslagvrije voet onjuist wordt berekend is er een te veel.”

De KBvG zal de petitie aanbieden bij staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Die liet namelijk in haar Kamerbrief van 8 oktober jl. het volgende weten: ‘De vraag staat nog open of het ook alle partijen, tot de kleinste gemeente aan toe, gaat lukken om de wet per 1 januari 2021 volledig tot uitvoering te kunnen brengen.’
 
minimumloon 2020, wettelijk minimumloon 2020, loon 2020 minimaal, wml 2020, het minimum loon 2020, salaris 2020, minimumjeugdloon 2020
 
Omdat de wet niet wordt uitgevoerd, houden jaarlijks bijna 200.000 mensen met schulden te weinig geld over voor hun primaire levensbehoeften. Omdat zij te weinig inkomsten overhouden voor eten, electra en huur verslechtert de schuldsituatie steeds verder.
 

Het voorstel

De wet had eigenlijk per 1 januari 2019 in moeten gaan, dat werd al eerder uitgesteld naar 1 januari 2021. Het uitstel zou veroorzaakt zijn door de complexiteit van het project en ICT-problemen bij landelijke en gemeentelijke overheidsinstanties zoals UWV, de Belastingdienst en gemeenten. De ICT-problemen hebben te maken met het ontwikkelen van: een rekenmodule voor het vaststellen van de juiste beslagvrije voet, een website voor de burger (portaal met inlogfunctionaliteit) en een routeervoorziening waarmee de nodige informatie wordt uitgewisseld.
 

Rekenmodule Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De KBvG en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) hadden de oplossing voor deze ICT-problemen al in 2017 voorhanden. Hun voorstel voor de rekenmodule werd destijds zelfs in de nieuwe wet opgenomen. Zowel de rekenmodule, het burgerportaal en de routeervoorziening zijn door SNG al gebouwd. Toch koos de overheid ervoor om al deze modules zelf te gaan ontwikkelen. Door alle onzekerheid dreigt er opnieuw uitstel.
Van de Donk: “De oplossing is voorhanden, dus waarom nog verder wachten? De overheid zelf is nu de vertragende factor. Dat kan niet zo zijn!”
 
 

Zie ook:

 
 
personeelszaken, personeelsdiensten,financiën, geldzaken, personeelszaken, personeelsdiensten, kosten medewerkers, vergoedingen medewerkers, loonadministratie, salarisverwerking,