Tag archief arbeidsongeschiktheid

door100% Salarisverwerking B.V.

Mag een zieke werknemer de auto van de zaak houden?

Inleveren of houden van auto?

                                     
Een kantoormedewerker in de transportsector die al zestien jaar rondreed in een auto van de zaak, hoeft die niet in te leveren nu hij 100% arbeidsongeschikt is. Nu zijn werkgever de auto wel heeft meegenomen, heeft de medewerker recht op een schadevergoeding, heeft de kortgedingrechter in Utrecht bepaald.

Het bedrijf waar de man werkt gaf de auto in bruikleen, plus een tankpas en een mobiele telefoon. Toen de man vanwege arbeidsongeschiktheid thuis kwam te zitten, en het bedrijf de auto nodig had vanwege een overname, moest de medewerker het voertuig inleveren. Ook zijn tankpas en mobiele telefoon kon hij niet meer gebruiken.

Daarmee is het bedrijf over de schreef gegaan, oordeelt de Utrechtse rechter. Na zestien jaar werk- en privégebruik van de auto is die namelijk onderdeel geworden van het loon, en arbeidsongeschiktheid is geen reden om daarop te korten. Bovendien heeft de man zijn wagen nodig als hij weer gaat re-integreren.

Het bedrijf moet de man veertig euro per dag betalen dat hij niet over de auto kan beschikken, en veertig euro per week schadevergoeding voor de tankpas.

Kijk ook eens hier:
Autobezitters in Nederland net niet het duurste
Autokostenforfait hoort bij het loon
Fiscale bijtelling auto

geschil bij de rechtbank, niet-genoten verlofuren,

door100% Salarisverwerking B.V.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke

Het wetsvoorstel met maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden is maart 2017 gepubliceerd. Wat staat er precies in dit wetsvoorstel?

salarisadministratie, loonadministratie, salarisverwerkers, salarisverwerking, salarisverwerker, loon, salaris,

Bij brief van 21 april 2016 heeft de minister van Sociale Zaken laten weten dat de regering van plan is een aantal wijzigingen aan te brengen in bepalingen die met de Wet werk en zekerheid (Wwz) in titel 7:10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn opgenomen. Dit wetsvoorstel strekt hiertoe.

Het betreft de in de brief genoemde wijzigingen die betrekking hebben op het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

De in de brief aangekondigde wijziging van de ketenbepaling in relatie tot seizoensarbeid is inmiddels opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en met ingang van 1 juli 2016 in werking getreden.

Bezwaren plan loondispensatie, gehandicapten minimuloon, arbeidsgehandicapten loon, salaris arbeidsgehandicapten

1 Langdurige ziekte

Het verschuldigd zijn van een transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt vaak als onrechtvaardig ervaren. Onrechtvaardig omdat de werkgever voorafgaand daaraan (veelal) gedurende twee jaar het loon tijdens ziekte heeft betaald en kosten heeft gemaakt gericht op de re-integratie van de werknemer in zijn bedrijf of bij een andere werkgever.

Voorgesteld wordt werkgevers te compenseren voor de betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten.

UWV zal die compensatie verstrekken vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan.

De maatregel zal ook van toepassing zijn in situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 (datum van inwerkingtreding van de wijziging van het ontslagrecht) is geëindigd of niet is voortgezet, om verschillen tussen werkgevers die voor en na inwerkingtreding van de maatregel tot ontslag overgaan, te voorkomen.

Aard arbeidsovereenkomst

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de aard van de arbeidsovereenkomst die door een werkgever wordt beëindigd. Dat betekent dat de regeling zowel betrekking heeft op het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarbij de werknemer bij het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst ziek is (en dus in de regel aanspraak maakt op ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW)) als op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde of bepaalde tijd die vanwege het niet langer kunnen verrichten van de bedongen arbeid na afloop van de periode waarvoor het opzegverbod bij ziekte van de werknemer geldt, worden opgezegd of ontbonden.

De regeling heeft ook betrekking op het (ook na afloop van de periode waarvoor het opzegverbod bij ziekte van de werknemer geldt) om genoemde reden beëindigen van deze arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden (en de daarbij overeengekomen vergoeding) om te voorkomen dat een werkgever zich (onnodig) tot UWV (of rechter) wendt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Beperkingen hoogte

Er wordt een aantal beperkingen aangebracht in de hoogte van de compensatie die aan een werkgever wordt verleend.

  1. In de eerste plaats wordt niet meer aan compensatie betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt.
  2. In de tweede plaats zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon.
  3. Ten slotte wordt er een beperking aangebracht in die zin dat als aan een werkgever een zogenoemde loonsanctie is opgelegd (waarbij de periode van loondoorbetaling tijdens ziekte wordt verlengd in verband met het niet naleven van re-integratieverplichtingen) die periode niet meetelt bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Naast deze beperkingen geldt dat bij een beëindiging met wederzijds goedvinden er nooit meer aan compensatie zal worden verstrekt dan het bedrag gemoeid met de transitievergoeding waar recht op zou hebben bestaan als de arbeidsovereenkomst door opzegging of ontbinding zou zijn geëindigd. Dat betekent ook dat als bij een beëindiging met wederzijds goedvinden een vergoeding is toegekend in een situatie waar op grond van de wet geen recht op transitievergoeding bestaat er geen compensatie zal worden toegekend.
salarisverwerking, loonadministratie, uitbesteden loonadministratie, salarisverwerkers, loonverwerking uitbesteden, cloud loon, salaris in de cloud, verwerking personeel, personeel premies, goedkoop hrm management, ess, verzuimregistratie, pensioenen, urenlijsten, personeelsbestanden,
Bij ministeriële regeling zullen regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van de compensatie. Het gaat om regels met betrekking tot de procedure van het aanvragen, waaronder de termijn waarbinnen de aanvraag moet plaatsvinden. Gedacht wordt aan een termijn van zes maanden nadat de werkgever een contractuele of transitievergoeding heeft betaald.

De werkgever zal aannemelijk moeten maken dat recht bestaat op de compensatie en de omvang hiervan. UWV zal een aanvraagformulier beschikbaar stellen waaruit blijkt welke informatie de werkgever moet aanleveren.

Kosten compensatie

In de structurele situatie zal naar verwachting voor 13.300 gevallen per jaar compensatie worden toegekend. Het gemiddelde brutobedrag per verstrekte transitievergoeding bedraagt circa €13.700. De structurele kosten van het voorstel bedragen daarmee circa € 180 miljoen aan uitkeringslasten.

Aangezien de compensatie ook aangevraagd kan worden als de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd of niet is voortgezet, zullen de kosten in het aanvangsjaar (2019) 4,5 keer zo hoog zijn als in een normaal jaar. Verder zullen de uitkeringslasten tot 2020 hoger zijn dan in de jaren daarna omdat tot 1 januari 2020 (als overgangsmaatregel) voor oudere werknemers een hogere transitievergoeding geldt. De kosten bedragen daarmee circa € 970 miljoen aan uitkeringslasten in 2019.

Awf-premie omhoog

Als gevolg van het voorstel zal de Awf-premie in 2019 worden verhoogd met ongeveer 0,5% en structureel zal de Awf-premie met circa 0,1% worden verhoogd.

2 Bedrijfseconomisch ontslag

De voorgestelde wijziging houdt dan ook in dat bij cao kan worden bepaald dat geen transitievergoeding verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen – waartoe ook ontslag wegens bedrijfsbeëindiging valt – indien de werknemer op grond van die cao recht heeft op voorzieningen die bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken, of uit een redelijke financiële vergoeding. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Als het gaat om voorzieningen om werkloosheid te beperken, moeten zij daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de duur van werkloosheid.

Administratieve lasten

De compensatieregeling zal administratieve lasten met zich brengen voor werkgevers. De omvang hiervan is naar verwachting beperkt. Veel van de bij UWV aan te leveren gegevens zijn al noodzakelijk voor het berekenen van de door de werkgever te betalen transitievergoeding. Andere gegevens die noodzakelijk zullen zijn, zoals een opgave van het tijdens ziekte door de werkgever betaalde loon, kunnen zijn te verkrijgen uit de eigen loonadministratie.

Het voorstel tot wijziging van de regeling betreffende de gelijkwaardige voorziening brengt geen administratieve lasten met zich, behalve het infomeren van de werknemer over de regeling die zal gelden als hij of zij wegens bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen.

Inwerkingtreding

Uit de uitvoeringstoets blijkt dat het wetsvoorstel, en dan met name de compensatieregeling een grote impact op UWV zal hebben. Om deze nieuwe taak uit te kunnen voeren moeten verschillende systemen worden aangepast. Het kost tijd en capaciteit om dit op een zorgvuldige manier te realiseren. De beoogde datum van inwerkingtreding (1 januari 2018) zal voor dit onderdeel van het wetsvoorstel dan ook niet gerealiseerd kunnen worden. UWV acht op dit moment een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2019 haalbaar.

De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2018 dit wetsvoorstel aangenomen. De geplande inwerkingtreding voor de compensatie van de transitievergoeding is 1 april 2020, voor wat betreft de maatregelen inzake bedrijfseconomisch ontslag is dat 1 januari 2020.

Zie ook:Loonkostensubsidie, Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, loonkostensubsidie calculator, Regelhulp loonkostenvoordelen, Aanvragen lage-inkomensvoordeel, Loonkostenvoordelen & LIV,

door100% Salarisverwerking B.V.

Tijdelijk arbeidsongeschikten krijgen meer regels

Vanuit de gedachte dat ze kunnen werken, scherpt huidige kabinet de regels aan voor tijdelijk arbeidsongeschikten.
              
Volgens uitkeringsorganisatie UWV kan 70 procent van de mensen die tijdelijk voor meer dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard en een WGA-uitkering krijgen, toch werken. Deze arbeidsmogelijkheden moeten worden benut, vindt het nieuwe kabinet. Daarom wil ze de uitkering voor deze groep verlagen als ze er niet bij gaan werken. En er zullen straks minder mensen arbeidsongeschikt worden verklaard.

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Mensen ontvangen een WGA-uitkering als ze al twee jaar of langer ziek zijn maar de arts nog wel verwacht dat deze persoon in de toekomst weer kan werken. Het betreft doorgaans psychische aandoeningen, kanker of een fysieke beperking.

De mate waarin iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard en de hoogte van de WGA-uitkering is onder meer afhankelijk van het salaris dat iemand verdiende voordat hij ziek werd of een ongeluk kreeg. Daardoor kan het dat mensen met hoge inkomens sneller volledig afgekeurd worden dan iemand met een laag inkomen, terwijl deze twee personen dezelfde medische klacht hebben. Het nieuwe kabinet wil daar verandering in brengen.

Een grote groep, die nu nog voor meer dan 80 procent is afgekeurd, is in het nieuwe systeem ineens ar­beids­ge­schikt

Prikkel

Ook voor de hogeropgeleide mensen met hogere salarissen moet het straks aantrekkelijk worden om voor een lager inkomen aan de slag te gaan. De berekening van de aanvullende uitkering voor WGA’ers wordt hiertoe aangepast, waardoor een hele grote groep die nu nog voor meer dan 80 procent is afgekeurd, in het nieuwe systeem opeens arbeidsgeschikt zijn. ‘We gaan de prikkel richting werk versterken’, aldus het regeerakkoord.

De maatregel kan niet op gejuich van vakbond FNV rekenen. “Het wordt steeds moeilijker voor mensen die arbeidsongeschikt zijn om een uitkering te krijgen”, reageert FNV-bestuurder Erica Hemmes. “Nu wordt de toegang tot de WGA weer moeilijker gemaakt. Voor hen die een inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid krijgen, wordt de uitkering lager. Werknemers zijn steeds slechter verzekerd tegen verlies aan inkomsten door ziekte of een gebrek.”

Welgeteld 27 procent van de mensen die nu in de WGA zitten omdat ze tijdelijk voor 80 procent of meer zijn afgekeurd, zouden sowieso nu al op eigen kracht het minimumloon kunnen verdienen, heeft het UWV berekend. En nog eens 15 procent – die zeer laag is opgeleid – zou met enige scholing, waardoor ze meer kunnen verdienen, helemaal uit de WGA kunnen stromen.

Het is in de praktijk voor mensen met een WGA-uitkering zeer moeilijk om werk te vinden

Werk vinden

In de praktijk is het voor mensen met WGA-uitkering zeer moeilijk om werk te vinden. Meer dan de helft van de mensen die arbeidsongeschikt raken, heeft geen werkgever meer. Zij zijn ziek uit dienst gegaan of ziek geworden terwijl ze werkloos waren en een WW-uitkering kregen. Deze zogeheten vangnetters ondernemen weinig om de uitkering uit te komen.

Zelfs als ze wel wat ondernemen om een baan te vinden, is het lastig. Zo telt deze groep niet mee voor de banenafspraak; het plan om 125.000 arbeidsbeperkten in 2026 te laten werken bij een reguliere werkgever. Voor de WGA’ers krijgen werkgevers ook geen subsidies. De strengere regels voor de WGA zal het kabinet uiteindelijk enkele miljoenen euro’s opleveren, staat in de doorrekeningen van het regeerakkoord.

In 2021 koopkrachtstijging van 4 tot 6 procent ,nibud berekening koopkracht, salaris berekening,loon berekening, koopkrachtstijging,hogere inkomens meer vooruit,

close

Veel lees plezier? Delen mag.