Tag archief beroepsziekten

door100% Salarisverwerking B.V.

Ziekteverzuim in zeventien jaar op zijn hoogst

Het ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van dit jaar ligt met 4,7 procent op het hoogste punt sinds 2003 .
         
Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het verzuim in de horeca was dit jaar tot dusver hoger dan in eerdere jaren.

Het ziekteverzuim kwam in het derde kwartaal van 2020 uit op 4,4 procent, tegenover 4 procent in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kwartaal 2014   (% ) 2015   (% ) 2016   (% ) 2017   (% ) 2018   (% ) 2019   (% ) 20201) (% )
1e kwartaal 4 4,4 4,3 4,3 4,9 4,7 5,2
2e kwartaal 3,7 3,7 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5
3e kwartaal 3,5 3,5 3,5 3,7 3,9 4 4,4
4e kwartaal 4 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5

1)voorlopige cijfers
 

Stijging verzuim dit jaar

Vorig jaar lag het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen nog op 4,3 procent. De uitbraak van de coronapandemie lijkt een logische verklaring voor de stijging dit jaar, maar het CBS heeft hier geen onderzoek naar gedaan en doet daarom geen uitspraak over de oorzaak.

In het derde kwartaal lag het ziekteverzuim op 4,4 procent. Dat was vorig jaar in het derde kwartaal nog 4,0 procent. In vrijwel alle bedrijfstakken was het verzuim tussen begin juli en eind september hoger dan vorig jaar. Bij diverse overheidsdiensten was het juist lager, onder meer in het onderwijs en in het openbaar bestuur.

ziekteverzuim-werknemers , 2014 tot 2020 verzuim
 

Zorg opnieuw koploper

De toename is zichtbaar in vrijwel alle sectoren, behalve in het onderwijs en bij het openbaar bestuur en ambtenaren waar het verzuim wat daalde.

Dat kan wederom niet gezegd worden van de zorg. Vooral onder werknemers in de verpleeg- en bejaardentehuizen is het ziekteverzuim met 7 procent bijzonder hoog. Voor de gehele sector lag dat cijfer op 5,9 procent.

Of al het verzuim is toe te schrijven aan de coronapandemie, kan het CBS niet concluderen omdat dit niet is onderzocht. Al is duidelijk dat werknemers zich al het hele jaar vaker ziek melden. Gemiddeld gaat het om 4,7 procent in de eerste drie kwartalen, het hoogste aantal sinds 2003.

De horeca en landbouw hebben normaal gesproken een klein aantal ziekmelders, maar in het derde kwartaal van dit jaar was er juist bij hen sprake van een flinke toename. Zo steeg het verzuim bij horecabedrijven, die in het derde kwartaal allemaal open waren, van 2,6 naar 4,1 procent. In de landbouw steeg het verzuim van 2,6 naar 4,1 procent. Ook bij onder meer kappers, sauna’s en zwembaden meldden meer personeelsleden zich ziek.
 
ziekteverzuim-werknemers , 2019 tot 2020 verzuim

 

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen,ziekteverzuim, verzuim, ziekteverzuimkosten,verzuimkosten,langdurig ziek, langdurig zieken, langdurig ziekteverzuim

door100% Salarisverwerking B.V.

Ziekteverzuim werknemers in 2019 opnieuw toegenomen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toename ziekteverzuim 2019

               

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is in 2019 opnieuw toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2019 lag het verzuim op 4,4 procent (van elke 1.000 werkdagen werden 44 verzuimd wegens ziekte). In 2018 lag het percentage nog op 4,3 en in 2014 op 3,8 procent.

 
1 januari 2019 wijzigingen,Geboorteverlof, minimumloon, pensioen, affectieschade, Personeelsvertegenwoordigingen, zwangerschapsverklaring, arbeidsongeval,fiscalebijtelling, lonend werk, AOW-leeftijd ,Het wettelijk minimumloon, transitievergoeding,Verzamelwet SZW 2019,30%-regeling ,

 

Frequent ziekteverzuim

Vooral werknemers in de gezondheidszorg zaten ziek thuis, evenals medewerkers van waterbedrijven en afvalbeheer. Het verzuim in de zorg is volgens het CBS sinds 2018 het hoogst. Vooral werknemers van verpleeg- en verzorgingstehuizen die zich veel ziek melden. Zij werkten vorig jaar 68 van de 1.000 dagen niet door ziekte.

Vóór 2018 waren het vooral overheidsmedewerkers die zich ziek meldden, gevolgd door werknemers in de bedrijfstakken industrie, vervoer en de opslag en onderwijs. De horeca kent het minste verzuim, maar deze bedrijfstak werd in 2019 wel voor het eerst verslagen door de landbouw.

 

2019

Het CBS stelt bedrijven elk kwartaal vragen over het ziekteverzuim, waarbij traditioneel het eerste en laatste kwartaal de hoogste percentages laten zien vergeleken met de rest van het jaar. In het eerste kwartaal van 2019 lag het verzuim op 4,9 procent, in de laatste drie maanden ging het om een aandeel van 4,5 procent.

 

Meeste personen melden zich ziek wegens griep of verkoudheid

Bij de enquête wordt niet gevraagd naar de klachten van de werknemers. Wel worden klachten meegenomen in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die het CBS uitvoert met de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

De NEA werd voor het laatst in 2018 afgenomen en toonde aan dat 44,1 procent van verzuim samenhing met griep of verkoudheidsklachten.
 
 
verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Bedrijfsarts krijgt te weinig tijd voor onderzoek door werkgever

Blijkt uit het rapport Arbo in Bedrijf 2018, dat de Inspectie SZW onlangs publiceerde .

           

Vier op de vijf bedrijven heeft een contract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts, maar driekwart hiervan is niet in orde. Slechts één op de vier bedrijfsartsen krijgt van de werkgever voldoende tijd om ziekten op de werkvloer te onderzoeken.

 
verzuimverzekering,ziekteverzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen,ziekteverzuim, verzuim, ziekteverzuimkosten,verzuimkosten,langdurig ziek, langdurig zieken, langdurig ziekteverzuim
 
Het contract dat de werkgever afsluit met de bedrijfsarts moet aan een aantal eisen voldoen. Deze criteria zijn vastgelegd in de Arbowet. Eén van de eisen is dat de bedrijfsarts voldoende tijd moet krijgen om de arbeidsomstandigheden ter plekke te onderzoeken en de ziekte te melden. Dit is immers een kerntaak van de bedrijfsarts. Bij driekwart van de werkgevers blijkt het contract niet aan dit criterium te voldoen. Hierdoor worden ziekmeldingen onvoldoende onderzocht en gerapporteerd.
 

Lastig om beroepsziekten te voorkomen

Vorig jaar werden er 4.619 ziekmeldingen door de bedrijfsartsen gerapporteerd, terwijl er naar schatting van het ministerie van SZW jaarlijks zo’n 20.000 werknemers zich ziek melden. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), de instantie die de ziekmeldingen landelijk inventariseert, maakt zich zorgen over deze onderrapportage. Het NCvB krijgt nu geen goed beeld van de omstandigheden waaronder beroepsziekten ontstaan, en dat maakt het lastig om beroepsziekten te voorkomen.
 

Een vijfde van de bedrijven heeft helemaal geen contract

Voor haar tweejaarlijkse rapport Arbo in Bedrijf onderzocht de Inspectie SZW vorig jaar 1.300 bedrijven. Zo’n 80% van de werkgevers had een contract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts. De enige eis waaraan bijna alle bedrijven met een contract voldoen, is het bieden van ziekteverzuimbegeleiding. Eén op de vijf onderzochte bedrijven had helemaal geen contract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts.
 
 
Gerelateerd:
Wat kunt u doen als werkgever bij verzuim?
Verzuimverzekering verplicht!
Terugdringen van ziekteverzuim?
Wat zijn de regels bij loondoorbetaling bij ziekte?
Wat kost een zieke werknemer bij tijdelijk of langdurige ziekte?
 
 
online salarisverwerking,online loonadministratie, online salarisverwerkers, online loonverwerking, online salarisadministratie, online personeelszaken, online ESS, salaris online, loon online, online loonstrook,

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanpassing arbowetgeving

De Arbowet is sinds 1 juli 2017 veranderd.   Het doel van deze wijziging is werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het Arbobeleid. 

Invoering van het basiscontract

Het basiscontract stelt minimum eisen aan het contract met de arbodienstverlener. In dit contract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

 # Introductie open spreekuur:

Een werknemer kan de bedrijfsarts bezoeken op eigen initiatief, ook als de werknemer (nog) niet verzuimt of klachten heeft.

 # Second opinion:

Een werknemer kan een second opinion aanvragen als hij twijfelt over het advies en oordeel van de bedrijfsarts. Deze second opinion mag niet worden geweigerd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. De werkgever betaalt de second opinion.

 # Vrije toegang tot de werkvloer:

De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om inzicht te krijgen in het werk en de arbeidsomstandigheden.

 # Adviesrol bedrijfsarts:

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken. Ook zal de bedrijfsarts adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding. De verantwoordelijkheid van de werkgever wordt hierbij benadrukt.

 # Melden beroepsziekten:

In het basiscontract is nu vermeld dat de bedrijfsarts een beroepsziekte moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

 # Vergroten van medewerkersbetrokkenheid:

Elke werkgever moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker, maar in de nieuwe Arbowet is opgenomen dat de benoeming van deze persoon met instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging moet plaatsvinden.
Daarnaast krijgt de bedrijfsarts voortaan de mogelijkheid om te overleggen met de OR of personeelsvertegenwoordiging.

 # Toezicht en handhaving:

De inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

Werkgevers krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om contracten aan te passen. Dit kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of een nieuw contract. Contracten vanaf 1 juli 2017 moeten direct aan de nieuwe eisen voldoen. In de gewijzigde Arbowet is expliciet afgesproken dat de inspectie SZW de handhaving en sancties aanscherpt. Indien er door de inspectie één of meer overtredingen zijn waargenomen, kan er een boete of sanctie worden opgelegd.

Werkgevers worden dus verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts waarin het volgende is vastgelegd: deskundige begeleiding bij ziekte, toetsing en advisering over de RI&E, aanbieding van een Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen, toegang tot de bedrijfsarts, overleg tussen preventiemedewerker en OR, bezoek van de bedrijfsarts op de werkplek, second opinion, klachtenprocedure over de
dienstverlening van de bedrijfsarts, melden van beroepsziekten en advisering over preventie.
100 Salarisverwerking/loonadministatie, salarisverwerkers/loonverwerker