Schrijvers archief

door100% Salarisverwerking B.V.

Doorwerken na pensioen!

Welk contract bij doorwerken na pensioen ?

                                   

Een van onze medewerkers bereikt in juli de pensioengerechtigde leeftijd.
Hij wil blijven werken en wij houden hem graag aan boord.
Moeten we zijn oude contract laten doorlopen of moeten we een nieuw contract aangaan?

Contract

Dat ligt eraan of in de arbeidsovereenkomst of Cao een pensioenontslagbeding staat – een bepaling waarin staat dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd automatisch eindigt. Is dat niet het geval, dan is het vaak verstandig om het oude dienstverband te laten doorlopen.

De werkgever houdt dan de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens,

het bereikt hebben van de pensioenleeftijd

Hij heeft dan geen medewerking van het UWV of een rechter nodig.
De opzegtermijn is één maand en een transitievergoeding hoeft niet te worden betaald.

Als in de arbeidsovereenkomst of cao wel staat dat het dienstverband eindigt op de pensioengerechtigde leeftijd, is een nieuw tijdelijk contract het verstandigst.

Als de werknemer, na het eindigen van zijn contract, gewoon doorloopt ontstaat namelijk een nieuw vast dienstverband.
Dat dienstverband is minder makkelijk te beëindigen.

Met een pensioengerechtigde werknemer mogen maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal vier jaar overeengekomen worden.

Bron: Telegraaf

Meer weten, bel of mail.

koppelingen salarisverwerking, salaris, loon, uitbesteden salarisverwerking, uitbesteden loonadministratie, loonverwerker, salarisverwerker,

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonstijging lager 2018

In 2018 zullen de lonen van werknemers wereldwijd naar verwachting +/- 1,5% stijgen.
                   

Dat blijkt uit een prognose van organisatieadviesbureau Korn Ferry die de lonen van 20 miljoen werknemers, werkzaam bij 25000 bedrijven in 110 landen onder de loep nam.

Loonstijging

In 2016 en 2017 rolde uit de prognoses een verwachte loonstijging van respectievelijk 2,5% en 2,3%. „Het komt vooral door de inflatie dat de reële loongroei van werknemers duidelijk lager is dan in de jaren ervoor”, zegt Rob Westrek, director Reward & Benefits bij Korn Ferry.

De Nederlandse lonen groeien harder in 2018 dan gemiddeld in West-Europa. Gecorrigeerd voor inflatie komt de loonstijging neer op 1,2%, tegen een West-Europees gemiddelde stijging van 0,9% na inflatie. De lonen in Frankrijk en Duitsland stijgen met respectievelijk 0,7% en 0,8%. In Oost-Europa stijgen de lonen gemiddeld 1,4% na inflatie.

Inflatie

Door Brexit dalen de lonen in het Verenigd Koninkrijk. De nominale lonen stijgen weliswaar met 2% maar met een inflatie van 2,5% blijft een daling van 0,5% over.

Bekijk hier de verwachte loonstijging/daling voor 2018


door100% Salarisverwerking B.V.

Nieuwe regels 30% regeling

Nieuwe looncriteria kennismigranten in 2018

                               
Kennis- en arbeidsmigranten moeten aan een looncriterium voldoen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Jaarlijks worden deze looncriteria herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. De nieuwe bedragen voor 2018 zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Nieuwe bedragen

Met ingang van 1 januari 2018 gelden voor kennismigranten de volgende minimum bruto looncriteria per maand exclusief 8% vakantiegeld:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 3.229 euro (3.487,32 euro inclusief vakantiegeld)
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: 4.404 euro (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld)
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: 2.314 euro (2.499,12 euro inclusief vakantiegeld)

De bovenstaande leeftijdsgebonden normen worden ook gehanteerd voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn.

Bedragen in 2017

In 2017 waren de bedragen:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 3.170 euro (3.423,60 euro inclusief vakantiegeld)
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: 4.324 euro (4.669,92 euro inclusief vakantiegeld)
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: 2.272 euro (2.453,76 euro inclusief vakantiegeld)

Europese Blauwe Kaart

Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantiegeld voor een Europese Blauwe kaart wijzigt per 1 januari 2018 naar 5.160 euro (5.572,80 euro inclusief vakantiegeld). In 2017: 5.066 euro (5.471,28 euro inclusief vakantiegeld).

Overplaatsing binnen concern

Het minimum bruto maandlooncriterium voor een tewerkstellingsvergunning in het kader van een overplaatsing binnen een concern die niet onder de EU ICT-richtlijn valt, is per 1 januari 2018 4.404 euro exclusief vakantiegeld (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld). In 2017: 4.324 euro exclusief vakantiegeld (4.669,92 euro inclusief vakantiegeld).

Wat betekent dit voor de werkgever?

Als de werkgever een buitenlandse werknemer te werk wil stellen als kennismigrant van ouder dan 30 jaar, dan moet u vanaf 1 januari 2018 rekening houden met het nieuwe criterium van 4.404 euro (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld).
Ook bij verlenging van een bestaande verblijfsvergunning na 1 januari 2018 zal aan het nieuwe looncriterium moeten worden voldaan.

Betalingswijze

Het gegarandeerde loon moet maandelijks giraal op een bankrekening op naam van de (kennis)migrant worden overgemaakt.

Bron: PwC, Mededeling SZW over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (zie onder H Besluit Uitvoering Wet Arbeid Vreemdelingen) in Staatscourant nr. 68641 van 1 december 2017
koppelingen salarisverwerking, salaris, loon, uitbesteden salarisverwerking, uitbesteden loonadministratie, loonverwerker, salarisverwerker,

door100% Salarisverwerking B.V.

Geluk komt met de tijd.

Hoe word je gelukkig?

  

Voor de merendeel van de mensen is het antwoord: geluk komt met de tijd.

             
Onderzoek wijst uit dat mensen naar eigen zeggen het gelukkigst zijn na hun 55e levensjaar, op drie vlakken: hun financiële situatie, hun uiterlijk en het algehele welzijn.

Onderstaande infographic is gebaseerd op onderzoek onder Amerikanen, maar het beeld is waarschijnlijk redelijk in overeenstemming met de situatie in veel westerse landen. De gegevens komen van Centre for Economic Performance, Proceedings of the National Academy of Sciences, en de General Social Survey

Als het gaat om financiën zijn mensen het minst gelukkig tussen de 45 en 54 jaar, en het meest gelukkig na hun 55e. Qua uiterlijk zijn mensen het minst gelukkig tussen hun 55e en 59, en het meest gelukkig na hun 70e.

Algeheel geluk piekt opvallend genoeg op twee momenten: eerst op de leeftijd van 23, later nog een keer op 69-jarige leeftijd. Mensen zeggen het minst gelukkig te zijn rond hun 55e.

Volgens wetenschappers is de relatie tussen leeftijd en geluk geen toeval. “Er is wetenschappelijk bewijs dat mensen gelukkiger worden naarmate ze ouder worden”, staat in een rapport van Bank of Amerika/Merill Lynch.

“Er zijn verschillende theorieën die dit proberen te verklaren. De meeste zijn het erover eens dat het accepteren van ouder worden samengaat met toenemende tevredenheid.”

Anderzijds kunnen zorgen over pensionering, schoolgeld, zorgen om aftakelende ouders bijdragen aan een lager niveau van geluk.

Bron: REUTERS/Nacho Doce
AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, verhoging aow 69 jaar,aow 2040, 69 jr aow, 69 jaar aow 2040

door100% Salarisverwerking B.V.

Drempel voor grensarbeiders

Nederland in 2019 minder aantrekkelijk voor grensarbeiders uit België en Duitsland door belastingwijziging.
            

Deze werknemers kunnen dan minder makkelijk aanspraak maken op heffingskortingen in de Nederlandse inkomstenbelasting, stelt vakbondsbestuurder Jos Poukens van de Belgische vakbond ACV maandag in Het Financieele Dagblad (FD).

Belgen en Duitsers zullen vanaf 2019 minder snel de grens oversteken om in Nederland te gaan werken. Zij moeten dan meer moeite doen om aanspraak te maken op de heffingskortingen in de Nederlandse inkomstenbelasting. Dat benadeelt niet alleen de grensarbeiders maar pakt ook slecht uit voor Nederlandse werkgevers, waarschuwt de Belgische vakbond ACV.
Vakbondsbestuurder Jos Poukens begrijpt de Nederlandse regering niet. Terwijl de Europese Unie en grensregio’s zich inzetten om grensarbeid eenvoudiger te maken, dreigt Nederland een extra drempel op te werpen, stelt de vertegenwoordiger van de grootste vakbond van België, de ACV. ‘Waarom wil Nederland grensarbeid frustreren’, vraagt Poukens zich af.

Beperken heffingskortingen

Reden voor de verbazing is het kabinetsvoorstel om de heffingskortingen in de inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen te beperken. Die buitenlanders zijn hoofdzakelijk EU-ingezetenen, onder wie circa 80.000 Belgen en Duitsers.

De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de wetswijziging die ertoe leidt dat deze buitenlanders vanaf 2019 meer moeite moeten doen om hun heffingskortingen te krijgen. Alleen de Eerste Kamer, die dinsdag debatteert over de fiscale plannen van het kabinet, kan nog een stokje voor wijziging steken.

minimumloon 2018,loonbelasting,belastingdienst,loon,salaris,loonadministratie,salarisverwerking,salarisverwerker,loonverwerkers

Regel omdraaien

Nu krijgen buitenlandse belastingplichtigen nog vanzelf dezelfde heffingskortingen als Nederlanders. Naast de algemene heffingskorting en de arbeidskorting zijn dat de jongerengehandicaptenkorting, de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting. Buitenlanders van wie achteraf blijkt dat zij geen recht hebben op de kortingen, moeten de belasting die niet is ingehouden door werkgevers of een uitkeringsinstantie alsnog betalen.

Het kabinet wil deze regel omdraaien. Met uitzondering van de arbeidskorting krijgen buitenlandse belastingplichtigen geen heffingskortingen meer tenzij zij daar expliciet om vragen. Dat kan door in Nederland aangifte inkomstenbelasting te doen.

Lager betaalde werknemers

Door de inkomensafhankelijkheid van de kortingen treft de maatregel vooral lager betaalde werknemers, zegt Poukens. Een Belg die netto €20.000 verdient bij bijvoorbeeld VDL Nedcar in Born, gaat er in 2019 op zijn loonstrookje ongeveer €50 per maand op achteruit. ‘Dat is een financiële strop voor deze mensen’, zegt de vakbondsbestuurder. VDL laat weten de gevolgen van de maatregel nog niet goed te kunnen inschatten.

    €50

    Belgische of Duitse werknemer die in Nederland circa €20.000 netto verdient, ziet salaris op loonstrookje in 2019 met €50 per maand dalen.

In antwoord op vragen van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zei staatssecretaris Menno Snel van Financiën dat Belgen deze ‘strop’ kunnen voorkomen. Zij hoeven daarvoor niet te wachten tot de belastingaangifte over 2019 maar kunnen de kortingen waarop zij recht hebben meteen op hun rekening gestort krijgen door een voorlopige aanslag voor 2019 aan te vragen bij de Belastingdienst, aldus de D66-bewindsman. Voor Duitsers geldt dat trouwens niet. Omtzigt drong er op aan hun ook die mogelijkheid te bieden. Maar daarvoor moet het belastingverdrag met Duitland worden veranderd.

Aparte loonadministratie

Volgens Poukens gaan de politici eraan voorbij dat het voor lager betaalde grensarbeiders niet eenvoudig is om in Nederland belastingaangifte te doen of een voorlopige aanslag aan te vragen. Zij zullen daarvoor deskundigen moeten inhuren, zegt hij. Zijn vrees is dat menig grensarbeider zijn kortingen zal mislopen: ‘De maatregel treft lager betaalden en zij worden het bos ingestuurd.’

Maar ook Nederlandse werkgevers, zoals Nedcar, worden volgens Poukens getroffen. Belgen en Duitsers zullen zich minder snel laten verleiden om in Nederland te gaan werken, zegt hij, terwijl grensarbeid toch al op veel complexe regels stuit. De werkgevers moeten bovendien een aparte loonadministratie gaan bijhouden voor buitenlandse werknemers, meent hij. Ten slotte voorspelt hij dat de Nederlandse Belastingdienst zijn handen nog vol krijgt aan de buitenlandse belastingaangiftes en -aanvragen.

salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, salaris, ,loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,

close

Veel lees plezier? Delen mag.