Maandelijks archief januari 2019

door100% Salarisverwerking B.V.

Kortere looptijd 30%-regeling

De belastingdienst verstuurde brieven.

                                
De Belastingdienst heeft brieven naar werkgevers en werknemers verstuurd over de gevolgen van de kortere looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019.

De looptijd van de 30%-regeling is sinds 1 januari 2019 verkort van maximaal acht naar vijf jaar. Er is een overgangsregeling voor werknemers die vóór 2019 al gebruik maakten van de 30%-regeling.

salaris, loon, loonstroken, loonkosten, loonadministratie,loonverwerking, loonverwerkers,loonverwerker, verloning, salarisadministratie, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarissen,

Nieuwe einddatum

De nieuwe einddatum voor bestaande gevallen hangt af van de einddatum op de beschikking van de werknemer.

 • Einddatum op de beschikking valt in 2019 of 2020. De nieuwe einddatum is: de einddatum op de beschikking.
 • Einddatum op de beschikking valt in 2021, 2022 of 2023. De nieuwe einddatum is: 31 december 2020.
 • Einddatum op de beschikking valt in 2024 of later. De nieuwe einddatum is: de einddatum op de beschikking minus drie jaar.

 

Nettoloonafspraak

Als de werkgever een nettoloonafspraak heeft gemaakt met de werknemer voor wie de 30%-regeling eindigt, dan zijn de loonkosten misschien hoger voor de werknemer. In alle andere gevallen krijgt de werknemer een lager nettoloon.

Einde 30%-regeling

Na einde van de 30%-regeling zijn vergoedingen voor extraterritoriale kosten loonkosten voor de werknemer. U kunt ze nog wel aanwijzen als eindheffingsloon en in de vrije ruimte laten vallen.

Partiële buitenlandse belastingplicht

Als de werknemer in de aangifte heeft gekozen voor partiële buitenlandse belastingplicht, dan heeft de kortere looptijd ook daarvoor gevolgen. De werknemer kan alleen kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht als hij gebruikmaakt van de 30%-regeling.

 

Bron:Forum Salaris

loonkosten, loonadministratie, loonverwerking, loonverwerkers, loonadministrateurs, loon betalingen, salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, salarisadministratie, salarisadminitrateurs,

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonbelastingtabellen 2019

De loonbelastingtabellen 2019 nu op de site van de Belastingdienst.

                       
Gebruik de loonbelastingtabellen om te zien hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen u voor een werknemer moet inhouden.

In het hulpmiddel Loonbelastingtabellen staan de volgende tabellen voor 2019, 2018 en 2017:

 • de standaardtabellen (de groene en witte tabellen)
 • de tabellen voor herleidingssituaties
 • de tabellen voor bijzondere beloningen

salaris, loon, loonstroken, loonkosten, loonadministratie,loonverwerking, loonverwerkers,loonverwerker, verloning, salarisadministratie, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarissen,

Vind de juiste loonbelastingtabel

Maak de volgende keuzes:

Voor welk jaar wilt u een loonbelastingtabel?

Selecteer een jaar…

 • 2019
 • 2018
 • 2017

Voor welk land wilt u een tabel?

Nederland

Een ander EU-land, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Zwitserland of een BES-eiland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). (land uit de landenkring)

Een land dat niet valt onder bovenstaande landen (een derde land)

Wilt u een tijdvaktabel of een tabel voor bijzondere beloningen?

Tijdvaktabel

Tabel voor bijzondere beloningen

Wilt u een tabel voor een standaardsituatie of herleidingssituatie?

Standaardsituatie

Herleidingssituatie

Welke kleur tabel wilt u?

Wit

Groen

Voor welk tijdvak wilt u een tabel?

Kwartaal

Maand

Vier weken

Week

Dag

Maakt u gebruik van vakantiebonnen?

Nee

Ja, voor 19 of minder vakantiedagen

Ja, voor meer dan 20 vakantiedagen

Wilt u de loonbelastingtabel in Excel of pdf?

Pdf

Excel

Toon resultaten

Witte tabellen

Witte kwartaaltabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Witte maandtabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Witte vierwekentabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Witte weektabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Witte dagtabel voor een inwoner van Nederland

Witte tabel bijzondere beloning 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene tabellen

Groene kwartaaltabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene maandtabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene maandtabel 2019 voor AOW-, Anw- en AIO-uitkeringen voor een inwoner van Nederland

Groene vierwekentabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene weektabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene dagtabel 2019 voor een inwoner van Nederland

Groene tabel 2019 bijzondere beloning voor een inwoner van Nederland

Groene tabel 2019 bijzondere beloning voor AOW-, Anw- en AIO-uitkeringen voor een inwoner van Nederland

nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019, basis van UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2018 berekent.

door100% Salarisverwerking B.V.

Lage-inkomensvoordeel 2019

De uurloongrenzen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn aangepast aan de nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon.        
Deze wijziging is in de Staatscourant gepubliceerd.

Een uitgangspunt van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) terecht komt bij de werkgevers die werknemers in dienst hebben of nemen die een minimumloon van 100 tot en met 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Het doel is om het arbeidsmarktperspectief van laaggeschoolde werknemers te vergroten en daarmee de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

1 januari 2019 wijzigingen,Geboorteverlof, minimumloon, pensioen, affectieschade, Personeelsvertegenwoordigingen, zwangerschapsverklaring, arbeidsongeval,fiscalebijtelling, lonend werk, AOW-leeftijd ,Het wettelijk minimumloon, transitievergoeding,Verzamelwet SZW 2019,30%-regeling ,

Voor het hele jaar

De uurloongrenzen in de Wtl worden jaarlijks bij regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het begin van het kalenderjaar geïndexeerd ingevolge de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari van het betreffende jaar. Dit betekent dat de aan het begin van het jaar vastgestelde uurloongrenzen voor het gehele betreffende jaar van toepassing zijn.

Per 1 januari 2019 bedraagt het wettelijk minimummaandloon € 1.615,80. Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 was € 1.578,00. De indexeringsfactor is dan 1,02395. Deze rekenregel leidt tot de volgende uurloongrenzen:

Koppeling aan het wml Uurloongrens
100% wml € 10,05
110% wml € 11,07
125% wml € 12,58

Staatscourant nr. 72607 van 27 december 2018

minimumloon, minimumlonen, minimumuurloon, minimumjeugdloon,minimum(jeugd)lonen, minimum wettelijk loon, wml 2018, het wettelijk minimumloon 2018

door100% Salarisverwerking B.V.

Uitspraken voor salarisverwerkers in 2018

Betreffen nulurencontract, all-in loon, personeelsdossier, verlofsaldo vakantiedagen.

                             
Er zijn in 2018 veel uitspraken geweest die van belang zijn voor de salarisadministrateurs. De meest relevante uitspraken hebben we nu op een rij gezet. Uitspraken betreffen onder meer nulurencontract, all-in loon, negatief verlofsaldo verrekenen bij einde dienstverband en het uitbetalen van vakantiedagen.

salaris, loon, loonstroken, loonkosten, loonadministratie,loonverwerking, loonverwerkers,loonverwerker, verloning, salarisadministratie, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarissen,

Nulurencontract of arbeidsovereenkomst met vast aantal uren?

Partijen twisten over de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang van 36 uur per week, zoals de werknemer betoogt, dan wel een oproepovereenkomst (nulurencontract), zoals de werkgever stelt.

All-in loon blijkt niet uit loonstrook – recht op nabetaling

Mag een werkgever een all-in loon betalen aan een werkneemster en is dit op de juiste wijze gebeurd? Volgens de kantonrechter in Rotterdam is op de loonstroken niet voldoende duidelijk gespecificeerd waaruit het loon was samengesteld. De werkneemster heeft recht op vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen en achterstallige vakantiebijslag.

Recht op kopie personeelsdossier onder AVG

Een werknemer vordert bij de rechter in het kader van op te starten mediation alle stukken in zijn personeelsdossier, omdat hij daar volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op heeft. De werkgever weigert de stukken af te geven, omdat de werknemer deze stukken al heeft dan wel bekend hiermee is. Wat zegt Rechtbank Den Haag?

Geen arbeidsovereenkomst voor bezorger Deliveroo

De overeenkomst die een bezorger sloot met koeriersbedrijf Deliveroo geldt niet als arbeidsovereenkomst en dus is de man niet in loondienst bij het bezorgbedrijf. Dat oordeelde de rechter in Amsterdam in een zaak die een fietskoerier had aangespannen. Volgens de kantonrechter was duidelijk dat de overeenkomst bedoeld was als zzp-contract.

Uitbetalen vakantiedagen – bonus wel, pensioenpremie niet

Bij de berekening van het vakantieloon van een ex-werknemer wordt rekening gehouden met de gemiddelde bonus over een referteperiode van vijf jaar maar niet met het werkgeversdeel pensioenpremie. Niet is vast te stellen dat de werknemer bij de uitbetaling van niet genoten vakantiedagen zonder dat daarbij het werkgeversdeel van de pensioenpremie is betrokken, een nadeliger positie heeft dan bij het opnemen van die vakantiedagen. Dat oordeelt Rechtbank Midden-Nederland.

Vergoeding volgens beëindigingsovereenkomst is loon

Een vrouw heeft op grond van een beëindigingsovereenkomst met haar werkgever een vergoeding ontvangen. Het Hof oordeelt dat dit voordeel in het kader van ontslag geacht moet worden zijn genoten als loon uit dienstbetrekking.

Negatief verlofsaldo verrekenen bij einde dienstverband

De werkgever heeft bij het einde van het dienstverband voor de door de werknemer teveel opgenomen verlofuren een vordering wegens verschuldigde betaling op de werknemer. Er is sprake van een voorschot op het loon. De werkgever kan de tegenwaarde in geld van de teveel opgenomen uren verrekenen met de aan de werknemer uit te betalen vakantietoeslag. Dat oordeelt Rechtbank Limburg.

Meer uren op facturen dan verloonde uren leidt niet tot naheffing

Een werkgever factureert meer uren aan zijn klanten dan dat hij verloond aan zijn werknemers. De inspecteur stelt dat te weinig loonheffing is afgedragen. Volgens Rechtbank Noord-Holland is die conclusie iets te snel getrokken.

Duurdere auto van de zaak terugbetalen bij ontslag werknemer?

Een werknemer met een duurdere auto van de zaak dan het normbedrag, neemt ontslag. De auto gaat naar een andere werknemer en de werkgever stuurt de ex-werknemer een rekening van ruim 10.000 euro. Moet de werknemer deze rekening betalen? Wat zegt de rechter?

Eerste uitspraak Hof over werkkostenregeling en gebruikelijkheidstoets

Voor het eerst heeft een gerechtshof geoordeeld over de werkkostenregeling (WKR). De rechter oordeelde op 25 januari 2018 dat de werkgever in strijd handelde met de gebruikelijkheidstoets, met fikse naheffingsaanslagen tot gevolg.

salarisadministratie,loonadministratie,100% loon,100%salaris,loonverwerker,salarisverwerker,loon en salaris verwerking,wet en regelgeving personeel,personeelsdossier,hr ondersteuning,lease auto,lease concepten,payrolling,payroll,hrm scan,nmbrs salaris en loon registratie, verzuim oplossingen,ziekte registratie,verzekeringen personeel - ondernemers,personeelsverzekeringen,wet en regelgeving personeel,ess,verzuimregistratie,digitaal personeelsdossier,werk en zekerheid personeel,

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonheffingen 2019 derde versie

U kunt de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 hier downloaden.                                
De tarieven, bedragen en percentages voor 2019 zijn toegevoegd. Ook is duidelijk welke landen bij de landenkring horen.

In de nieuwsbrief van de Belastingdienst vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Een aantal onderwerpen zijn aangepast of aangevuld:

 • Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): in de 3e alinea verwijst de fiscus voor landen van de landenkring naar onderwerp 2 van de nieuwsbrief.
 • Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): onder ‘Inwoner van Nederland of niet’ is de 3e alinea aangevuld.
 • Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): een overzicht van de landen van de landenkring is toegevoegd.
 • Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): ‘belastingverdragen’ is aangepast in ‘verdragen’.
 • Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de belangrijkste veranderingen is de aanvulling van de code soort inkomstenverhouding 56 toegevoegd. De veranderingen en aandachtspunten zijn nu ook genummerd.
 • Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de aandachtspunten is informatie over het anoniementarief uitgebreid. De informatie over het ontbreken van een adres is niet langer beperkt tot het ontbreken van een buitenlands adres. En er is informatie toegevoegd over het corrigeren van het anoniementarief.
 • Onderwerp 5 (Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert): in de laatste 2 zinnen van de alinea na het 1e voorbeeld, waarin staat om welke auto’s hebt gaat, is ‘auto’s’ veranderd in ‘volledig elektrische auto’s’.
 • Onderwerp 7 (Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning): er is een voorbeeld toegevoegd.

Voorbeeld LKV – kalendermaand wordt maand

De werkgever heeft op 15 maart 2018 iemand in dienst genomen. Deze werknemer was ontslagen op 1 maart 2018 en kreeg vanaf dat moment een WW-uitkering.
Wilt u voor deze werknemer in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel? Dan is een van de voorwaarden dat hij in de kalendermaand voorafgaand aan zijn dienstbetrekking (in dit geval februari 2018) recht heeft op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Deze werknemer voldoet dus niet aan die voorwaarde.De werkgever neemt op 15 maart 2019 iemand in dienst. Deze werknemer is ontslagen op 1 maart 2019 en krijgt vanaf dat moment een WW-uitkering.
Wilt u voor deze werknemer in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel? Dan is een van de voorwaarden dat hij in de maand voorafgaand aan zijn dienstbetrekking (in dit geval 15 februari tot 15 maart 2019) recht heeft op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Deze werknemer voldoet dus aan die voorwaarde.

 • Onderwerp 9 (Aanpassing ouderenkorting): de titel is aangepast.

nieuwsbrief-loonheffingen-2019-3e (pdf)

Tabel 14 Overige bedragen voor 2019

Zorgverzekeringswet
– werkgeversheffing Zvw 6,95%
– bijdrage Zvw 5,70%
– zeevarenden (waaronder ook deelvissers) 0,00%
Ufo-premie 0,78%
Uniforme opslag kinderopvang op de basispremie WAO/WIA 0,50%
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang € 45.000
Pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen hoger dan (zie paragraaf 24.8) € 551.000
Machtiging lager percentage bij bijzondere beloningen bij minimale afwijking met te betalen
inkomstenbelasting van € 227 10,00%
Studiekosten
– onbelaste vergoeding (gerichte vrijstelling) voor reiskosten maximaal € 0,19 per kilometer
Vakantiebonnen
– lagere waardering 99%
Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling
– loon werknemer met specifieke deskundigheid € 37.743
– loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is € 28.690

Tabel 15 Normbedragen

Vrije vergoeding per kilometer € 0,19
Maaltijden € 3,35
Huisvesting en inwoning Normbedrag per dag € 5,55
Verhuiskosten Maximale vrije vergoeding voor overige verhuiskosten € 7.750,00

Vrijwilligersregeling
– Normbedrag per jaar € 1.700,00
– Normbedrag per maand € 170,00
Ziektekostenregelingen Voor vrije verstrekking is de waarde maximaal € 27,00
Percentage van het fiscaal loon voor de berekening van de vrije ruimte 1,2%

Landen landenkring

Bij de landenkring horen:

de lidstaten van de EU (behalve Nederland), inclusief de overzeese gebieden:

België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland, inclusief de Älandseilanden
Frankrijk, inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion en Saint Martin
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Oostenrijk
Polen
Portugal, inclusief de Azoren en Madeira
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje, inclusief de Canarische eilanden
Tsjechië
tot deBrexit: Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland), inclusief Gibraltar
Zweden

de EER-landen:

Noorwegen
Liechtenstein
IJsland

overige landen:

Zwitserland
BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

salaris, loon, loonstroken, loonkosten, loonadministratie,loonverwerking, loonverwerkers,loonverwerker, verloning, salarisadministratie, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarissen,

close

Veel lees plezier? Delen mag.