Premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen

door100% Salarisverwerking B.V.

Premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen

Deze percentages zijn opgenomen in de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018.                       
Zie hier de definitief vastgestelde premies: Premies werknemers- en volksverzekeringen 2018

Wat zijn de premiepercentages en bedragen?

De premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen worden ieder jaar vastgesteld. De premiepercentages per 1 januari 2018 vindt u op Overheid.nl. De bedragen van de sociale verzekeringen worden ieder half jaar opnieuw vastgesteld. De bedragen per 1 januari 2018 staan op Rijksoverheid.nl. Neemt u een arbeidsgehandicapte, scholingsbelemmerden, doelgroep banenafspraak indienst of herplaats u een arbeidsgehandicapte, dan heeft u recht op loonkostenvoordeel (Lkv).
Het premiepercentage voor het Algemeen Werkloosheidsfonds is vastgesteld op Het premiepercentage is voor het jaar 2018 uiteindelijk vastgesteld op 2,85%. (zie bijlage loonheffingen deel 2 2018

Korte weergave:
loontijdvakbedragen Maximum premieloon en maximum bijdrageloon

AOW

Het premiepercentage voor de AOW wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017. De AOW-premie is op dit niveau gemaximeerd (17,90 procent).
De AOW-premie wordt gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting in de eerste en tweede schijf.

Anw

Het premiepercentage voor de Anw wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017 (0,10 procent).

Sectorfondsen

Uit de sectorfondsen wordt het eerste halfjaar van een WW-uitkering gefinancierd. De sectorfondspremies voor 2018 worden in oktober 2017 door het UWV vastgesteld, op advies van de verschillende sectoren.
De in de onderstaande tabel weergegeven premie van 1,23 procent is een gemiddelde. In werkelijkheid verschilt de premie per sector.
Zie het bericht Besluit vaststelling sectorpremies 2018 gepubliceerd (bijlage)

AWf

Het Algemeen Werkloosheidsfonds financiert de WW-uitkeringen met een duur langer dan 6 maanden. De Awf-werkgeverspremie wordt voorlopig vastgesteld op 2,95 procent.
De hoogte van de AWf-premie is nog onder voorbehoud van vaststelling van de sectorfondspremies. Als het UWV voor 2018 een andere (gemiddelde) sectorfondspremie vaststelt dan nu wordt verwacht, dan kan de AWf-werkgeverspremie worden aangepast, zodat het effect op de lasten neutraal is.

Ufo

Alleen overheidswerkgevers betalen de Ufo-premie. De Ufo-premie wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017 (0,78 procent).

Uniforme opslag kinderopvang
De premieopslag kinderopvang voor 2018 blijft met 0,50 procent gelijk aan die in 2017. De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector betaald door middel van en opslag op de Aof-premie.

Aof

De Aof-premie is vastgesteld op 6,27 procent.

Whk

De premie voor de Werkhervattingskas, waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) worden betaald, wordt vastgesteld door het UWV. Een eerste inschatting duidt op een rekenpremie van 1,16 procent in 2018.

De premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn door de minister van Sociale Zaken vastgesteld.
De Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018 is in de Staatscourant van 23 november 2017 gepubliceerd.

Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering is voor het jaar 2018 17,90%.

Premiepercentage nabestaandenverzekering

Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering is voor het jaar 2018 0,10%.

Maximum premieloon

Het bedrag bedraagt voor het jaar 2018, voor een loontijdvak van:

 • een jaar: € 54.614;
 • een kwartaal: 13.653,50;
 • een maand: € 4.551,16;
 • vier weken: € 4.201,07;
 • een week: € 1.050,26;
 • een dag: € 210,05.

Maximum premieloon bij afwijkend loontijdvak i.v.m. vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken.

  Als loontijdvak aangemerkt:

ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 20 of meer vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/229 verlengd loontijdvak;

Het bedrag bedraagt in 2018 voor een verlengd loontijdvak van:

 • een kwartaal: € 15.436,40;
 • een maand: € 5.144,98;
 • vier weken: € 4.749,04;
 • een week: € 1.187,26;
 • een dag: € 237,45.
  Als loontijdvak aangemerkt:

ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 19 of minder vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/245 verlengd loontijdvak.
Het bedrag bedraagt in 2018 voor een verlengd loontijdvak van:

 • een kwartaal: € 14.490,31;
 • een maand: € 4.830,10;
 • vier weken: € 4.458,28;
 • een week: € 1.114,57;
 • een dag: € 222,91.

Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds

Het premiepercentage is voor het jaar 2018 2,85%.

Vervangende premie voor de sectorfondsen

Het gemiddelde premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2018 1,37%.

Premie Uitvoeringsfonds voor de overheid

Het premiepercentage is voor het jaar 2018 0,78%.

Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Het premiepercentage is voor het jaar 2018 6,27%.

Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag

De premieopslag is voor het jaar 2018 0,50%.

Minimumloonsomgrens WW sector Grootwinkelbedrijf

In bijlage 1, onderdeel 19, Grootwinkelbedrijf, van de Regeling Wfsv wordt ‘€ 6.062.424’ vervangen door: € 6.156.392.

U kunt de 2e uitgave van de ‘loonheffingen deel 2 2018. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen, LKV, toeslagen,inkomensvoordelen, loonkostenvoordeel, arbeidsgehandicapte, scholingsbelemmerden, doelgroep banenafspraak indienst

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator