Tag archief AOW-gerechtigde leeftijd

door100% Salarisverwerking B.V.

Sneller naar het tweeschijvenstelsel

Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting.
           
De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020.

 

Belastingplan: het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting

 
Door de invoering van het tweeschijvenstelsel wordt het minder belangrijk of het inkomen in een huishouden met 1 persoon of 2 personen wordt verdiend. Daarnaast gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog.
 

Lagere lasten

Door de veranderingen in de inkomstenbelasting worden de lasten van de meeste burgers lager. Of iemand er op vooruit gaat, hangt ook af van de persoonlijke situatie en eventuele veranderingen daarin.
 

AOW-gerechtigden

Ontvangt u AOW? Dan is het belastingtarief lager. Dat komt doordat u geen premie AOW meer hoeft te betalen. In onderstaande tabel vindt u de belastingtarieven die de komende jaren gelden voor AOW-gerechtigden.
 

Inkomen in euro’s

Inkomen max € 20.711* Inkomen max € 34.712** Inkomen max € 68.507 Inkomen boven € 68.507
2019 19,45% 20,20% 38,10% 51,75%
2020 19,45% 19,45% 37,35% 49,50%
2021 19,20% 19,20% 37,10% 49,50%

* De grenzen schuiven na 2020 iets op door inflatiecorrectie.
** Voor mensen geboren voor 1 januari 1946: € 35.375.

 
 

Meer informatie:

Loonbelastingtabellen 2020 beschikbaar
Belastingplan 2020 aangenomen!
Wijzigingen werkkostenregeling 2020
Wijzigingen bijtelling auto vanaf 2020
eHerkenning nodig bij Mijn Belastingdienst Zakelijk
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, loonheffingen 2020, belastingdienst 2020, LIV,LKV,jeugd LIV,studietoelage, loon,salaris.pensioen,premies,

door100% Salarisverwerking B.V.

AOW-leeftijd blijft 67 jaar

De AOW-leeftijd blijft ook 2025 67 jaar en wordt niet verhoogd.
               
Een eventuele stijging is gekoppeld aan de levensverwachting. Uit een nieuwe prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek zullen 65-jarigen in 2025 ruim een maand langer leven dan in 2024, het jaar waarop de AOW-leeftijd voor het eerst de 67 jaar zal bereiken. De toename is echter te klein voor een stijging van de pensioenleeftijd.

 
AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, aow 67 jaar,aow 2025, 67 jr aow, 67 jaar aow 2040

Pensioenakkoord

Werkgevers, werknemers en kabinet spraken in het pensioenakkoord af dat de AOW-leeftijden de komende jaren oplopen van 66 jaar en 4 maanden in 2020 tot 67 jaar in 2024. Voor het pensioenakkoord werd gesloten, lag de AOW-leeftijd in 2024 nog op 67 jaar en 3 maanden.

levensverwachting-op-65-jarige-leeftijd,-waarneming-en-prognose,levensverwachting,

De levensverwachting van 65-jarigen neemt sinds 1950 toe. Destijds had de gemiddelde Nederlander van die leeftijd nog 14,3 jaar te leven. Nu is dat dus ruim vijf jaar meer. Sinds 2014 is de levensverwachting, onder invloed van hogere sterfte door bijvoorbeeld griepepidemieën, enigszins gestagneerd. Het CBS gaat ervan uit dat de levensverwachting na 2019 weer omhooggaat.
 

Eventuele stijging

Een eventuele stijging is gekoppeld aan de levensverwachting. Met nog 20,75 jaar te gaan, leven 65-jarigen in 2025 één maand langer dan in 2024, zo blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd al vastgesteld op 67 jaar, deze zal in 2025 niet verder stijgen op basis van deze cijfers.

De levensverwachting van 65-jarigen stijgt al sinds de jaren vijftig. Een halve eeuw geleden hadden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar te leven, inmiddels is dat met 20,75 flink opgelopen.
levensverwachting-op-65-jarige-leeftijd,-waarneming-en-prognose,levensverwachting,

We werken langer door

We werken overigens steeds langer door: de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers steeg in 2018 verder naar 65 jaar. Dat is bijna 5 maanden hoger dan het jaar ervoor.

Een ruime meerderheid (58 procent) van de werknemers die in 2018 met pensioen gingen was 65 of 66 jaar oud. Ter vergelijking: dat percentage lag in 2006 op 10 procent, weet het CBS.
 
 

Gerelateerd:

Afkoop pensioen in eigen beheer nog mogelijk in 2019
Jeugd-LIV ten einde door Pensioenakkoord?
Mannen meer pensioen dan vrouwen!
AOW-leeftijd naar 67 jaar!
AOW-leeftijd en levensverwachting gekoppeld!
Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd
 

Concept pensioenakkoord Lagere AOW-leeftijd, vakbonden en werkgevers over pensioen en AOW

door100% Salarisverwerking B.V.

AOW-leeftijd blijft ook in 2024 gelijk

De leeftijd waarop we AOW krijgen, stijgt ook in 2024 niet, het blijft 67 jaar en 3 maanden.                  
Dat heeft minister Koolmees besloten. Hij baseert zich daarbij op de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de levensverwachting van 65-plussers. Die stijgt wel, maar niet zo veel.
De levensverwachting  op 65 jarige leeftijd
Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,63 jaar zal zijn in 2024. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de levensverwachting is een onderdeel van de Bevolkingsprognose 2018–2060 die het CBS op 18 december zal publiceren. De cijfers voor 2024 en 2030 zijn op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemaakt.

2023 aow gerechtigde leeftijd, AOW-leeftijd niet omhoog,CBS berekening, levensverwachting acher,Sociale Zaken

Volgens de wet stijgt de AOW-leeftijd vanaf 2022 mee met de levensverwachting. Het CBS verwacht dat 65-jarigen in 2024 gemiddeld nog 20,63 jaar leven. Dat is een halve maand langer dan de prognose van vorig jaar.

Omdat die stijging niet zo groot is, hoeft de AOW-leeftijd niet weer met drie maanden te worden verhoogd. Vorig jaar besloot het kabinet al dat de AOW-leeftijd voor 2023 gelijk blijft aan die voor 2022.

Griepgolf

De levensverwachting in 2024 van 20,63 jaar is in de nieuwste prognose iets hoger dan in de prognose van 2017, toen deze op 20,59 jaar werd gesteld. Dat komt neer op een verschil van een halve maand. Ondanks de relatief hoge sterfte aan het begin van dit jaar zorgt een lagere longkankersterfte onder vrouwen voor een positievere ontwikkeling van de toekomstige levensverwachting.

Het CBS wijst ook op de relatief hoge sterfte door de griepgolf begin dit jaar. Die heeft een negatieve invloed gehad op de levensverwachting. Maar doordat er minder vrouwen zijn overleden aan longkanker, is er toch sprake van een lichte stijging.

Ook op de lange termijn zet die stijgende trend door, verwacht het CBS. In 2030 hebben 65-jarigen nog ongeveer 21 jaar en vier maanden voor de boeg. Daarmee komt de AOW-leeftijd in 2030 op 68 jaar, en dat is volgens de verwachtingen.

Levensverwachting neemt toe

De levensverwachting van 65-jarigen neemt al sinds 1950 toe. Destijds leefden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar, in 2017 was dat 19,9 jaar. In 2024 zal dat volgens de huidige prognose driekwart jaar langer zijn. De toename van de levensverwachting verloopt niet gelijkmatig over de jaren. Er zijn perioden waarin de trend versnelt of stagneert. Momenteel neemt de levensverwachting in Nederland, en in andere West-Europese landen, minder hard toe dan in het eerste decennium van deze eeuw.
De levensverwachting op 65 jarige leeftijd, aow leeftijd neemt toe

Scholingsregeling

Het is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers dat werknemers langer inzetbaar blijven en de AOW-leeftijd gezond halen. Het kabinet wil een leven lang ontwikkelen stimuleren door onder meer de invoering van een scholingsregeling.

Afspraken

Werknemers en werkgevers moeten ambitieus werk maken van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het kabinet verwacht dat sociale partners hier afspraken over maken. Het kabinet zal op zijn beurt vervolgens zorgen voor de noodzakelijke randvoorwaarden.

IOW

Naast het reguliere vangnet heeft het kabinet besloten om de IOW (inkomensvoorziening oudere werklozen) te verlengen met vier jaar, voor oudere werknemers die ondanks de inspanningen van sociale partners toch werkloos of arbeidsongeschikt worden.

stijging pensioenleeftijd, AOW-leeftijd verhoogd,

door100% Salarisverwerking B.V.

Géén Transitievergoeding AOW-gerechtigden

Uitsluiting AOW’ ers van transitievergoeding géén leeftijdsdiscriminatie.

                     

Transitievergoeding betekenis

De transitievergoeding bestaat naast de kantonrechtersformule. De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar een werknemer -wettelijk- recht op heeft bij ontslag via UWV, kantonrechter of een aflopend dienstverband (na minimaal 2 jaar in dienst). De transitievergoeding is ingegaan op 1 juli 2015.

De werkgever is niet verplicht om een transitievergoeding te betalen aan de werknemer bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Dan wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald door onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. De transitievergoeding is -veel- lager dan de kantonrechtersformule.

Artikel 7:673 lid 7 bepaalt dat geen transitievergoeding verschuldigd is bij een ontslag van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

recht op extra geld bij vervanging, senior collega vervangen meer geld, salarisverwerking, juridische ondersteuning salarisverwerker, loon ondersteuning, juridische advies loon,

Inleiding

In een procedure bij de rechtbank Midden-Nederland verzocht een werknemer die was ontslagen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd toekenning van een transitievergoeding. De werknemer stelde zich – kort gezegd – op het standpunt dat sprake was van verboden leeftijdsonderscheid.

Prejudiciële vragen

De kantonrechter heeft de zaak voorgelegd aan de Hoge Raad in de vorm van een prejudiciële vragen. Op 20 april 2018 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op deze prejudiciële vragen van de rechtbank Midden-Nederland.

Aan de orde was concreet de vraag of art 7:673 lid 7 aanhef en onder b BW verboden discriminatie oplevert in de zin van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in Arbeid en Beroep.

Vaststaat dat artikel 7:763 lid 7 een direct op leeftijd gegrond verschil in behandeling meebrengt en derhalve sprake is van directe discriminatie, zoals bedoeld in de richtlijn.

Uitzonderingen op verbod directe discriminatie op grond van leeftijd

De richtlijn kent echter uitzonderingsgronden. Discriminatie op grond van leeftijd is niet verboden indien zij een hoger doel dient. Sprake moet dan zijn van in het kader van de nationale wetgeving objectieve en redelijke rechtvaardiging door een legitiem doel, waarbij de middelen passend en noodzakelijk zijn. Lidstaten hebben daarbij een ruime beoordelingsvrijheid.

Doel transitievergoeding

De transitievergoeding is bedoeld om in levensonderhoud te voorzien in de transitie naar een andere baan. Het compenseert voor de gevolgen van het ontslag vanuit het perspectief dat werknemer in de toekomst nog arbeid dient te verrichten. De transitievergoeding kan worden gezien als een invulling van de zorgplicht van de werkgever. Die zorgplicht strekt zich niet uit tot werknemers die voor inkomen niet langer zijn aangewezen op arbeid.

Rechtvaardiging uitsluiting recht op transitievergoeding

De uitsluiting van de transitievergoeding voor AOW-ers voorkomt dat vergoeding toekomt aan personen waarvoor de vergoeding niet is bedoeld. Het is volgens de Hoge Raad passend en noodzakelijk voor het nagestreefde doel. De uitsluiting gaat ook niet verder dan strikt noodzakelijk. Het betreft een bewuste keuze van de wetgever en maakt onderdeel uit het stelsel van het nieuwe ontslagrecht als geheel, waarbij onderscheidenlijke belangen zijn afgewogen.

In het arrest gaat de Hoge Raad nog in op de situatie dat niet iedereen een volledige AOW-uitkering heeft opgebouwd. Tussen de opbouw van AOW en het verrichten van arbeid bestaat echter geen verband. Bovendien geldt voor deze groep andere inkomensvoorzieningen. Omdat de wetgever beoordelingsvrijheid heeft en de belangen heeft afgewogen worden de belangen van werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt niet buitensporig aangetast door hen uit te sluiten van het recht op een transitievergoeding.

Praktische uitvoerbaarheid is een erkend belang

De Hoge Raad wijdt tot slot nog een overweging aan de praktische uitvoerbaarheid van het ontslagrecht. Het toch toekennen van het recht op een transitievergoeding indien geen volledige recht bestaat op AOW (en men toch is aangewezen op werk voor inkomen) past niet daarbinnen. Praktische uitvoerbaarheid is een door het Hof van Justitie van de Europese Unie gewezen rechtspraak erkend belang.

Kortom, AOW-gerechtigden hebben geen recht op transitievergoeding.

Zie ook:
Compensatie transitievergoeding zieke werknemers
Compensatie transitievergoeding!
Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke.
AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 9 maanden
het leeftijdseffect, loongroei, economisch herstel remmende werking op de loongroei, loon, salaris,verbetering loon, betere loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

AOW-leeftijd niet omhoog

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat in 2023 niet omhoog en blijft net zoals in 2022 op 67 jaar en drie maanden staan.

             
Dat voorstel van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) is vrijdag door de ministerraad overgenomen.

De AOW-leeftijd wordt bepaald op basis van de levensverwachting. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder vrijdag bekend dat de verwachte leeftijd minder snel stijgt dan vorig jaar nog werd gedacht.

Het CBS berekende dat Nederlanders die in 2023 65 jaar zijn, naar verwachting nog 20,48 jaar leven. Vorig jaar stelde het statistiekbureau de levensverwachting voor 65-jarigen in 2023 nog op 20,74 jaar.

Het kabinet besloot in 2012 de AOW-leeftijd in stappen te verhogen van 65 jaar naar 67 jaar en drie maanden in 2022. Daarna wordt de verhoging gekoppeld aan de levensverwachting. Op die manier blijft de oudedagsvoorziening betaalbaar.

In de kern is het niet zo goed nieuws

We zien uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de levensverwachting iets achterblijft bij wat we eerder hadden verwacht”, zei Koolmees.

“Tegelijkertijd: als je beter naar de cijfers kijkt, zie je dat de levensverwachting wel zeker blijft stijgen de komende jaren. Dat is positief nieuws”, aldus de bewindsman. Het besluit heeft volgens hem geen consequenties voor de overheidsfinanciën.

AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog

Het kabinet heeft in 2012 besloten de AOW-leeftijd in etappes te verhogen. In 2018 komt de AOW-leeftijd uit 66 jaar. In 2019, 2020 en 2021 komen daar elk jaar vier maanden bij. In 2021 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Die is vorig jaar oktober vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. En dat blijft ook in 2023 dus zo.

De berekening gebeurt op grond van een formule die staat in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet. De formule in de wet voorziet in een opwaartse koppeling bij stijging van de resterende levensverwachting. Nu deze stijging niet plaatsvindt gaat de AOW-gerechtigde leeftijd voor het kalenderjaar 2023 dus niet verder omhoog. Dit zal ook in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Eerdere meldingen AOW leeftijd: hier

werkkostenregeling,100 salaris,salarisverwerking,loonadministratie,loonkosten,loonbelasting,belastingdienst,fiscale loonsom in 2016.