Tag archief arbeidsbeperkte werknemers

door100% Salarisverwerking B.V.

UWV-project voor mensen met een arbeidsbeperking werkt amper

De kandidatenverkenner van het UWV, die mensen met een arbeidsbeperking aan een baan moest helpen, werkt amper .

        

Dat schrijft Trouw op basis van een opgevraagd rapport en eigen onderzoek. Nog geen 8 procent van de ruim 150.000 mensen die in de databank zijn opgenomen is beschikbaar voor werk.

 

UWV en Belastingdienst moeten beslagvrije voet garanderen, bestaansminimum garanderen, gegarandeerd bestaans inkomen, laagste beslagvrije voet

De overige mensen in de databank kunnen of willen niet werken, zitten nog op school of hebben al een baan.

Volgens de krant heeft het UWV van veel mensen in de databank simpelweg geen informatie. Zo is van 42 procent niet bekend wat het opleidingsniveau is, en is van meer dan 60.000 mensen niet duidelijk in welke sectoren ze willen werken. Er is bij de overheidsinstelling zelfs zo weinig bekend dat veel ingeschrevenen niet gevonden kunnen worden.

 

Het UWV erkent bovendien dat bij meer dan een kwart van de mensen niet bekend is op wat voor manier ze inzetbaar zijn. Door alle tekortkomingen komen nauwelijks mensen via de verkenner aan een baan; in 2017 en 2018 waren het er rond de honderd.

 

In 2016 lanceerde het UWV de online personeelsbank voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers zouden via de databank mensen kunnen vinden die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, was het idee. De databank was onderdeel van het plan om 125.000 mensen aan werk te helpen nadat sociale werkplaatsen sloten.

 

Al in 2018 publiceerde onderzoeksbureau Mediatest een onderzoek over de personeelsbank dat concludeerde dat deze ernstig tekortschoot. Ook zouden de makers van het systeem al vroeg hebben gemeld dat veel gegevens over kandidaten misten. Volgens Trouw zijn de IT-kosten van de online databank al opgelopen tot 1,3 miljoen euro.

 

Bron:Trouw

 

 

regels 2020, overheid 2020,belastingdienst 2020, wet en regelgeving 2020, lonen 2020, salarissen 2020, personeelszaken 2020, premies 2020, kosten 2020, liv 2020, lkv 2020, wab 2020, belastingen 2020, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie,

door100% Salarisverwerking B.V.

Loondispensatie vervangt loonkostensubsidie

Bij veel mensen zijn er vragen en zorgen over de maatregel uit het Regeerakkoord om loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken informeert over de contouren van de loondispensatie in de Participatiewet.

Uitgangspunten loonaanvulling

De staatssecretaris koerst erop de systematiek zo uit te werken dat mensen die vanuit de uitkering met loondispensatie gaan werken een loonaanvulling krijgen die voldoet aan twee uitgangspunten.

loonkostensubsidie, loondispensatie, participatiewet, minimumloon, loonwaarde, loonkostensubsidie niet vervangen,

1 Hoger dan sociaal minimum

Om te beginnen is het belangrijk dat het inkomen van deze mensen hoger uitkomt dan het voor hen geldende sociaal minimum. Mensen gaan dus niet werken op bijstandsniveau. Als mensen gaan werken, en als mensen méér gaan werken, wil Van Ark dat ze er echt op vooruit gaan.

2 Niveau conform minimumloon

Verder is het belangrijk dat hun inkomen gaat naar een niveau conform het minimumloon, naar rato van het aantal uren dat zij werken.

Dit alles moet uiteraard passen binnen de financiële kaders van het Regeerakkoord.

Nieuwe arbeidsrelatie

De uit te werken regeling geldt bovendien voor mensen met een nieuwe arbeidsrelatie, dus niet voor al bestaande arbeidsrelaties.

Inclusieve arbeidsmarkt

Het Regeerakkoord betekent voor mensen met een arbeidsbeperking juist vooral een voortzetting van het eerder ingezette beleid dat toewerkt naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij mensen met een arbeidsbeperking zo veel mogelijk regulier werken en als dat niet mogelijk is op een beschut werkplek aan de slag kunnen.

Met de maatregelen uit het regeerakkoord wordt beoogd om een extra impuls te geven aan de arbeidsdeelname van mensen met arbeidsbeperkingen en belemmeringen voor arbeidsdeelname weg te nemen.

Het regeerakkoord bevordert de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking door extra geld beschikbaar te stellen aan gemeenten voor activering en dienstverlening. Hiermee kunnen meer mensen betaald werk gaan verrichten.

Deze intensivering wordt gefinancierd door het instrument loonkostensubsidie in de Participatiewet voor nieuwe arbeidsrelaties te vervangen door het instrument loondispensatie.

Werkgevers stimuleren om arbeidsbeperkte aan te nemen

Om te bereiken dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkgevers worden gestimuleerd om ook mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Daarvoor is het van belang dat er een regeling is die eenvoudig en passend is voor werkgevers en die het voor werknemers aantrekkelijk maakt om te werken.

Compensatie voor verminderde productiviteit

Voor werkgevers is het belangrijk dat zij worden gecompenseerd voor de verminderde productiviteit van mensen met een arbeidsbeperking.

Twee instrumenten

Nu bestaan er twee instrumenten voor datzelfde doel: loondispensatie in de Wajong en loonkostensubsidie in de Participatiewet. De opzet van beide instrumenten verschilt echter.

1 Loondispensatie

De werkgever wordt bij loondispensatie toegestaan loon te betalen conform de productiviteit (de loonwaarde) van de werknemer en betaalt daarbij een loon dat ligt onder het wettelijk minimumloon (WML).

De werknemer krijgt een aanvullende uitkering van UWV of zo nodig van de gemeente.

2 Loonkostensubsidie

Bij loonkostensubsidie ontvangt de werknemer het wettelijk minimumloon voor de uren die hij werkt (of het cao-loon als dat hoger is).

Bij loonkostensubsidie krijgt de werknemer zo nodig een aanvullende uitkering van de gemeente, in het geval het aantal uren dat hij werkt te weinig is om op het sociaal minimum uit te komen.

De werkgever krijgt loonkostensubsidie ter hoogte van het verschil tussen het WML en de (lagere) loonwaarde van zijn werknemer. De loonkostensubsidie vergoedt ook de af te dragen premies, waaronder de pensioenpremie.

Eenduidige regels

Werkgevers hebben steeds aangegeven eenduidige regels te willen. Dat vergroot de kans dat ze mensen die extra aandacht nodig hebben in dienst nemen. Dat er nu verschillende instrumenten voor een vergelijkbare doelgroep zijn, helpt daarbij niet.

Die eenduidige regels wil het kabinet bieden door in de Participatiewet het instrument loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie.

Meer duidelijkheid

Het ook beschikbaar stellen van loondispensatie in de Participatiewet zorgt voor een eenduidig instrumentarium voor werkgevers dat ingezet kan worden voor vergelijkbare groepen mensen die onder de banenafspraak vallen, waardoor werkgevers meer duidelijkheid hebben.

Van belang is dat het loont om te gaan werken en om meer te gaan werken.

Aparte loonaanvullingsregeling binnen Participatiewet

Evenals UWV doet bij loondispensatie in het kader van de Wajong, vult de gemeente straks het loon van de werknemer die vanuit de bijstand met loondispensatie gaat werken aan. Essentieel daarbij is de wijze waarop de loonaanvulling vanuit de Participatiewet wordt vormgegeven.

Voor ogen staat om een aparte loonaanvullingsregeling binnen de Participatiewet te ontwerpen voor mensen die vanuit de uitkering met loondispensatie gaan werken.

Er komt nog heel veel kijken bij de uitwerking van de maatregel.

Invoering per 1 juli 2019

De overgang naar loondispensatie en bijbehorende loonaanvullingsregeling vergen wijziging van de Participatiewet. Het Regeerakkoord gaat uit van invoering per 1 juli 2019.

Naar verwachting zal een wetsvoorstel na de zomer van 2018 worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Loonkostensubsidie, Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, loonkostensubsidie calculator, Regelhulp loonkostenvoordelen, Aanvragen lage-inkomensvoordeel, Loonkostenvoordelen & LIV,

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanpak schijnconstructies

Wat zijn schijnconstructies?

Werkgevers kunnen constructies gebruiken om regels voor minimumloon of cao-loon te ontduiken.

Werknemers zijn hier de dupe van.

Voorbeelden van deze schijnconstructies:

*bedragen voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering inhouden op het minimumloon;
*boetes voor te hard praten onder werktijd inhouden op het minimumloon.

arbeidsvoorwaarden, contract, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Maatregelen tegen schijnconstructies vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 betalen werkgevers het volledige minimumloon.
Alle constructies zijn verboden waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen.
Bijvoorbeeld wanneer zij ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon.
Op het minimumloon mogen alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Voorbeelden hiervan zijn belastingen en premies.

Uitzonderingen

De minister is van plan een uitzondering te maken voor huisvestingskosten tot een vastgesteld bedrag / percentage van het loon en kosten van zorgverzekeringen. Ook denkt de minister na over een uitzondering voor arbeidsbeperkte werknemers. Dit staat in de brief over Herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aan de Tweede Kamer. Getekende machtigingen blijven wel mogelijk.

Eerdere maatregelen tegen schijnconstructie

Sinds 1 juli 2015 gelden deze maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies:

*Ketenaansprakelijkheid voor loon: werkgever én opdrachtgever aansprakelijk De werknemer kan nu ook de opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk stellen voor betaling van loon waarop hij recht heeft. Dit heet ketenaansprakelijkheid voor loon. Eerder was alleen de werkgever hiervoor aansprakelijk. Zo heeft de werknemer meer mogelijkheden om achterstallig loon op te eisen. Intussen is er een wetsvoorstel om de ketenaansprakelijkheid voor loon ook toe te passen op de vervoersovereenkomst.

Doel van dit voorstel: werknemers in het goederenvervoer over de weg kunnen bij onderbetaling ook  andere partijen naast de werkgever aansprakelijk stellen.

*Uitwisseling informatie over werkgevers
Vermoedt de Inspectie SZW dat een werkgever een cao niet naleeft? Dan geeft zij dit door aan organisaties van werkgevers en werknemers. Deze organisaties kunnen dan actie ondernemen.

*Vaststellen identiteit niet-EU werknemer
In de Wet arbeid vreemdelingen staat hoe de werkgever identiteitsbewijzen van buitenlandse werknemers moet controleren en bewaren. Het gaat om ID-bewijzen van vreemdelingen van buiten de EU (en Kroatië) die worden in- en uitgeleend. De Inspectie SZW kan van de werkgever eisen binnen 48 uur hen de vastgestelde identiteit door te geven.

Maatregelen tegen schijnconstructies sinds 1 januari 2016

Sinds 1 januari 2016 gelden de volgende maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies:

*Duidelijke loonstrook
Werkgevers moeten zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Ook moeten zij alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten. De Inspectie SZW kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt.

*Minimumloon via bank betalen
Werkgevers mogen het minimumloon niet meer contant betalen maar moet het minimumloon op een bankrekeningnummer op naam van de werknemer betalen.
Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen. De werknemer kan de werkgever wel machtigen om (een deel van) het volledige loon over maken naar een andere bankrekening. Bijvoorbeeld naar de rekening van een schuldhulpverlener of bewindvoerder.

*Inspectie SZW controleert en maakt namen bedrijven openbaar
De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de regels voor minimumloon houden.
Bij overtreding legt de Inspectie een boete of een dwangsom op. Ook maakt de Inspectie de namen bekend van alle bedrijven die zijn gecontroleerd. Dus van bedrijven die de regels ontduiken, maar ook van gecontroleerde bedrijven die de regels naleven.
Kan de werkgever het loon stopzetten of een werknemer ontslaan, Transitievergoeding , opzegtermijn, ontbinden arbeidsovereenkomst,ontbinding contract, arbeidsovereenkomst opzeggen,