Categorie Archief Belastingdienst

door100% Salarisverwerking B.V.

Rechtsbescherming Belastingdienst moeilijk vindbaar vind commissie

Burgers en kleine ondernemers ervaren onvoldoende praktische rechtsbescherming in hun contact met de Belastingdienst.
      
De rechtsbescherming bestaat meestal wel maar is moeilijk te vinden. Dat blijkt uit het rapport Burgers Beter Beschermd van de commissie praktische rechtsbescherming, dat staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Belastingdienst slaagt er volgens de commissie onvoldoende in om bestaande rechtsbescherming ook voldoende kenbaar en toegankelijk te maken voor alle burgers en kleine ondernemers. Dit speelt niet alleen bij de Belastingdienst of specifieke onderdelen daarvan, maar geldt ook voor rechtshulp in zijn algemeenheid.

De Commissie noemt als belangrijkste oorzaken:

 • De wet- en regelgeving is complex. Burgers begrijpen niet goed welke rechten zij hebben.
 • De wet- en regelgeving wordt soms te strikt naar de letter van de wet toegepast, waardoor de belangen van de burger niet altijd meer voorop (lijken te) staan.
 • Burgers worden geacht zelfredzaam te zijn. Het zogeheten doenvermogen van burgers is voor sommigen te hoog ingeschat en fouten herstellen wordt als ingewikkeld ervaren.
 • De kosten voor rechtshulp- en bijstand zijn hoog.
 • De burger staat niet in elk onderdeel van de Belastingdienst centraal, er wordt niet altijd voldoende rekening gehouden met persoonlijke belangen. Hierdoor ervaren sommige burgers onvoldoende hulp van de Belastingdienst.

Vijlbrief noemt de conclusies ‘belangrijk en leerzaam’. In zijn brief geeft hij voorbeelden van hoe de Belastingdienst al bezig is met het verbeteren van de praktische rechtsbescherming. Zo kan iedere particulier die daar behoefte aan heeft, een beroep doen op hulp bij aangifte en wordt bij de totstandkoming van wet- en regelgeving voortaan altijd gekeken of het ‘doenbaar’ is voor iedereen.

Daarnaast belooft Vijlbrief betere voorlichting over de rechten en plichten van burgers en bedrijven en bekijkt hij of het makkelijker kan worden om een foutje in de aangifte recht te zetten. Ook laat hij onderzoeken hoe het proces bij ambtshalve beschikkingen beter kan, bijvoorbeeld door meer persoonlijk contact te zoeken met de belastingplichtige.

 

Documenten

Kamerbrief met beleidsreactie op rapport commissie praktische rechtsbescherming

Staatssecretaris Vijlbrief informeert de Tweede Kamer over zijn reactie op het rapport ‘Burgers beter beschermd’ over de …

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-04-2021

 
 
 
wet en regelgeving ondernemers, regels ondernemingen, werkgevers wet en regelgeving geremd, papierwerk stopt groei, verhindering groei onderneming, werkgevers opstakels,barrière regels ondernemers,

door100% Salarisverwerking B.V.

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren.
           
Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. De Tweede Kamer heeft 20 april met het wetsvoorstel ingestemd.

Een kind krijgen is een mooie en bijzondere gebeurtenis, maar er verandert ook veel. Samen met je partner moet je op zoek naar een nieuwe balans tussen werk en gezin. Door het ouderschapsverlof deels te betalen wordt het makkelijker om zowel een baan te hebben als meer tijd thuis te besteden. En dat is belangrijk, want in het eerste jaar maken stellen afspraken over de werk- en zorgverdeling. Door het ouderschapsverlof in het eerste jaar te betalen verkleinen we voor veel gezinnen de belemmering om ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Minister Wouter Koolmees

 

Ouderschapsverlof

Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op. Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun dagloon, tot vijftig procent van het maximum dagloon. De regeling gaat op 2 augustus 2022 in. UWV en bedrijven hebben daardoor tijd om zich voor te bereiden.
 
Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.
 
De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof. Moeders hebben ook recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.
 
 

UWV, ouderschapverlof, verlof, geboorteverlof, WIEG, bevallingsverlof, partnerschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof

door100% Salarisverwerking B.V.

Handreiking aanmelden als werkgever update

In de update ‘Handreiking aanmelden als werkgever’ leest u hoe u zich bij de Belastingdienst aanmeldt als werkgever en welke gegevens u ontvangt.

 
Er is informatie toegevoegd over de volgende onderwerpen:

 • aanmelding buitenlandse werkgever
 • eigenrisicodrager worden voor WGA en/of ZW
 • meewerkende kinderen
 • artiesten of beroepssporters
 • personeel aan huis

 
Neemt u personeel in dienst, dan meldt u zich aan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Dit formulier stuurt u per post naar de Belastingdienst.
 

Aanmelden via Kamer van Koophandel

Neemt u bij de start van de onderneming direct personeel in dienst, dan kunt u zich bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) aanmelden als werkgever. De KVK zorgt voor de afhandeling richting de Belastingdienst.

 

Loonheffingennummer

Nadat de Belastingdienst het aanmeldformulier heeft ontvangen, krijgt u binnen 5 werkdagen een loonheffingennummer.

Meldt u zich aan vóór indiensttreding van een werknemer, dan krijgt u een loonheffingennummer binnen 5 werkdagen nadat de werknemer in dienst is gekomen.

 

Aangiftebrief loonheffingen

Na aanmelding ontvangt u binnen 3 weken de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’. In deze brief staan de volgende gegevens:

 • de tijdvakken waarover u aangifte moet doen
 • de uiterste aangifte- en betaaldatum per tijdvak
 • het betalingskenmerk per tijdvak

Deze gegevens hebt u nodig om op tijd aangifte loonheffingen in te dienen en te betalen.

Let op!

De Belastingdienst verstrekt de brief maar 1 keer, bewaar deze daarom in de administratie.

 

Gegevens werknemersverzekeringen

Als u voor de werknemers premies werknemerszekeringen moet betalen, dan ontvangt u binnen 4 weken brieven met informatie over:

 • de sectorindeling
 • het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

 

Eigenrisicodrager WGA en/of ZW

Als u een startende werkgever bent, kunt u eigenrisicodrager (ERD) worden voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en/of de Ziektewet (ZW). Dit kan vanaf het moment waarop u werkgever bent geworden.
 
WGA
U stuurt bij uw aanmelding als werkgever het aanvraagformulier voor het ERD WGA en de garantieverklaring mee.
 
ZW
U stuurt bij uw aanmelding als werkgever het aanvraagformulier voor het ERD ZW en de afspraken over de verzuimbegeleiding mee.
 
Ontvangst formulieren door Belastingdienst
Het aanvraagformulier voor ERD WGA en de garantieverklaring en/of het aanvraagformulier voor ERD ZW en de afspraken over verzuimbegeleiding moeten op tijd binnen zijn bij de Belastingdienst. Dit is uiterlijk op het moment waarop u een werknemer in dienst neemt voor wie u premies werknemersverzekeringen moet betalen. U hoeft nog geen loonheffingennummer te hebben om deze aanvraag te kunnen doen.

 

Op later moment verzekerde werknemers

Hebt u zich al aangemeld als werkgever, maar neemt u op een later moment werknemers in dienst waarvoor u premies werknemersverzekeringen moet betalen? Dan meldt u dit met het formulier ’Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen’. Dit formulier geldt ook voor buitenlandse werkgevers.

 

Overname onderneming

Start u een onderneming door overname van een onderneming met werknemers, dan meldt u zich aan als werkgever met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Een buitenlandse werkgever gebruikt het formulier ‘Aanmelding Onderneming buitenland’. Daarnaast verzendt u, samen met de overdragende werkgever, het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’.

U gebruikt dit formulier ook als de rechtsvorm van de onderneming verandert, of als u al werkgever bent en een andere onderneming met werknemers overneemt.
 

Gevolgen premie ZW en Whk

Als u een onderneming met werknemers overneemt, verandert de toerekening van eventuele ZW- en WGA-uitkeringslasten. Daarmee verandert misschien ook de gedifferentieerde premie Whk.

 

Meewerkende kinderen

Gaat een kind meewerken in de onderneming van zijn ouder(s)? En wilt u de vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen toepassen? Dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.

Als u deze regeling mag toepassen, krijgt u voor deze dienstbetrekking een apart loonheffingennummer.

 

Artiesten of beroepssporters

Moet u aangifte doen voor artiesten, beroepssporters of groepen, dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Aangifte doen voor artiesten of beroepssporters’.

Daarbij zijn 3 situaties mogelijk:

 • U hebt nog geen loonheffingennummer.
 • U hebt wel al een loonheffingennummer, maar u wilt voor artiesten of beroepssporters een afzonderlijk loonheffingennummer krijgen.
 • U hebt al een afzonderlijk loonheffingennummer voor artiesten en beroepssporters en moet aangifte doen voor een nieuw optreden.

Personeel aan huis

Bent u een particulier en moet u aangifte doen voor personeel aan huis? Dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van personeel aan huis’.

 

Formulieren

Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever
Aanmelding Onderneming buitenland
 
Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen
Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA
Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW
 
Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten
 
Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen
Melding Loonheffingen Aangifte doen voor artiesten of beroepssporters
Melding Loonheffingen Werkgever van personeel aan huis
 

Handboek Loonheffingen:

Paragraaf 2.1 ( aanmelding werkgever)
Paragraaf 7.7 ( eigenrisicodragerschap)
 
 

Gerelateerde handreiking

Handreiking Wet overgang van onderneming
Handboek loonheffingen 2021 nieuwe versie
Meewerkende kinderen in de loonaangifte
 
 
Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Dien correctiebericht Wtl uiterlijk 1 mei in

De Belastingdienst en de UWV

                     

Als de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020 niet juist is door onjuiste gegevens in uw aangiften, dan kunt u tot en met 1 mei 2021 correctieberichten insturen.

De correcties die u indient na 1 mei neemt UWV niet mee in de definitieve berekening van het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

De Belastingdienst verstuurt de definitieve berekening uiterlijk 31 juli 2021.

Kloppen de gegevens in de aangiften loonheffingen wel, maar de voorlopige berekening niet? Of hebt u geen voorlopige berekening gekregen, terwijl u deze wel verwachtte? Bel dan met UWV Telefoon Werkgevers: 0900 – 9295.

Meer informatie over Wtl vindt u in hoofdstuk 26 Handboek Loonheffingen en op uwv.nl/wtl.
 
 
 

Gerelateerd bericht

UWV verstuurt voorlopige berekeningen Wtl 2020
 
 
 
Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving,

door100% Salarisverwerking B.V.

Beslagvrije voet 2021 voor loonbeslag ouder dan 12 maanden nog niet opnieuw berekend!

Heeft uw werkgever of uitkeringsinstantie in 2020 én 2021 loon of uitkering ingehouden voor de Belastingdienst?
        
Sinds 1 januari 2021 berekend de Belastingdienst de beslagvrije voet van beslag op loon of uitkering opnieuw. De nieuwe berekening geldt alleen voor beslagen die dan al 12 maanden lopen.

Om technische redenen heeft de Belastingdienst de nieuwe berekening nog niet kunnen maken. Het is daarom mogelijk dat er te veel, of juist te weinig loon of uitkering is ingehouden in de maanden januari, februari of maart 2021. Hiervoor excuses van de Belastingdienst.

Vanaf april 2021 worden de beslagen gestopt op loon en uitkering door de Belastingdienst waarvan op loon en uitkering de beslagvrije voet niet op tijd opnieuw berekend hebben. Dit doet de Belastingdienst ondanks dat uw belastingschuld nog niet is afbetaald. Als dit voor u het geval is, stuurt de Belastingdienst een brief naar u en de werkgever of uitkeringsinstantie met verdere uitleg.
 
Beslagvrije voet 2021 voor loonbeslag ouder dan 12 maanden nog niet opnieuw berekend
Meer informatie beslagvrije voet
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,