Tag archief Belastingplan 2020

door100% Salarisverwerking B.V.

WAB: Verschil tussen herzien en foutherstel

Heeft u in de aangifte loonheffingen onjuiste gegevens ingevuld over de WW-premie?
             
Dan herstelt u deze fout door een correctiebericht. Er is dan geen sprake van een herzieningssituatie. In deze handreiking leest u meer over het verschil tussen herzien en een fout corrigeren.

Een fout herstellen is niet hetzelfde als herzien. Er is sprake van een fout als u bijvoorbeeld ten onrechte hebt aangegeven dat er geen sprake is van een oproepovereenkomst terwijl dit wel het geval is. Als de aangiftetermijn verstreken is herstelt u dit met een correctiebericht.

Hierin geeft u de juiste contractindicatie aan en de juiste premie. U vult ‘J’ in bij de rubriek ‘Oproepovereenkomst’. De hoge WW-premie vermeldt u in de rubriek ‘Premie AWf hoog’. En niet zoals bij herzieningssituaties in de rubriek ‘Premie AWf herzien’.
 

Voorbeeld

Een werknemer komt op 1 maart 2020 in dienst. In de aangifte vermeldt u dat sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is. U gebruikt de lage premie. U verwerkt het maandloon van € 1.000 in een maandaangifte.

Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages). Voor de maanden maart, april en mei geeft u de WW-premie aan in de volgende rubrieken van de loonaangifte:

Tabel WW premie maanden maart, april, mei

Tabel WW premie maanden maart, april, mei

Op 10 juni komt u erachter dat u ten onrechte hebt opgegeven dat er geen sprake is van een oproepovereenkomst. Hierdoor is ten onrechte de lage premie toegepast. Voor de maanden juni, juli augustus en verder geeft u de hoge premie als volgt aan:

Tabel WW premie maanden juni, juli, augustus

Tabel WW premie maanden juni, juli, augustus

Voor de tijdvakken maart, april en mei dient u correctieberichten in. U wijzigt de indicatie ‘oproepovereenkomst’ van ‘N’ in ‘J’. Ook corrigeert u de aanwas in het cumulatieve premieloon van ‘laag’ naar ‘hoog’, evenals de premie AWf.

In de correctieberichten verwerkt u dit als volgt:

Correctietabel WW premie maanden maart, april, mei

Correctietabel WW premie maanden maart, april, mei


 
 

Meer informatie

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW
Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

 
 

Gerelateerde artikelen

Overzichtsartikel WAB
Herzien lage WW-premie in de loonaangifte
Herzien WW-premie als dienstbetrekking binnen 2 maanden eindigt

 
 
100 salarisverwerking 2020, loonadministratie,

door100% Salarisverwerking B.V.

Sneller naar het tweeschijvenstelsel

Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting.
           
De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020.

 

Belastingplan: het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting

 
Door de invoering van het tweeschijvenstelsel wordt het minder belangrijk of het inkomen in een huishouden met 1 persoon of 2 personen wordt verdiend. Daarnaast gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog.
 

Lagere lasten

Door de veranderingen in de inkomstenbelasting worden de lasten van de meeste burgers lager. Of iemand er op vooruit gaat, hangt ook af van de persoonlijke situatie en eventuele veranderingen daarin.
 

AOW-gerechtigden

Ontvangt u AOW? Dan is het belastingtarief lager. Dat komt doordat u geen premie AOW meer hoeft te betalen. In onderstaande tabel vindt u de belastingtarieven die de komende jaren gelden voor AOW-gerechtigden.
 

Inkomen in euro’s

Inkomen max € 20.711*Inkomen max € 34.712**Inkomen max € 68.507Inkomen boven € 68.507
201919,45%20,20%38,10%51,75%
202019,45%19,45%37,35%49,50%
202119,20%19,20%37,10%49,50%

* De grenzen schuiven na 2020 iets op door inflatiecorrectie.
** Voor mensen geboren voor 1 januari 1946: € 35.375.

 
 

Meer informatie:

Loonbelastingtabellen 2020 beschikbaar
Belastingplan 2020 aangenomen!
Wijzigingen werkkostenregeling 2020
Wijzigingen bijtelling auto vanaf 2020
eHerkenning nodig bij Mijn Belastingdienst Zakelijk
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, loonheffingen 2020, belastingdienst 2020, LIV,LKV,jeugd LIV,studietoelage, loon,salaris.pensioen,premies,

door100% Salarisverwerking B.V.

Wat verandert 1 januari 2020 voor werknemers, ondernemers en gepensioneerden?

En wat brengt 2020 voor de werknemers, ondernemers en gepensioneerden?
              
De overheid wil het verschil tussen ondernemers en werkenden verkleinen, waardoor diverse aftrekposten voor ondernemers worden versoberd. Ook komen er grote veranderingen in het arbeidsrecht en worden diverse belastingtarieven gewijzigd.

Verder gaat de kleineondernemersregeling (KOR) op de schop en krijgen zzp’ers een nieuwe btw-identificatienummer.

Voor werkenden wordt vast minder vast en flex minder flex. Daarnaast wordt de AOW-verhoogd, maar de AOW-leeftijd bevroren. Onder de streep gaan de meeste mensen er gelukkig op vooruit.

We zetten de belangrijkste maatregelen voor werknemers, ondernemers en gepensioneerden voor je op een rij in dit laatste deel van de jaarlijkse serie van Business Insider over veranderingen in het nieuwe jaar.

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,

 

Aftrekposten, administratie, belastingen 2020

Zelfstandigenaftrek gaat stapsgewijs omlaag

De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers. Deze bedraagt nu nog 7.280 euro. Maar vanaf komend jaar gaat deze tegemoetkoming in jaarlijkse stapjes van 250 euro omlaag tot 5.000 euro in 2028.

In 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van 7.280 euro naar 7.030 euro. Toch zul je er per saldo weinig van merken, omdat de arbeidskorting en de algemene heffingskorting omhoog gaan.

 

MKB-winstvrijstelling blijft wel gelijk

Aan de mkb-winstvrijstelling verandert komend jaar niets: deze blijft 14%.

 

Versnelde afbouw aftrekposten voor inkomstenbelasting

Zoals je in het artikel over de eigen woning in 2020 hebt kunnen lezen, wordt de maximale hypotheekrenteaftrek komend jaar versneld afgebouwd van 49 procent naar 46 procent. Ondernemers krijgen te maken met een vergelijkbare maatregel. Voor de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, de persoonsgebonden aftrek en de terbeschikkingstellingsvrijstelling geldt in 2020 eveneens een maximaal aftrektarief van 46 procent (in plaats van de huidige 49 procent).

Deze stapsgewijze afbouw met 3 procentpunt per jaar gaat door tot 2023. Hierdoor wordt het netto voordeel dat ondernemers met een hoog inkomen genieten steeds een stukje kleiner. Zij gaan er door de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de versnelde afbouw van de aftrek komend jaar netto zo’n 500 euro op achteruit en ondernemers met een lager inkomen circa 150 euro.

 

Kleineondernemersregeling op de schop

De kleineondernemersregeling (KOR) gaat komende jaar op de schop. Is je omzet niet meer dan 20.000 euro per jaar (exclusief btw), dan mag je worden vrijgesteld van btw. Je hoeft dan geen btw meer aan klanten door te berekenen, maar kunt dan ook niet langer de btw die andere ondernemers bij jou in rekening brengen (bijvoorbeeld voor de aanschaf van een computer) verrekenen. Ook word je vrijgesteld van btw-aangifte.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen is niet het bedrag dat je aan btw heft leidend, maar de omzet van je bedrijf. Verder komen naast natuurlijke personen ook rechtspersonen, zoals BV’s, stichtingen en verenigingen, in aanmerking voor de nieuwe regeling.

Deelname geldt voor een periode van drie jaar, tenzij de jaaromzet voor die tijd boven de 20.000 euro uitkomt.

Je mag zelf bepalen of je hieraan meedoet. Denk wel goed na of je van deze regeling gebruik wil maken, want het pakt niet voor iedereen even goed uit.

 

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting op winsten tot en met 200.000 euro daalt in 2020 van 19 procent naar 16,5 procent. Een jaar later wordt dit 15 procent.

Het tarief op winsten vanaf 200.000 euro daarentegen gaat niet omlaag, zoals eerder was toegezegd, maar blijft onveranderd op 25 procent. In 2021 daalt dit wel, naar 21,7 procent.

 

Verhoging aanmerkelijk-belangheffing

Wie meer dan 5 procent van de aandelen of stemrecht in een vennootschap heeft, heeft een zogeheten aanmerkelijk belang. Over de inkomsten die je hieruit ontvangt, zoals dividend, moet je belasting betalen.

Dit tarief gaat komend jaar omhoog van 25 procent naar 26,25 procent. In 2021 loopt het nog verder op: naar 26,90 procent.

 

Aanpassing belastingrente

Bij de vennootschapsbelasting wordt komend jaar geen belastingrente meer in rekening gebracht als je de aangifte voor 1 juni hebt ingediend en deze aangifte klopt.

 

Aanpassing overige schijven

Het aantal belastingschijven in box 1 van de inkomstenbelasting wordt teruggebracht van drie naar twee en de tarieven worden ook aangepast. Hoe het zit en welke tarieven straks gelden, kun je lezen in dit artikel.

 

Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

Alle 1,3 miljoen eenmanszaken in ons land hebben van de Belastingdienst een nieuw btw-identificatienummer ontvangen, waarin het burgerservicenummer niet meer is verwerkt.

Let goed op: dit nummer moet je vanaf 1 januari vermelden op al je facturen en de website.

 

Verdubbeling bijtelling elektrische auto

De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak wordt komend jaar verdubbeld van 4 naar 8 procent.

Koop je een auto die duurder is dan 45.000 euro, dan betaal je straks boven elke euro die boven dit bedrag uitkomt een hogere bijtelling van 22 procent. Die grens ligt nu nog op 50.000 euro, dus meer auto’s vallen in 2020 deels onder de verhoogde bijtelling.

 

… maar bijtelling voor overige auto’s blijft gelijk

Voor overige auto’s – ook hybride auto’s – geldt net als dit jaar een bijtelling van 22 procent. Meer informatie over de bijtelling in 2020 en autobelastingen vind je in dit artikel.

 

Nieuwe regels fiets van de zaak

Vanaf 2020 wordt het makkelijker om te profiteren van een fiets van de zaak. Wie een fiets van de zaak heeft, maar deze ook privé gebruikt moet (net als bij een auto van de zaak) een kilometeradministratie bijhouden. Dat is erg omslachtig.

Daarom geldt vanaf komend jaar een vaste jaarlijkse bijtelling van 7 procent over de consumentenadviesprijs van de fiets, inclusief accessoires. Hierover moet je dan belasting betalen.

Ook ondernemers kunnen zelf gebruik maken van deze regeling.

 

Ook aftrek voor CO2-besparende investeringen

Er bestaat een speciale aftrekpost voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of maatregelen om duurzame energie op te wekken, zoals zonnepanelen: de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling wordt komend jaar uitgebreid. Dan komen ook investeringen die de uitstoot van CO2 verminderen voor deze tegemoetkoming in aanmerking, zoals investeringen in warmte-infrastructuur.

 

Voorlopig geen boetes voor wet DBA

Zzp’ers en opdrachtgevers hoeven ook komend jaar niet bang te zijn voor een boete of naheffing van de fiscus voor het niet naleven van de Wet DBA (officieel: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties), die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. De wet wordt in elk geval tot 1 januari 2021 niet gehandhaafd, behalve voor kwaadwillende bedrijven. Daarna gaat een nieuw regime in.

 

Langer geboorteverlof voor partners

Krijgen jullie een kind, dan heeft de partner van de moeder straks recht op vijf weken geboorteverlof. Tijdens deze periode krijgt hij of zij 70 procent van het loon doorbetaald. Voor deze maatregel moet je nog wel even geduld hebben: hij gaat pas op 1 juli 2020 in.

 

Aanpassingen in arbeidscontracten: flex versus vast

Vaste contracten worden komend jaar minder vast en flexcontracten minder flex. Dat is het gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die komend jaar ingaat. Zo krijgen werkenden straks vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Het recht van ontslagen 50-plussers op een hogere transitievergoeding verdwijnt.

Daarnaast mag een werkgever weer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aanbieden. Hierna is het volgende contract automatisch een vast contract.

Verder wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven, want ze betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.

Daarentegen wordt ontslag makkelijker doordat werkgevers meerdere ontslaggronden mogen combineren.

 

Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Payrollers krijgen straks dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in vaste dienst. Zo krijgen ze ook recht op een eventuele dertiende maand, hetzelfde aantal vakantiedagen en verlofregelingen als hun collega’s met een vaste aanstelling.

 

Meer rechten voor oproepkrachten

Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minimaal vier dagen van te voren oproepen voor werk. Als de baas een oproep binnen die termijn afzegt, heeft de oproepmedewerker recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen.

Ook moeten werkgevers na twaalf maanden aan een oproepkracht vaste uren aanbieden (een vast aantal uren werk per week of per maand of een jaarurennorm).

 

SLIM-regeling: een subsidie voor MKB-bedrijven

Vanaf maart 2020 gaat de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) van start. MKB-bedrijven kunnen dan subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden.

 

Verlenging ondersteuning voor ouderen die werkloos worden

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt met vier jaar verlengd. Hierdoor kunnen werknemers vanaf 60 jaar en vier maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, voorlopig aanspraak blijven maken op deze uitkering.

 

Minimumloon gaat omhoog

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar gaat omhoog naar 1.653,60 euro per maand. Uitkeringen, zoals de AOW en de WIA, stijgen mee, omdat deze zijn gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon.

 

AOW-leeftijd wordt bevroren

Het kabinet heeft onder druk van de vakbonden besloten om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel omhoog te laten gaan. Normaal gesproken wordt de AOW-leeftijd elk jaar verhoogd, maar in 2020 en 2021 wordt deze bevroren op 66 jaar en 4 maanden.

 

AOW gaat omhoog

De AOW gaat omhoog. Ben je alleenstaand, dan ontvang je vanaf januari 1.187,43 euro netto: 40 euro meer dan dit jaar. Getrouwde AOW-ers zien hun inkomen met circa 25 euro stijgen naar 812,71 euro.

 

… of je er netto op vooruit gaat is onzeker

Verder wordt de maximale ouderenkorting met 26 euro verhoogd, waardoor gepensioneerden netto iets meer te besteden hebben. Tot een inkomen van 37.372 krijg je de volledige korting. Daarna wordt deze afgebouwd. Vanaf 48.185 euro vervalt de korting.

Daarnaast krijgen veel ouderen te maken met een verhoging van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting.

 

Koopkracht voor gepensioneerden

Hoe het komend jaar gesteld is met de koopkracht voor gepensioneerden, hangt voor veel gepensioneerden echter niet alleen af van de hoogte van de AOW en de fiscale veranderingen, maar ook van de pensioenuitkering.

Als de aanvullende pensioenen niet worden geïndexeerd, stijgt de koopkracht van gepensioneerden met 0,5 tot 2,8 procent, zo heeft het Nibud onlangs becijferd. Maar als jouw pensioenfonds moet korten, zal de koopkracht veel minder stijgen of zelfs dalen. Gelukkig zijn komend jaar voor vrijwel alle pensioenfondsen grootschalige kortingen van de baan, dankzij het Pensioenakkoord.

 

… en werknemers

Volgens veel loonstrookjesverwerkers valt het nettoloon op het eerste loonstrookje in 2020 voor alle werknemers tientallen euro’s positiever uit. Een werknemer met een minimumloon houdt netto 29 euro per maand meer over. Maar werknemers met een salaris van 3.000 euro bruto per maand profiteren relatief het meest van de aangepaste belastingtarieven en hogere heffingskortingen: zij houden onderaan de streep 51 euro per maand meer over dan nu.

 

Bron: BI

 

payroll, payrolling, payroll werknemers, payroll werkgevers, payroll uitzendbureau, payroll medewerker, payroll bedrijven, uitzendbureau, flexwerkers, flexwerkers, payrollers, wab payroll, 2020,

door100% Salarisverwerking B.V.

Nieuwe arbeidsmarktwet roept nog veel vragen op bij werkenden

Werkgevers en flexwerkers .

                     

Met nog maar een paar dagen voor de invoering van de nieuwe arbeidsmarktwet leven er nog veel vragen bij werkgevers en flexwerkers. Werkgevers zijn bang voor hoge loonkosten. Sommige werkenden vrezen op hun beurt voor het voortbestaan van hun baan.

payroll, payrolling, payroll werknemers, payroll werkgevers, payroll uitzendbureau, payroll medewerker, payroll bedrijven, uitzendbureau, flexwerkers, flexwerkers, payrollers, wab payroll, 2020,
 
De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) regelt hoe we in Nederland werken: hoe werkgevers mensen in dienst nemen en hoe werknemers voor een baas aan de slag mogen.
 

Meer zekerheid voor flexwerker

Vooral voor mensen met een flexibele baan, bijvoorbeeld uitzendkrachten of zogenoemde ‘payrollers’, gaan dat merken. Werkgevers moeten een hogere ww-premie betalen voor dit soort flexibele krachten en daardoor worden ze duurder. Flexwerkers zelf krijgen iets meer zekerheid, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal uren dat ze kunnen maken bij hun werkgever.
 
De afgelopen tijd sprak RTL Z met tientallen experts, ondernemers en werkenden over de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, afgekort de WAB. De kritiek vanuit werkend Nederland laat zich samenvatten in één vraag: had er niet meer tijd genomen moeten worden voor de invoering van de WAB?

“Dat herken ik wel, die kritiek. Zit ook wel een kern van waarheid in.” – Wouter Koolmees

Op dit moment onderzoekt een groep wetenschappers, onder leiding van voormalig topambtenaar Hans Borstlap, of de huidige wetten over de arbeidsmarkt nog van deze tijd zijn. Nog voor hun conclusie bekend is, is er al een nieuwe wet.
 

Pleisters plakken

En die nieuwe wet plakt vast pleisters, terwijl de diagnose nog niet gesteld is, zo luidt de kritiek. Althans, niet volledig. Had verantwoordelijk minister Wouter Koolmees niet iets langer moeten wachten, en met een integrale aanpak van de problemen op de arbeidsmarkt moeten komen?
 
“Dat herken ik wel, die kritiek. Zit ook wel een kern van waarheid in”, zegt Koolmees in reactie op die vraag. Maar wat hem betreft zijn de problemen op de arbeidsmarkt zo dringend dat snelle actie vereist is.
 

WABlief?

“Er is een tweedeling ontstaan, die we willen tegengaan”, zegt Koolmees in de RTL Z-special WABlief?. Hij doelt op het verschil tussen mensen met een vast contract en mensen met een flexibel dienstverband.
 
Terwijl twee collega’s exact hetzelfde werk doen, heeft degene met het flexibele contract onder de huidige wetgeving slechtere arbeidsvoorwaarden. De flexer krijgt bijvoorbeeld minder loon, bouwt minder pensioen op en minder zekerheid. En dat is oneerlijk, vindt het kabinet.
 
Om die reden probeert het kabinet het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om mensen eerder een vaste aanstelling te geven. Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers betwijfelt of dat is gelukt. “Zeker niet op alle niveaus van de arbeidsmarkt kun je snel contracten voor onbepaalde tijd aanbieden. Dus wat krijg je: er wordt eerder afscheid genomen.”
 

WAB ontlopen

Werkgevers vervangen dan de ene flexwerker voor een andere, om de WAB te ontlopen. Dat gebeurde voor een deel bijvoorbeeld bij de ANWB en de Nederlandse Spoorwegen.
 
Ook payroller Annelien Luik kreeg deze maand te horen dat ze geen werk meer heeft op 1 januari, vanwege de WAB. En dat terwijl ze momenteel met zwangerschapsverlof thuis zit. “Toen ik deze functie kreeg wist ik niet dat het een tijdelijke baan zou zijn, ik had verwacht dat ik zou kunnen blijven”, vertelt ze. Laat en onverwacht dus.
 
“Het is heel zuur voor deze mevrouw”, erkent Koolmees. “Maar op zich is dit sinds de behandeling in de Tweede Kamer bekend dat deze wet eraan zit te komen. Voor de zomer is het in de Eerste Kamer geweest. Het is al lang bekend, bedrijven hadden eerder kunnen reageren”, aldus Koolmees.
 
En hoe zuur het ook is voor mensen die nu geen werk meer hebben, volgens Koolmees is die ontwikkeling een tijdelijk probleem. De markt moet zich nog naar de nieuwe wet zetten.
 
Koolmees: “Payroll kan blijven bestaan, maar wel onder dezelfde voorwaarden als het normale personeel. Wat we zien nu is dat payroll de afgelopen jaren is gebruikt om arbeidsvoorwaarden of cao-afspraken te ontduiken. Dat is onwenselijk.”
 

Nevenschade

En dat mag dus niet meer en dus veranderen payroll bedrijven hun strategie en hun werkzaamheden. Als gevolg daarvan zitten veel flexwerkers nu in een onzekere positie, over hun werk volgend jaar. Nevenschade, volgens de minister. “Dat is helaas het geval als er een nieuwe wet ingaat.”

 
Bron: RTL Z
 
 
WAB 2020, wet arbeidsmarkt in balans, wab wet arbeidsmarkt in balans, 2020 wab, 2020 wet arbeidsmarkt in balans,

door100% Salarisverwerking B.V.

Belastingplan 2020 aangenomen!

De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven.
           
Ook is naast het Belastingplan 2020 direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren.

 
lonen 2020, salarissen 2020, personeelszaken 2020, premies 2020, kosten 2020, liv 2020, lkv 2020, wab 2020, belastingen 2020, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie,
 
Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2020 net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder zijn afgesproken. De fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor, de fracties van FVD, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF stemden tegen.
 

Drie van de acht moties

Van de acht wetsvoorstellen met betrekking tot het Belastingplan 2020 en overige fiscale maatregelen, nam de Eerste Kamer de volgende drie moties aan:

  • Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel;
  • Motie-Essers (CDA) c.s. over de ODE-heffing;
  • Gewijzigde motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele heffing.

Het Belastingplan

De maatregelen zijn onderdeel van het pakket Belastingplan 2020. Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2020 net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder is afgesproken. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste belastingwijzigingen voor burgers. Het volledige overzicht van alle wijzigingen (incl. voor bedrijven) vindt u hier. Als u in een paar minuten wil weten wat de wijzigingen voor u betekenen, ga dan naar de ‘wat betekent dit voor mij ’ tool van Wijzer in Geldzaken.

Twee belastingschijven

Vanaf 2020 gaan belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 68.507 over hun inkomen 37,35% belasting betalen, voor het inkomen daarboven is dit 49,50%. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. Iemand die € 25.000 per jaar verdient gaat er door deze veranderingen € 375 op vooruit in 2020. Bij een inkomen van € 45.000 per jaar is dit € 640, bij een inkomen van € 65.000 per jaar is dit € 680. Of iemand er op vooruit gaat of niet, hangt uiteindelijk ook af van veranderingen in zijn of haar persoonlijke situatie en van de ontwikkelingen van de economie.

Eigen woning

In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen vanaf volgend jaar tegen maximaal 46% worden afgetrokken, dit is een verlaging van 3 procentpunt ten opzichte van 2019. Deze verlaging geldt ook voor andere aftrekposten als het inkomen meer is dan € 68.507.

Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60%. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van € 300.000 woont, daalt het forfait hierdoor van € 1950 (2019) naar € 1800 (2020).

Sinds 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde “Hillen-regeling”) ieder jaar verder beperkt. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van € 300.000 woont en geen aftrekbare kosten heeft, daalt de aftrek hierdoor in 2020 met € 60.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot € 5.000. Per 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 7280 naar € 7030. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiets van de zaak een stuk aantrekkelijker door een versimpeling van de fiscale fietsregeling voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet zelf een fiets te kopen.

De werkgever betaalt de fiets en meestal ook de kosten voor onderhoud en reparatie. Wel krijgt de werknemer te maken met een bijtelling bij het salaris. Uiteindelijk betaalt de werknemer daardoor enkele euro’s per maand extra belasting.

Auto

Het kabinet blijft de komende jaren elektrisch autorijden stimuleren. De huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd willen we overstimulering voorkomen. Daarom gaat de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s in 2020 van 4% naar 8%.

Eigenaren van een oudere dieselauto betalen vanaf 1 januari 2020 een fijnstoftoeslag van 15% op de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting). Fijnstof, zoals roet, is slecht voor het klimaat en onze gezondheid. De overheid wil daarom het bezit en het gebruik van vervuilende auto’s minder aantrekkelijk maken. Voor een gemiddelde auto die op diesel rijdt en tussen de 1350 en 1450 kilo weegt, kost dat € 225 per jaar.

Vergroening

Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. De belastingvermindering, een vast bedrag per energieaansluiting dat wordt afgetrokken van de energiebelasting, gaat omhoog. Voor huishoudens met een gemiddeld gebruik daalt het belastingdeel van de energierekening van huishoudens in 2020 met € 100.

Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden in 2020 twee keer duurder. Een pakje van 20 sigaretten wordt per 1 januari 14 cent duurder en per 1 april € 1. Een pakje shag van 40 gram wordt per 1 januari 35 cent duurder en per 1 april € 2,50 euro (voor alle bedragen geldt: inclusief accijns en btw).

Overige fiscale maatregelen

Naast de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, kwamen ook de Wet Bronbelasting 2021, de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven, de Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten, de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en enkele overige fiscale maatregelen door de Eerste Kamer.

 
 
belastingdienst, belastingen, overheid, rijksoverheid, belastingzaken, loonbelasting, loonkosten, loon regelingen, Nederlandse belasting, financiën, geldzaken

door100% Salarisverwerking B.V.

Overzichtsartikel WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans. ( update 3 december 2019 )

                
Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In dit overzichtsartikel vindt u alle artikelen die 100% Salarisverwerking geplaatst heeft over dit onderwerp.

WAB, wet arbeidsmarkt in balans, wab wet arbeidsmarkt in balans, 2020 wab, 2020 wet arbeidsmarkt in balans,

De nieuwste publicaties vindt u onder de dikgedrukte datums.

 

Nieuwsberichten en handreikingen

 

26 november 2019

Handreiking voorwaarden lage WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 moet u per werknemer nagaan of de lage of hoge WW-premie geldt. In deze handreiking leest u welke voorwaarden gelden voor het toepassen van de lage WW-premie.
 

20 november 2019

WAB en oproepcontracten, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft duidelijkheid

Salarisverwerkers hebben op ‘het forum’ van de Belastingdienst verschillende vragen gesteld over wanneer een arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt binnenkort met meer duidelijkheid hierover.
 

28 oktober 2019

Schriftelijk addendum voldoende voor lage WW-premie

Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan naar onbepaalde tijd, mag u onder voorwaarden de lage WW-premie toepassen in 2020. In de loonadministratie kunt u een schriftelijk addendum opnemen dat is ondertekend door werkgever en werknemer.
 

15 oktober 2019

Overzicht met wijzigingen WAB 2020

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht als gevolg van de WAB. Op de internetsite van de Rijksoverheid vindt u een overzicht met alle wijzigingen. Dit kan u helpen bij de voorbereidingen op de WAB.
 

11 oktober 2019

Geen premiedifferentiatie voor Ufo-premie

Voor de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo-premie) geldt geen differentiatie in een hoog en laag tarief. Dit wijzigt niet door de WAB in 2020.
 

9 oktober 2019

Nieuwe factsheets en kennisdocumenten WAB

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 8 nieuwe factsheets en 2 nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd over de WAB. Deze wet gaat in per 1 januari 2020 en heeft gevolgen voor werknemer en werkgevers. In de factsheets en kennisdocumenten leest u wat dit voor hen betekent.
 

24 september 2019

Factsheet premiedifferentiatie WW

De Rijksoverheid heeft een factsheet gepubliceerd met informatie over de premiedifferentiatie WW. Hierin vindt u een kort overzicht van de wijzigingen in 2020 met een toelichting.
 

10 september 2019

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW beschikbaar

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ‘Kennisdocument Premiedifferentiatie WW’ gepubliceerd. In het kennisdocument vindt u 18 vragen en antwoorden. Ook staan er praktijkvoorbeelden in en een handig stroomschema.
 

13 augustus 2019

Vanaf 2020 einde vaksector voor uitzendwerkgevers

Vanaf 1 januari 2020 valt een groot deel van de uitzendwerkgevers onder ‘sector 52 Uitzendbedrijven’. Uitzendwerkgevers die zijn ingedeeld in een vaksector ontvangen een nieuwe beschikking sectorindeling van de Belastingdienst.
 

1 juli 2019

Memo gevolgen WAB voor WW-premie 2020

De Belastingdienst/team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (Oswo) heeft een memo gemaakt met informatie over de WW-premie die geldt per 1 januari 2020. De wijzigingen in deze premie zijn een gevolg van de WAB.
 

2 juni 2019

Uitzendwerkgevers voortaan altijd onder sector 52

Vanaf 25 mei 2017 is het voor werkgevers die personeel ter beschikking stellen niet meer mogelijk om onder een vaksector te vallen. Uitzendbedrijven en detacheringsbedrijven vallen vanaf deze datum altijd onder sector 52 Uitzendbedrijven. Het is niet relevant of een uitzendbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
 
 

regels 2020, overheid 2020,belastingdienst 2020, wet en regelgeving 2020, lonen 2020, salarissen 2020, personeelszaken 2020, premies 2020, kosten 2020, liv 2020, lkv 2020, wab 2020, belastingen 2020, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie,