Schrijvers archief

door100% Salarisverwerking B.V.

Beslagvrije voet gegarandeerd!

UWV en Belastingdienst moeten beslagvrije voet garanderen

                             

Het UWV en de Belastingdienst moeten er door goede samenwerking gezamenlijk voor zorgen dat mensen met schulden over een inkomen ter hoogte van het bestaansminimum kunnen blijven beschikken als er beslag wordt gelegd op hun uitkering. Dat schrijft de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een rapport.

Doordat de Belastingdienst en het UWV niet voldeden aan het vereiste van goede samenwerking, moest een uitkeringsgerechtigde meerdere maanden onder het bestaansminimum leven.

Geen beslag op beslagvrije voet

Bij mensen met schulden mag de overheid beslag leggen op het inkomen. In de wet is geregeld dat de schuldenaar dan wel beschikking moet blijven houden over het deel van zijn inkomen dat hij minimaal nodig heeft voor levensonderhoud. Op deze beslagvrije voet mag geen beslag worden gelegd.

De beslagvrije voet is geen vast bedrag: beslagleggers berekenen dit aan de hand van de persoonlijke situatie van de schuldenaar.

UWV gaat uit van de laagste beslagvrije voet

In de zaak van het rapport legden eerst de Belastingdienst en later ook andere schuldeisers beslag op een uitkering. Elke instantie berekende daarbij een andere beslagvrije voet en de bedragen liepen ruim 600 euro uiteen. Het beleid van het UWV is dan om uit te gaan van de laagste beslagvrije voet en het deel daarboven aan de beslagleggers te betalen.
minimumloon 2018,loonbelasting,belastingdienst,loon,salaris,loonadministratie,salarisverwerking,salarisverwerker,loonverwerkers

Belastingdienst ontving meer dan eigen berekening

Omdat de Belastingdienst de eerste beslaglegger was, ging al het ingehouden geld naar deze instantie. Dat gold dus ook voor het deel boven de door de Belastingdienst berekende beslagvrije voet. De Belastingdienst ontving daardoor meer dan de dienst volgens de eigen berekening zou moeten ontvangen.

Onder bestaansminimum

De uitkeringsgerechtigde leefde hierdoor lange tijd onder het bestaansminimum. Toch was de Belastingdienst niet bereid om het te veel ontvangen geld terug te betalen. Daarop heeft de uitkeringsgerechtigde de Nationale ombudsman ingeschakeld.

Ombudsman: respecteer beslagvrije voet

Mensen komen in financiële nood als de beslagvrije voet niet wordt gerespecteerd. Al langer vindt de ombudsman daarom dat overheidsinstanties er alles aan moeten doen om burgers een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet te garanderen. Door dit na te laten hebben zowel het UWV als de Belastingdienst gehandeld in strijd met het vereiste van goede samenwerking.
belastingdienst,belastingen, salaris,loon,salarisverwerking,loonadministratie,100%salarisverwerking,belastingzaken,

Terugbetalen

De Nationale ombudsman doet als aanbeveling aan de Belastingdienst om een schuldenaar het bedrag dat onder de beslagvrije voet ligt terug te betalen als de dienst meer geld uit een beslaglegging krijgt dan op basis van de beslagvrije voet had gemoeten.

In gesprek met UWV

Het beleid van het UWV om uit te gaan van de laagste beslagvrije voet leidt volgens de ombudsman tot ongewenste situaties leidt. De ombudsman wil hierover met het UWV in gesprek.

door100% Salarisverwerking B.V.

Doorwerken na pensioen!

Welk contract bij doorwerken na pensioen ?

                                   

Een van onze medewerkers bereikt in juli de pensioengerechtigde leeftijd.
Hij wil blijven werken en wij houden hem graag aan boord.
Moeten we zijn oude contract laten doorlopen of moeten we een nieuw contract aangaan?

Contract

Dat ligt eraan of in de arbeidsovereenkomst of Cao een pensioenontslagbeding staat – een bepaling waarin staat dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd automatisch eindigt. Is dat niet het geval, dan is het vaak verstandig om het oude dienstverband te laten doorlopen.

De werkgever houdt dan de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens,

het bereikt hebben van de pensioenleeftijd

Hij heeft dan geen medewerking van het UWV of een rechter nodig.
De opzegtermijn is één maand en een transitievergoeding hoeft niet te worden betaald.

Als in de arbeidsovereenkomst of cao wel staat dat het dienstverband eindigt op de pensioengerechtigde leeftijd, is een nieuw tijdelijk contract het verstandigst.

Als de werknemer, na het eindigen van zijn contract, gewoon doorloopt ontstaat namelijk een nieuw vast dienstverband.
Dat dienstverband is minder makkelijk te beëindigen.

Met een pensioengerechtigde werknemer mogen maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal vier jaar overeengekomen worden.

Bron: Telegraaf

Meer weten, bel of mail.

koppelingen salarisverwerking, salaris, loon, uitbesteden salarisverwerking, uitbesteden loonadministratie, loonverwerker, salarisverwerker,

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonstijging lager 2018

In 2018 zullen de lonen van werknemers wereldwijd naar verwachting +/- 1,5% stijgen.
                   

Dat blijkt uit een prognose van organisatieadviesbureau Korn Ferry die de lonen van 20 miljoen werknemers, werkzaam bij 25000 bedrijven in 110 landen onder de loep nam.

Loonstijging

In 2016 en 2017 rolde uit de prognoses een verwachte loonstijging van respectievelijk 2,5% en 2,3%. „Het komt vooral door de inflatie dat de reële loongroei van werknemers duidelijk lager is dan in de jaren ervoor”, zegt Rob Westrek, director Reward & Benefits bij Korn Ferry.

De Nederlandse lonen groeien harder in 2018 dan gemiddeld in West-Europa. Gecorrigeerd voor inflatie komt de loonstijging neer op 1,2%, tegen een West-Europees gemiddelde stijging van 0,9% na inflatie. De lonen in Frankrijk en Duitsland stijgen met respectievelijk 0,7% en 0,8%. In Oost-Europa stijgen de lonen gemiddeld 1,4% na inflatie.

Inflatie

Door Brexit dalen de lonen in het Verenigd Koninkrijk. De nominale lonen stijgen weliswaar met 2% maar met een inflatie van 2,5% blijft een daling van 0,5% over.

Bekijk hier de verwachte loonstijging/daling voor 2018


door100% Salarisverwerking B.V.

Nieuwe regels 30% regeling

Nieuwe looncriteria kennismigranten in 2018

                               
Kennis- en arbeidsmigranten moeten aan een looncriterium voldoen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Jaarlijks worden deze looncriteria herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. De nieuwe bedragen voor 2018 zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Nieuwe bedragen

Met ingang van 1 januari 2018 gelden voor kennismigranten de volgende minimum bruto looncriteria per maand exclusief 8% vakantiegeld:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 3.229 euro (3.487,32 euro inclusief vakantiegeld)
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: 4.404 euro (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld)
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: 2.314 euro (2.499,12 euro inclusief vakantiegeld)

De bovenstaande leeftijdsgebonden normen worden ook gehanteerd voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn.

Bedragen in 2017

In 2017 waren de bedragen:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 3.170 euro (3.423,60 euro inclusief vakantiegeld)
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: 4.324 euro (4.669,92 euro inclusief vakantiegeld)
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: 2.272 euro (2.453,76 euro inclusief vakantiegeld)

Europese Blauwe Kaart

Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantiegeld voor een Europese Blauwe kaart wijzigt per 1 januari 2018 naar 5.160 euro (5.572,80 euro inclusief vakantiegeld). In 2017: 5.066 euro (5.471,28 euro inclusief vakantiegeld).

Overplaatsing binnen concern

Het minimum bruto maandlooncriterium voor een tewerkstellingsvergunning in het kader van een overplaatsing binnen een concern die niet onder de EU ICT-richtlijn valt, is per 1 januari 2018 4.404 euro exclusief vakantiegeld (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld). In 2017: 4.324 euro exclusief vakantiegeld (4.669,92 euro inclusief vakantiegeld).

Wat betekent dit voor de werkgever?

Als de werkgever een buitenlandse werknemer te werk wil stellen als kennismigrant van ouder dan 30 jaar, dan moet u vanaf 1 januari 2018 rekening houden met het nieuwe criterium van 4.404 euro (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld).
Ook bij verlenging van een bestaande verblijfsvergunning na 1 januari 2018 zal aan het nieuwe looncriterium moeten worden voldaan.

Betalingswijze

Het gegarandeerde loon moet maandelijks giraal op een bankrekening op naam van de (kennis)migrant worden overgemaakt.

Bron: PwC, Mededeling SZW over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (zie onder H Besluit Uitvoering Wet Arbeid Vreemdelingen) in Staatscourant nr. 68641 van 1 december 2017
koppelingen salarisverwerking, salaris, loon, uitbesteden salarisverwerking, uitbesteden loonadministratie, loonverwerker, salarisverwerker,

door100% Salarisverwerking B.V.

Geluk komt met de tijd.

Hoe word je gelukkig?

  

Voor de merendeel van de mensen is het antwoord: geluk komt met de tijd.

             
Onderzoek wijst uit dat mensen naar eigen zeggen het gelukkigst zijn na hun 55e levensjaar, op drie vlakken: hun financiële situatie, hun uiterlijk en het algehele welzijn.

Onderstaande infographic is gebaseerd op onderzoek onder Amerikanen, maar het beeld is waarschijnlijk redelijk in overeenstemming met de situatie in veel westerse landen. De gegevens komen van Centre for Economic Performance, Proceedings of the National Academy of Sciences, en de General Social Survey

Als het gaat om financiën zijn mensen het minst gelukkig tussen de 45 en 54 jaar, en het meest gelukkig na hun 55e. Qua uiterlijk zijn mensen het minst gelukkig tussen hun 55e en 59, en het meest gelukkig na hun 70e.

Algeheel geluk piekt opvallend genoeg op twee momenten: eerst op de leeftijd van 23, later nog een keer op 69-jarige leeftijd. Mensen zeggen het minst gelukkig te zijn rond hun 55e.

Volgens wetenschappers is de relatie tussen leeftijd en geluk geen toeval. “Er is wetenschappelijk bewijs dat mensen gelukkiger worden naarmate ze ouder worden”, staat in een rapport van Bank of Amerika/Merill Lynch.

“Er zijn verschillende theorieën die dit proberen te verklaren. De meeste zijn het erover eens dat het accepteren van ouder worden samengaat met toenemende tevredenheid.”

Anderzijds kunnen zorgen over pensionering, schoolgeld, zorgen om aftakelende ouders bijdragen aan een lager niveau van geluk.

Bron: REUTERS/Nacho Doce
AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, verhoging aow 69 jaar,aow 2040, 69 jr aow, 69 jaar aow 2040

close

Veel lees plezier? Delen mag.