Tag archief Arbobeleid

door100% Salarisverwerking B.V.

Ziekteverzuim hoger eerste maanden 2020

Het ziekteverzuim is de afgelopen 17 jr niet zo hoog geweest als in de eerste drie maanden van 2020.
         
Het verzuim liep in het eerste kwartaal op tot 5,2 procent, het hoogste verzuimpercentage sinds begin 2003.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verzuimpercentage van 5,2 procent betekent dat er van elke duizend te werken dagen, er 52 dagen werden verzuimd door ziekte.

De 5,2 procent is een gemiddelde over het hele kwartaal. Het is niet mogelijk om onderscheid te maken tussen de verschillende maanden of weken, stelt het CBS. Het is echter aannemelijk dat de piek in verzuim maart ligt. Het eerste bekende ziektegeval als gevolg van het coronavirus deed zich voor op 27 februari 2020.

 

Historisch hoog

Arbodiensten Arboned en HumanCapitalCare stelden in april al vast dat er ‘historisch veel’ verzuimd werd in het eerste kwartaal. Jurriaan Penders, directeur van HumanCapitalCare, zei toen ‘nog nooit zoveel ziekmeldingen te hebben gehad’ als de eerste maandag nadat de kabinetsmaatregelen tegen coronaverspreiding werden aangekondigd.

Er werd in het eerste kwartaal vooral verzuimd in de gezondheidszorg en de industrie. Allebei de sectoren kwamen uit op 6,7 procent. In de dezelfde periode in 2019 kwam de gezondheidszorg uit op 6,1 procent, een stuk lager. Sinds 2017 is de gezondheidszorg doorlopend de bedrijfstak met het meeste verzuim.

Het ziekteverzuim in de industrie was in het eerste kwartaal van 2019 nog 5,8 procent, en is dus hard gestegen naar 6,7 procent. Het openbaar bestuur heeft een verzuimpercentage van 6,2 procent. Dat is vrij hoog, maar niet heel veel hoger dan de 6,1 procent in dezelfde periode vorig jaar.

 

Ziekteverzuim naar bedrijfstak

Ziekteverzuim naar bedrijfstak

 
ziekteverzuim, verzuim, ziekteverzuimkosten,verzuimkosten,langdurig ziek, langdurig zieken, na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag bij UWV, langdurig ziekteverzuim

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanpassing arbowetgeving

De Arbowet is sinds 1 juli 2017 veranderd.   Het doel van deze wijziging is werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het Arbobeleid. 

Invoering van het basiscontract

Het basiscontract stelt minimum eisen aan het contract met de arbodienstverlener. In dit contract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

 # Introductie open spreekuur:

Een werknemer kan de bedrijfsarts bezoeken op eigen initiatief, ook als de werknemer (nog) niet verzuimt of klachten heeft.

 # Second opinion:

Een werknemer kan een second opinion aanvragen als hij twijfelt over het advies en oordeel van de bedrijfsarts. Deze second opinion mag niet worden geweigerd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. De werkgever betaalt de second opinion.

 # Vrije toegang tot de werkvloer:

De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om inzicht te krijgen in het werk en de arbeidsomstandigheden.

 # Adviesrol bedrijfsarts:

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken. Ook zal de bedrijfsarts adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding. De verantwoordelijkheid van de werkgever wordt hierbij benadrukt.

 # Melden beroepsziekten:

In het basiscontract is nu vermeld dat de bedrijfsarts een beroepsziekte moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

 # Vergroten van medewerkersbetrokkenheid:

Elke werkgever moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker, maar in de nieuwe Arbowet is opgenomen dat de benoeming van deze persoon met instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging moet plaatsvinden.
Daarnaast krijgt de bedrijfsarts voortaan de mogelijkheid om te overleggen met de OR of personeelsvertegenwoordiging.

 # Toezicht en handhaving:

De inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

Werkgevers krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om contracten aan te passen. Dit kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of een nieuw contract. Contracten vanaf 1 juli 2017 moeten direct aan de nieuwe eisen voldoen. In de gewijzigde Arbowet is expliciet afgesproken dat de inspectie SZW de handhaving en sancties aanscherpt. Indien er door de inspectie één of meer overtredingen zijn waargenomen, kan er een boete of sanctie worden opgelegd.

Werkgevers worden dus verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts waarin het volgende is vastgelegd: deskundige begeleiding bij ziekte, toetsing en advisering over de RI&E, aanbieding van een Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen, toegang tot de bedrijfsarts, overleg tussen preventiemedewerker en OR, bezoek van de bedrijfsarts op de werkplek, second opinion, klachtenprocedure over de
dienstverlening van de bedrijfsarts, melden van beroepsziekten en advisering over preventie.
100 Salarisverwerking/loonadministatie, salarisverwerkers/loonverwerker