Categorie Archief Belastingdienst

door100% Salarisverwerking B.V.

Zelf pensioen opbouwen

Let op deze valkuil, als u zelf pensioen opbouwt en u geld verplicht in een uitkeringsproduct moet stoppen.
        
Er is veel te doen om de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel. Maar daarbij gaat het wel om een specifiek soort pensioen, waarbij fondsen van werkgevers een toezegging doen over de hoogte van de toekomstige uitkering.

Voor veel zelfstandige ondernemers en ook voor een dele van de werknemers spelen echter volstrekt andere vragen rond het pensioen. En zij lopen misschien nog wel meer risico dan werknemers met een klassiek pensioenfonds.

De pensioenopbouw van Nederlanders bestaat in principe uit drie elementen:

  1. Het staatspensioen dat je via de AOW-uitkering krijgt
  2. Het pensioen dat je opbouwt bij een pensioenfonds van een werkgever
  3. Een potje voor later dat je zelf via sparen of beleggen regelt

Bij de zogenoemde tweede pijler heb je eigenlijk twee soorten pensioen. Aan de ene kant zijn er fondsen die een toezegging doen over de toekomstige uitkering. Bijvoorbeeld: het fonds baseert de toegezegde uitkering op de aanname dat je samen met de AOW zo’n 70 procent van je gemiddelde loon als pensioen overhoudt. Veruit de meeste werknemers hebben een zo’n pensioenregeling, die ook wel defined benefit wordt genoemd.
 

Pensioenpot voor eigen risico opbouwen, met fiscaal voordeel

Maar er zijn ook werkgeversregelingen waarbij er premies worden gestort in een persoonlijke beleggingspot. Aan het eind van de rit bepaalt de omvang van die beleggingspot hoe groot je uitkering wordt. Het beleggingsrisico ligt bij de werknemer.

Dit laatste betekent ook dat ‘kortingen’ niet aan de orde zijn, simpelweg omdat er geen toezegging is over de hoogte van de pensioenuitkering. Dit heeft in jargon defined contribution.

Zogenoemde defined contribution-regelingen lijken sterk op pensioen dat zzp’ers opbouwen (of werknemers met een pensioengat) als ze dat individueel doen op basis van een fiscaal gunstige regeling, zoals banksparen of fiscaal vriendelijk beleggen.

Voor het opbouwen van pensioen via een fiscaal vriendelijke regeling zijn er twee grote belastingvoordelen: in de opbouwfase betaal je geen vermogensrendementsheffing in box 3 én je kan je inleg aftrekken van je inkomen in box 1.

Je kunt dus rekenen op een hoger rendement op je beleggingen, omdat de fiscus het vermogen niet belast. En je kunt netto meer inleggen, omdat je de bruto inleg kunt gebruiken als aftrekpost in box 1.

 

Lage rente is risico als je met pensioen gaat

Maar nu komt het: er zit een belangrijke voorwaarde aan de fiscaal vriendelijke pensioenopbouw. Wanneer je straks met pensioen gaat, moet je het opgebouwde vermogen in een uitkeringsproduct stoppen bij een verzekeraar. Daarmee heb je straks gedurende een af te spreken periode een gegarandeerde bruto uitkering. Die uitkeringen, gedurende bijvoorbeeld 20 jaar of levenslange uitkeringen, worden straks wél belast met inkomstenbelasting in box 1.

De hoogte van de bruto uitkering is echter afhankelijk van het renteniveau op het moment dat je met pensioen gaat. Als de rente zoals nu erg laag is, heb je flink pech en krijg je op termijn een relatief lage uitkering.

Hier ligt een belangrijke overeenkomst tussen individuele regelingen om fiscaal vriendelijke pensioen op te bouwen en de zogenoemde defined contribution-regelingen van werkgevers. Pensioenadviseur AON geeft daar in zijn deze week gepubliceerde Pensioenvergelijker een goed voorbeeld van.

Zo heeft AON een aantal scenario’s doorgerekend waarin het pensioen van een werknemer met een modaal salaris van 2.855 euro bruto per maand wordt gevolgd. Voor een 40-jarige werknemer die begint met pensioen opbouwen geldt dan dat die bij een klassiek pensioenfonds op een toegezegde uitkering van naar schatting 1.019 euro bruto per maand kan rekenen. Vergeleken met twee jaar eerder is dan sprake van 47 euro extra pensioen per maand.

Als deze werknemer echter pensioen opbouwt dat aan het eind van de rit in een uitkeringsproduct terecht komt, is de werknemer afhankelijk van de rentestand van dat moment. Bij de huidige lage markrentes levert dit een maandelijkse uitkering van 818 euro bruto op. Dit is fors lager dan twee jaar geleden toen bij een hogere rente sprake was van 856 euro bruto per maand.

Door de daling van de rente is de waarde van het pensioen op basis van een uitkeringsproduct met 38 euro per maand gedaald. Als je even doorrekent: dat is 456 euro per jaar en over een termijn van twintig jaar gerekend is dat toch 9.120 euro minder pensioen.

Kortom, er wordt veel geklaagd over dreigende kortingen voor werknemers die aangesloten zijn bij klassieke pensioenfondsen. Maar werknemers en ondernemers die via fiscale producten pensioen opbouwen, voelen de pijn van de lage rente al veel concreter.

 

Bron:BI

 

Zie ook:

Afkoop pensioen in eigen beheer nog mogelijk in 2019
Jeugd-LIV ten einde door Pensioenakkoord?
Mannen meer pensioen dan vrouwen!
Verplicht bij de pensioenregeling van de baas?
 

loonadministratie, salarisverwerking, salarisverwerker,loonverwerking,loonverwerker, loonverwerkers, salarisverwerkers, online salarisverwerking, uitbesteden loonadministratie, online salarisverwerking, digitale loonadministratie, ,

door100% Salarisverwerking B.V.

WAB en arbeidsovereenkomsten aangepast!

Lage WW-premie voor overeenkomsten vaste dienst

                  

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn, krijgen 3 maanden extra de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

 
lonen 2020, salarissen 2020, personeelszaken 2020, premies 2020, kosten 2020, liv 2020, lkv 2020, wab 2020, belastingen 2020, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie,
 
Werkgevers mogen de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (die geen oproepovereenkomst is) nog niet schriftelijk is vastgelegd. Dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

 

In deze situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn gekomen. Voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

 

Uiterlijk voor 1 april 2020 moet voor deze werknemers één van de volgende documenten in de loonadministratie aanwezig zijn:

  • de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst, of
  • het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum

Daaruit moet blijken dat de werknemer al op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was.

 

Als een werkgever niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden voldoet, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, is hij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

 

Lees meer in de brief van minister Koolmees op rijksoverheid.nl.

 

Zie ook:

 

 

payroll, payrolling, payroll werknemers, payroll werkgevers, payroll uitzendbureau, payroll medewerker, payroll bedrijven, uitzendbureau, flexwerkers, flexwerkers, payrollers, wab payroll, 2020,

door100% Salarisverwerking B.V.

Bijtelling fiets van de zaak 2020

7% bijtelling is ook van toepassing op een elektrische fiets en een speed pedelec.
             
Vanaf 1 januari 2020 geldt 7% bijtelling voor de fiets die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer.

fiets van de zaak, werknemers fiets, werkgevers fiets, fiets van de zaak, zakelijke fiets, bijtelling fiets

Als de werknemer de fiets van de zaak voor woon-werkverkeer mag gebruiken, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de fiets ook voor privégebruik ter beschikking staat. Voor dit privégebruik moet u per kalenderjaar een bedrag bij het loon tellen.

 

Waarde privégebruik fiets

De waarde van het privégebruik is 7% van de consumentenadviesprijs die de fabrikant of importeur bekendgemaakt heeft. Dit is de consumentenprijs inclusief omzetbelasting. Als u de oorspronkelijke prijs niet kunt achterhalen, gaat u uit van de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets.

 

Loon in natura

De bijtelling voor het privégebruik van de fiets is loon in natura. U telt jaarlijks 7% bij het loon van de werknemer. U moet daarover loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, premies werknemersverzekeringen betalen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen of de bijdrage Zvw inhouden.

 

Aanwijzen als eindheffingsloon

De bijtelling mag u ook aanwijzen als eindheffingsloon. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Daarboven betaalt u 80% eindheffing.

 

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage die de werknemer betaalt vanuit zijn nettoloon mag u in mindering brengen op de bijtelling. Het saldo van de bijtelling privégebruik fiets en de eigen bijdrage voor privégebruik van de werknemer mag op kalenderjaarbasis niet negatief zijn.

Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling, zoals de kosten van het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets van de zaak.

 

Geen tegenbewijs mogelijk

Anders dan bij de auto van de zaak is het niet mogelijk om bij gering privégebruik tegenbewijs te leveren. De bijtelling fiets geldt altijd als een werknemer een ter beschikking gestelde fiets voor woon-werkverkeer mag gebruiken.

 

Kilometervergoeding

Betaalt u een vergoeding voor de kilometers die de werknemer rijdt met de fiets van de zaak? Dan is dit belast loon voor de werknemer. Er is namelijk sprake van vervoer vanwege de werkgever. U mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt ten laste van de vrije ruimte.

 

Wetsartikel (2020)

Artikel 13ter van de Wet op de loonbelasting 1964

 

Zie ook:

 

personeel, personeelszaken, personeeldiensten, personeel ondersteuning, HR personeel, personeel oplossingen, personeel wab, wab en personeel, medewerkers, mensen in dienst, belastingzaken personeel, belastingdienst personeel,overheid personeel,

door100% Salarisverwerking B.V.

Controleer de beschikking Whk 2020

Middelgrote en grote werkgevers hebben eind november de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van 2020 ontvangen.

    

Het is belangrijk dat de werkgever de gegevens op de beschikking controleert.

 

De werkgever moet vooral letten op het volgende:

  • Zijn de juiste loonsommen gebruikt?
  • Zijn de uitkeringslasten terecht aan hem toegerekend?
  • Kloppen de bedragen van de uitkeringslasten?
  • Is een eventuele overgang van onderneming goed verwerkt?

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

Instroomgegevens

Om de uitkeringslasten te controleren kan het zijn dat de werkgever meer gegevens nodig heeft. Hij kan een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens schriftelijk opvragen bij zijn belastingkantoor. Dit adres staat op de beschikking Whk. De werkgever ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week, maar uiterlijk binnen 6 weken.

 

Machtiging

Vraagt een gemachtigde namens de werkgever de instroomgegevens op, dan moet hij altijd een geldige machtiging meesturen.

 

Bezwaar

Als de werkgever het niet eens is met de berekening van de gedifferentieerde premie maakt hij schriftelijk bezwaar. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking door de Belastingdienst zijn ontvangen.
In afwachting van de instroomlijsten kan de werkgever binnen de termijn van 6 weken een voorlopig bezwaarschrift indienen. Na ontvangst van de instroomgegevens vult hij het bezwaar aan met de benodigde informatie.

 

Let op!

Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking maar een mededeling gedifferentieerde premie Whk. Hiertegen kan hij geen bezwaar maken. Voor kleine werkgevers stelt de Belastingdienst de gedifferentieerde premiecomponenten WGA en ZW-flex per sector vast. Deze sectorale premies vindt u in de Staatscourant.

 

Zie ook:

Premie Whk te hoog door ziekengeld
Vraag brieven op van Werkhervattingskas 2020
Wijzigingen in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en eigenrisicodragerschap WGA
Wet overgang van onderneming (Wovon)
 
Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving,

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonheffingen november verrekenen met teruggaaf btw

Wilt u over tijdvak november of de 12e vierwekenperiode de te betalen loonheffingen laten verrekenen met een teruggaaf btw ?
        

Dien het formulier vóór 18 december in. De Belastingdienst kan uw verzoek dan snel verwerken.

belastingdienst, belastingen, overheid, rijksoverheid, belastingzaken, loonbelasting, loonkosten, loon regelingen, Nederlandse belasting, financiën, geldzaken

Het formulier ‘ Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btw ’ moet formeel uiterlijk op 31 december bij de Belastingdienst binnen zijn. U voorkomt echter piekwerkzaamheden bij de Belastingdienst in de laatste weken van december als u het verzoek vóór 18 december indient.
 
PDF downloadVerzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw.(pdf)
 

Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw

Met dit formulier vraagt u ons om een teruggaaf btw te verrekenen met een aangifte loonheffingen.

Invulinstructie

U kunt dit formulier op uw computer invullen. Hiervoor hebt u Acrobat Reader versie 6.0 of hoger nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen.

 

Meer informatie

Snelle verwerking teruggaaf btw met te betalen loonheffing

 

 

 
Belastingdienst, belasting,overheid,